M2S lanserar ny plattform för e-learning

M2S lanserar ny plattform för e-learning M2S presenterar idag sin nya plattform för e-learning. Det är en öppen web-baserad lärplattform som följer de etablerade standards som finns på marknaden. Plattformen och M2S drygt 300 Wit-utbildningar på 10 språk är helt anpassade för distribution och genomförande över Internet och intra- nät. Den nya plattformen innebär att kurserna kan genomföras direkt på In- ternet genom en vanlig browser, med oförändrade svarstider och med samma höga kvalitet som tidigare på såväl ljud som bilder. Den nya plattformen lägger också grunden för M2S fortsatta satsning på kundspecifika produk- tioner levererade från en gemensam plattform. - M2S målsättning är att vara en komplett leverantör av kundernas hela ut- bildningsbehov med hjälp av e-learning. Den nya plattformen kombinerat med vårt breda produktutbud av såväl standardutbildningar som kundspecifika lösningar, den bevisat goda pedagogiken i Wit-metodiken och med det tekniska försprång vi har när det gäller att tillhandahålla utbildning över Internet och intranät innebär ytterligare ett steg i vår strategi att vara den ledande aktören i Europa inom detta område säger Harald Nilsonne, VD M2S Sverige AB. Nu lanseras M2S e-learning plattform med en rad nya funktioner som utveck- lats för utbildning på webben. Lärplattformen är öppen och följer etable- rade standarder (IMS och AICC) för utbildningsmaterial, vilket innebär att det också är möjligt att hantera andra produkter som följer dessa stan- dards. För kunderna innebär den nya plattformen bland annat följande: * Centralt placerade kurser (Application Hosting) Hela kursutbudet ligger centralt på en server, vilket innebär ett väsen- ligt förenklat förfarande vid uppdatering av befintliga kurser samt vid distribution av nya kurser. De anställda har därmed alltid tillgång till de senaste versionerna av utbildningarna. * Central kursadministration (Knowledge Management) Kundens utbildningsansvarige har alltid direkt tillgång till alla testre- sultat, vilket innebär väsentligt förenklade möjligheter till mätning av kunskaperna i organisationen före, efter och under utbildningsinsatsen. Detta är också användbart för att driva utbildningsprocessen och för att komma i kontakt med personer som behöver stöd i sin utbildning. * Mätbara utbildningsinsatser Möjligheterna att mäta hur framgångsrik utbildningsinsatsen har varit i organisationen och hur mycket kompetensen i företaget har ökat avsevärt, vilket också innebär förbättrad uppföljning av företagets investering. * Individuellt anpassade kurser Förenklade möjligheter att individuellt anpassa utbildningen till enskilda individer eller grupper i företaget. Dessutom medför detta en möjlighet för kunden att exakt definiera vilken utbildning som efterfrågas för en viss grupp och därmed också betala för exakt den utbildning som efterfrå- gas och genomförs. * Tillämpar existerande infrastruktur Systemet kan implementeras på kundens existerande tekniska infrastruktur. Detta är möjligt tack vare ett mycket resurssnålt bandbreddsutnyttjande. Det inne- bär också inga eller små ytterligare investeringar i hård- eller mjukvara och teknisk support. * Skalbart Lösningen är skalbar och kan hantera allt från ett litet antal upp till hundratusentals elever. För den enskilde användaren innebär den nya plattformen att han eller hon kan koppla upp sig på webben och genomföra utbildningen över Internet istället för via en cd-rom eller genom att åka iväg på kurs. Det är därmed möjligt att påbörja utbildningen på arbetsplatsen, fortsätta den i hemmet och sedan avsluta den via en mobil uppkoppling. Eleven kan alltså i prin- cip sitta var som helst och ha tillgång till kurserna. Resultat och upp- följning finns dock alltid tillgängliga för den utbildningsansvarige på en central server. M2S har historiskt fokuserat på försäljning till medelstora och stora fö- retag och tyska Henkel, IKEA, SAS, spanska försäkringsjätten Mapfre, SEB, Telia och brittiska UfI (University for Industry) är bara några av de många stora företag och organisationer som framgångsrikt använder Wit på sina intranät eller över Internet för att göra IT-utbildningen tillgänglig för medarbetare såväl nationellt som internationellt. I och med lansering- en av den nya plattformen är det möjligt att nå ut även till mindre före- tag och organisationer och dessutom till konsumentmarknaden, vilken tidi- gare varit alltför kostsam att bearbeta. När nu utbildningen finns till- gänglig för alla direkt över Internet och det dessutom är möjligt att ta betalt via nätet, så är Wit en av de få produkter som till 100 procent ut- nyttjar alla fördelarna med Internet. Det innebär att såväl beställning som betalning, leverans och genomförande kan ske direkt via webben. - I och med lanseringen av denna plattform gör vi det möjligt för företa- gen att förkorta ställtiderna vid verksamhetsförändringar. Inom några år kommer det vara lika naturligt att ha en implementerad infrastruktur för att ändra på de anställdas arbetsrutiner som det är inom produktionsindu- strin idag att kunna ändra en produktionslinje. Även de mest framgångsrika företag får stora svårigheter om de inte snabbt kan ställa om sitt arbets- sätt och sina produktionsmetoder. Ett exempel är T-Ford fabriken. Det lö- pande bandet fungerade väl, men när marknadens krav förändrades var det omöjligt att ställa om produktionen och fabriken måste läggas ned. En stort problem vid implementering av ERP-system är att få användarna att effektivt arbeta enligt de nya rutinerna. Vi har kunder idag som har gjort genomgripande arbetssättsförändringar med mer än 10 000 anställda och där alla anställda utbildats i det nya arbetsverktygen och arbetssätten på mindre än 6 veckor, säger Per Österberg, chef för M2S svenska verksamhet. Han fortsätter: Framtiden kommer att tillhöra de företag som har anställda som snabbt har förmåga att förnya, ersätta och förändra sina kunskaper. M2S skapar och tillhandahåller verktygen för detta. M2S affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra interaktiva pro- gram för Web Based Training och e-learning. Programmen om IT utbildnings- området marknadsförs under varumärket Wit, vilket idag produceras och marknadsförs på 10 språk. M2S har idag drygt 175 anställda med egna verk- samheter i Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Spanien, Storbritannien, Sverige och Tyskland. M2S har sedan lanseringen av Wit 1994 sålt över 1 miljon licenser till mer än 7 000 kunder i 17 länder. Den 6 december 1999 noterades företaget på Stockholmsbörsens O-lista www.m2s.com För mer information kontakta gärna: Harald Nilsonne Per Österberg Johan Linglöf CEO M2S Sverige AB Finanschef M2S Sverige AB VD M2S Sverige AB 08-506 424 00 08-506 424 00 08-506 424 00 per.osterberg@m2s.com johan.linglof@m2s.com harald.nilsonne@m2s.com ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00040/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/09/20000509BIT00040/bit0002.pdf

Dokument & länkar