Meddelande om stabiliseringsåtgärder

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (“Danske Bank”) meddelar att stabiliseringsåtgärder har utförts i MAG Interactive AB:s (publ) (”MAG Interactive” eller ”Bolaget”) aktier på Nasdaq First North Premier.

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Bolaget och noteringen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier (”Erbjudandet”) har Danske Bank möjlighet, i egenskap av Global Coordinator och Bookrunner, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknadspriset på aktierna på en nivå högre än den som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier, OTC-marknaden eller på annat sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktierna på Nasdaq First North Premier och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Danske Bank har dock ingen skyldighet att genomföra någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att genomföras. Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet.

För att täcka eventuell övertilldelning åtog sig vissa säljande aktieägare att, på begäran av Danske Bank, sälja ytterligare 15 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet ("Övertilldelningsoptionen"), motsvarande högst 1 701 819 aktier, till ett pris motsvarande priset i Erbjudandet, det vill säga 44 kronor. Övertilldelningsoptionen kan utnyttjas av Danske Bank helt eller delvis inom 30 kalenderdagar från första dagen för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Danske Bank har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder har utförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014, på Nasdaq First North Premier enligt nedan. Kontaktperson på Danske Bank är Niels Erik Nielsen (tel: +44 (0)20 7410 8070).

Stabiliseringsinformation:

Emittent: MAG Interactive AB (publ)
Instrument: Aktier (SE0010520908)
Erbjudandestorlek: 13 047 280 aktier
Erbjudandepris: SEK 44
Marknad: Nasdaq First North Premier
Ticker: MAGI
Stabiliseringsansvarig: Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial

Stabiliseringstransaktioner:

Datum Kvantitet Pris (lägsta) Pris (högsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
8 Dec 2017 1 325 000 41,40 44,00 43,32 SEK Nasdaq First North Premier
11 Dec 2017 130 000 38,50 41,00 39,00 SEK Nasdaq First North Premier
12 Dec 2017 70 000 37,00 38,00 37,45 SEK Nasdaq First North Premier
13 Dec 2017 40 000 37,00 37,40 37,25 SEK Nasdaq First North Premier
14 Dec 2017 37 000 36,50 37,00 36,93 SEK Nasdaq First North Premier
15 Dec 2017 8 000 35,50 35,50 35,50 SEK Nasdaq First North Premier

Denna information är sådan information som MAG Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 18:45 (CET) den 18 december 2017.

Avanza Bank AB agerar Certified Adviser åt Bolaget.

Viktig information

Detta meddelande är inte, och utgör inte del av, ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget.

Kopior av detta meddelande görs inte och får inte distribueras eller på annat vis skickas till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott eller skulle kräva registrering eller andra åtgärder.

De värdepapper som hänvisas till i detta meddelande har inte och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från registrering enligt Securities Act och i enlighet med tillämplig amerikansk värdepapperslagstiftning. Bolaget avser inte att registrera någon del av erbjudandet i USA eller erbjuda allmänheten i USA att förvärva värdepapperna.

I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet, är denna information endast avsedd för, och endast riktad till, kvalificerade investerare i en sådan medlemsstat, på det sätt som avses i Prospektdirektivet, dvs. enbart sådana investerare som kan delta i Erbjudandet utan ett godkänt prospekt i den EES-medlemsstaten.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan till, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva värdepapperna ges endast till, relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller någon del av dess innehåll.

Frågor som diskuteras i detta meddelande kan innehålla uttalanden som är framåtriktade. Framåtriktad information är alla uttalanden som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, "bedömer", ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, "vill", ”kommer”, ”ska”, “bör”, ”enligt uppskattning”, ”är av uppfattningen”, ”får”, ”planerar”, ”potentiell”, ”beräknar”, ”prognostiserar”, ”såvitt man känner till” eller liknande uttryck. Detta gäller särskilt uttalanden som avser framtida resultat, finansiell ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Bolagets verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Bolaget, varav många i sin tur är baserade på ytterligare antaganden, såsom att inga förändringar i befintliga politiska, rättsliga, skattemässiga, marknadsmässiga eller ekonomiska förhållanden eller i tillämplig lagstiftning inträffar (inklusive, men inte begränsat till, redovisningsprinciper, redovisningsmetoder och skattepolicyer), vilka var för sig eller tillsammans skulle kunna vara av betydelse för Bolagets resultat eller dess förmåga att driva sin verksamhet. Även om Bolaget bedömer att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är dessa i sig föremål för betydande kända och okända risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutse och som kan ligga utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan medföra att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden.

Potentiella investerare ska därför inte fästa otillbörlig tilltro vid den framåtriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas starkt att läsa de delar i prospektet som inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Bolagets verksamhet och den marknad varpå Bolaget bedriver sin verksamhet.

Informationen, ståndpunkterna och de framåtriktade uttalandena som återfinns i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande, och kan komma att ändras utan att det meddelas.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Wiklander, CFO / magnus.wiklander@maginteractive.se

http://maginteractive.com / +46 8 644 35 40

Om MAG Interactive

MAG Interactive är en ledande utvecklare och förläggare av casualspel för mobila enheter. MAG Interactive når över 10 miljoner aktiva spelare varje månad med en spelportfölj bestående av tio framgångsrika spel som har totalt över 200 miljoner nedladdningar. Globala succéer som Ruzzle, Quizkampen och WordBrain har alla nått #1 placering på App Store och Google Play. Med utvecklingsstudior belägna i Stockholm och Brighton distribueras MAG Interactives spel genom virtuella applikationsbutiker vilket innebär att spelen når ut globalt med begränsade insatser. MAG Interactive är noterat på Nasdaq First North Premier med tickern MAGI. För mer information besök www.maginteractive.com.   

Om oss

MAG Interactive är en mobilspelsutvecklare vars grundstenar är kreativitet och passion. Företaget har kontor i Stockholm och Brighton och strävar efter att skapa kvalitativa spel som får spelare att vilja ha mer. I en spelportfölj med över 200 miljoner nedladdningar har MAG Interactive spel, såsom Ruzzle, Quizkampen och Wordbrain, som under åren toppat listorna i både App Store och Google Play

Prenumerera

Dokument & länkar