Bokslutskommuniké januari - september 2000

Bokslutskommuniké januari - september 2000 Resultat och viktiga händelser i korthet * Fakturerad försäljning uppgår till 11,5 Mkr ( 16,6 Mkr ) * Resultatet för perioden uppgår till - 2,6 Mkr ( - 3,6 Mkr ) * Nettoresultat per aktie ( jan-sep ) - 0,31 kr ( - 0,49 kr ) * Minskad försäljningsvolym och ökad goodwill kommer att ge ett resultat på - 3,8 Mkr för år 2000 * Nytt avtal med Mellanöstern innebär resultat- och omsättningsminskning under perioden på ca 1 Mkr (se under Marknadsöversikt Mellanöstern) * Bolaget har under perioden bytt firma till Magic House AB (publ.) * Avtal har slutits med Hartwig Delikatesser AB om försäljning och distribution av varumärkena Nice, Niagara och Water For Life för den svenska marknaden * Introduktion på den cypriotiska marknaden * Bolaget har fått nya huvudägare Kommentar av vd Jonas Jaenecke: "Perioden har präglats av lägre försäljningsvolymer än förväntat i Skandinavien, fokuseringen på Magic från distributören Pripps har minskat. Prövningsprocessen hos myndigheterna i Mellanöstern har försenat introduktionen av Magic Mind Booster ytterligare. Lanseringskampanjen för Magic Mind Booster finns färdig. I samband med godkännandet är en kraftig marknadssatsning planerad för både Recovery och Mind Booster samt introduktion på flera marknader i Mellanöstern. Det nya avtalet för Mellanöstern (se under Marknadsöversikt Mellanöstern) öppnar vägen för bättre marknadstäckning och ökade försäljningsvolymer. Avtalet kommer att ge full effekt under 2001. I England har lanseringen påbörjats på barer och restauranger i Londonområdet. För att nå volymmarknaderna är nästa steg en introduktion inom servicehandeln. Goodwillavskrivningar i samband med förvärvet av varumärken och produkter inom Nordic Drinks belastar årets resultat med 1 Mkr. Detta tillsammans med minskad försäljning innebär att Magic House kommer att redovisa en förlust om 3,8 Mkr för innevarande år, jämfört med tidigare prognos om en vinst om 0,5 Mkr." Marknadsöversikt Skandinavien I Skandinavien har försäljningen under perioden stabiliserats på en låg nivå på grund av närmast obefintligt marknadsföring och dålig distribution. Distributören har inte fokuserat på Magic. Från Magic House´s sida konstateras att denna situation är otillfredställande. Samarbetsavtal har slutits med Hartwig Delikatesser AB om försäljning och distribution av produkter under varumärkena Nice, Niagara och Water For Life för den svenska marknaden. Vi tror att Hartwigs långa erfarenhet av försäljning och distribution mot dagligvaruhandeln, restauranger och servicehandeln kommer att ge oss goda möjligheter att nå ut till en bred publik. Island Den isländska marknaden är en fortsatt framgång för Magic. Konkurrensen har skärpts på en mogen marknad. Magic är fortsatt överlägsen marknadsledare med stabil försäljning. Grekland Försäljning och distribution påbörjades åter under andra kvartalet och har utvecklas bra. Arbete pågår för att stärka Magic's position på marknaden. Cypern Magic House har under perioden påbörjat lanseringen på Cypern tillsammans med en av de ledande distributörerna. Det inledande arbetet kommer att ge resultat först år 2001. Mellanöstern Magic är marknadsledare på de marknader där vi finns etablerade i regionen. Nytt avtal har tecknats för Mellanöstern. Avtalet innbeär att Magic House får en minimi royalty för hela området på årsbasis, vid en viss uppnådd volym utfaller dessutom en royalty per såld enhet på årsbasis. Det nya avtalets utformning ger kortsiktigt en resultatförsämring under kvartal 3 motsvarande ca 1 Mkr motsvarande försämring för kvartal 4 beräknas bli ca 0,7 Mkr. Intäkterna från avtalet kommer i stället att genereras under 2001. Detta avtal förväntas ge väsentliga volymökningar, dels genom vår samarbetspartners marknadskunskap och dels genom närhet till marknaden. Samtidigt som introduktioner i flera länder i regionen planeras. Sammantaget bör detta på sikt generera avsevärt högre royaltyintäkter de närmaste åren. Inom ramen för avtalet ingår också en lansering på den viktiga saudiarabiska marknaden inom 6 månader. Detta beräknas ge betydande försäljningsvolymer och intäkter under 2001. Den lokala partnern förbinder sig i avtalet att satsa ett ansenligt belopp för att bygga varumärket i hela regionen. Storbritannien Arbetet med att etablera Magic på viktiga klubbar och barer i London är nu genomfört. Nästa steg i lanseringen är etablering och försäljning via servicehandeln. Detta är det första steget mot större försäljningsvolymer. Förhoppningarna på utvecklingen i England är fortsatt stora. Australien I Australien har försäljningen varit vilande under perioden. Vi har ännu inte hittat en tillräckligt bra samarbetspartner som kan fylla produkten i rätt sorts förpackning och som kan garantera god försäljnings- och distributionstäckning. Arbetet med att hitta samarbetspartner fortgår. Asien Under perioden har fokus riktats mot framförallt Hongkong. Vi har nu kommit överens med en distributör som kommer att ansvara för försäljning och distribution i området. Planerade händelser under hösten * Introduktion av Mind Booster skall genomföras i Mellanöstern. * Förhandlingar om etablering på nya marknader i Mellanöstern pågår, försäljningen bedöms komma i gång under andra halvåret. Marknadsundersökningar i Mellanöstern visar att det i vissa områden finns en varumärkeskännedom på 40 procent, vilket är högt eftersom vi funnits i området i mindre än 2 år. Kommande marknadsförings-satsningar är baserade på dessa undersökningar. * Marknadsföringsinsatser kommer att genomföras i Mellanöstern under hösten. * Provförsäljning av varumärkena Nice, Niagara och Water For Life fortgår på flera marknader. Nästa rapport: Bokslutskommuniké 14 februari 2001 Årsredovisning april 2001 Bilagor: Balans- och resultaträkning samt kassaflödesanalys, bolagets revisor har gjort en översiktlig granskning. För ytterligare information: Vd, Jonas Jaenecke 08-40 60 800 Magic House AB (publ) Org nr 556536-0954 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00340/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/18/20001018BIT00340/bit0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar