Extra bolagsstämma i Magic House AB

Report this content

Extra bolagsstämma i Magic House AB Aktieägarna i Magic House AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 oktober 2000, kl. 09.30 på Hotel Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm. Anmälan Rätt att deltaga i stämman har den aktieägare som - dels är införd i bolagets aktiebok senast fredagen den 20 oktober 2000. - dels anmält sitt deltagande till Magic House AB (publ) senast kl 16.00 torsdagen den 26 oktober 2000, endera per post under adress Magic House AB (publ), Box 1515, 111 85 STOCKHOLM, eller per telefon under kontorstid 08- 4060800, eller per telefax 08-4060810 eller e-post mail@magic-house.se. Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid) samt antal aktier och aktieslag. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman inregistrera aktierna i eget namn hos VPC. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast den 20 oktober 2000. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 20 oktober 2000 måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av styrelsens förslag till dagordning 5. Val av minst en justeringsman 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Val av ny styrelse och suppleanter 8. Val av revisor och revisorsuppleant 9. Stämmans avslutande Beslut om Styrelse och Revisor På uppmaning av 10 procent av rösterna i bolaget kallar bolagets styrelse till extra bolagsstämma för att besluta om val av ny styrelse, revisor samt revisorsuppleant. - Aktieägare företrädande mer än 50 procent av samtliga röster i bolaget harförklarat sig på stämman komma att rösta för att till styrelse och revisorer välja: Styrelse Ulf Löwenhav Hans Molund Jan P. Wister (omval) Mats Lars Olof Lundström (suppleant) (omval) Revisorer Johan Amilon (kvarstår) Magnus Brändström (nyval) Jan Ove Brandt (suppleant) (kvarstår) Lars Wennberg (suppleant) (nyval) De föreslagna nya styrelseledamöterna har följande bakgrund. Ulf Lövenhaw har mer än 15 års erfarenhet av finansiering och corporate finance från bland annat Aragon i Sverige och Warburg i England. Hans Molund är en av grundarna till Nxt Communication Group och i dag verksam inom Zip Venture. Följande styrelseledamöter har avsagt sig omval. Claes Andreasson, Mats Boquist, Mats Göransson samt Fredrik Uhrström. Magic House utvecklar varumärken och produkter inom segmenten Energidrycker och Mineralvatten, med inriktning att licensiera rättigheter till distributörer och producenter internationellt. Produkterna marknadsförs under varumärkena Magic, Nice, Niagara och Water for Life.Produkterna säljs i Abu Dhabi, Bahrain, Cypern, Dubai, Grekland, Island, Kuwait, Luxemburg, Norge, Qatar, Storbritannien och Sverige. Provleveranser pågår till Hong Kong, Kina och USA. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/12/20001012BIT00310/bit0002.pdf

Dokument & länkar