Kommuniké från Magnolia Bostad AB:s extra bolagsstämma den 13 oktober 2017

Magnolia Bostad AB höll under fredagen den 13 oktober 2017 extra bolagsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. 

För mer detaljerad information om innehållet i beslutet hänvisas till den fullständiga kallelsen till bolagsstämman och det fullständiga förslaget. Kallelse till bolagsstämman samt fullständigt förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.magnoliabostad.se.

Ny minoritetsägandestruktur

Stämman beslutade att godkänna införandet av den nya minoritetsägandestruktur som föreslagits stämman.

Bolagets verkställande direktör Fredrik Lidjan är, genom det av honom helägda bolaget Fredrik Lidjan AB (”FLAB”), sedan tidigare minoritetsaktieägare i två av Magnolia Bostads dotterbolag. Det ena dotterbolaget, i vilket FLAB innehar 10 procent av aktierna, har bedrivit samtliga fastighetsutvecklingsprojekt i koncernen som huvudsakligen utgörs av hyresrätter (dock förenat med vissa övriga kriterier). Aktierna i det andra dotterbolaget, vars verksamhet utgörs av hotellutveckling, ägs till 24 procent av FLAB.

Avsikten med den nya minoritetsägandestrukturen, som består av ett åttaprocentigt ägande i två av Magnolia Bostads dotterbolag som ska äga samtliga hotellutvecklingsprojekt fram till och med den 31 december 2020 respektive samtliga övriga investeringar i koncernen fram till och med den 31 december 2022, och ersättandet av den befintliga minoritetsägandestrukturen, är att FLAB, genom minskning av sin ägarandel från 10 respektive 24 procent till 8 procent, får samma ägarandel i samtliga nya investeringar i koncernen, oavsett typ, vilket innebär att den potentiella risken för intressekonflikter elimineras.

Stämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsen har i direkt anslutning till extra bolagsstämman beslutat att godkänna de avtal som ligger till grund för den nya minoritetsägarstrukturen.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Lidjan, VD Magnolia Bostad
070-223 43 47,
fredrik.lidjan@magnoliabostad.se 

Mikaela Senator, IR-ansvarig
070-775 57 57, mikaela.senator@magnoliabostad.se 

Magnolia Bostad utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktie (MAG) är noterad på Nasdaq First North Premier. Erik Penser Bank agerar Certified Adviser åt Bolaget. Mer information på www.magnoliabostad.se 

Taggar:

Om oss

Magnolia Bostad AB org.nr 556797-7078 utvecklar nya boenden, såväl hyresrätter som bostadsrätter, vårdboenden, hotell och studentboenden i attraktiva lägen i Sveriges tillväxtorter och storstäder. Vårt arbete styrs av en helhetssyn där verksamheten bedrivs på ett sätt som främjar en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Magnolia Bostads aktier (MAG) är noterade på Nasdaq Stockholm. Mer information på www.magnoliabostad.se

Prenumerera

Dokument & länkar