Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 Bokslutskommuniké i sammandrag · Nettoomsättningen ökade med 6,7 procent till 319 993 (299 976) kkr · Resultatet efter finansiella poster steg med 3,5 procent till 30 408 (29 392) kkr · Vinsten per aktie ökade med 4,1 procent till 5,39 (5,18) kr · Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 0,50 kronor per aktie till 2,50 kronor per aktie Marknad och försäljning Under perioden januari - december 2000 steg Malmbergs nettoomsättning med 6,7 procent till 319 993 (299 976) kkr. Detta är under förväntad försäljningsökning. Resultat Resultatet efter finansiella poster ökade med 3,5 procent till 30 408 (29 392) kkr. I resultatet ingår rörelsefrämmande poster om 5 710 kkr hänförda från försäljningen av bolagets rörelsefastighet i Norge. Nedgången i det operativa resultatet för helåret beror i sin helhet på en lägre försäljningsökning än förväntat, samtidigt som vidtagna marknads- investeringar inneburit att kostnaderna ökat mer än planerat. Ambitionen är att uppkommen obalans mellan kostnader och intäkter kommer att vara åtgärdade under 2001. Soliditeten ökade till 56,2 (51,1) procent och avkastningen på eget kapital var 21,1 (24,2) procent. Vinsten per aktie ökade till 5,39 (5,18) kronor. Varulager Varulager den 31 december 2000 ökade till 74 225 kkr jämfört med 67 375 kkr 31 december 1999. Koncernens varulager minskade under fjärde kvartalet med 9 288 kkr. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - december 2000 uppgick, på grund av fastighetsförsäljningen i Norge, till minus 1 868 kkr jämfört med 6 189 kkr under 1999. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden januari - december 2000 till 6 030 kkr. Likvida medel uppgick per 31 december 2000 till 28 384 kkr jämfört med 32 834 kkr 31 december 1999 exkl beviljade, men ej utnyttjade, krediter. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 december 2000 till 124 (113) personer. Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagens bestämmelser och Redovisningsrådets rekommendationer. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 0,50 kronor per aktie till 2,50 kronor per aktie. Kumla den 15 februari 2001 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Årsredovisning2000slutet av mars Ordinarie bolagsstämma 2001 24 april Delårsrapport jan - mars 2001 24 april Delårsrapport jan - juni 2001 16 aug Delårsrapportjan - sept 2001 6 nov Årsredovisning och bokslutskommuniké kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla. Nettoomsättning per affärsområde 2000 2000/1999 1999 kkr jan-dec förändr jan-dec % Malmbergs Sverige 122 341 6 115 775 Malmbergs Norge 78 854 7 73 475 Bygg-Ström 78 125 10 70 989 Malmbergs Danmark 25 292 -2 25 711 Malmbergs Finland 12 066 13 10 693 Malmbergs England 3 315 -1 3 333 Totalt 319 993 7 299 976 Koncernens resultaträkning 2000 1999 kkr jan-dec jan-dec Nettoomsättning 319 993 299 976 Övriga intäkter 1 899 1 973 Rörelsefrämmande poster 5 710 - Rörelsens kostnader (exkl -295 419 -268 263 goodwillavskrivningar) Noteringskostnader - -1 739 Goodwillavskrivningar -1 292 -1 487 Rörelseresultat 30 891 30 460 Finansiella intäkter 1 591 797 Finansiella kostnader -2 074 -1 865 Resultat efter finansiella 30 408 29 392 poster Periodens skatt -8 202 -7 426 Latent skatt -640 -1 241 Periodens resultat 21 566 20 725 Koncernens balansräkning 2000 1999 kkr 31 dec 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella 9 638 10 937 anläggningstillgångar Materiella 28 935 28 497 anläggningstillgångar Finansiella - 171 anläggningstillgångar Summa 38 573 39 605 anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager 74 225 67 375 Kundfordringar 44 699 43 345 Övriga kortfristiga 7 718 4 686 fordringar Likvida medel 28 384 32 834 Summa 155 026 148 240 omsättningstillgångar Summa tillgångar 193 599 187 845 Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital 108 836 95 897 Avsättningar 6 241 5 601 Långfristiga skulder Räntebärande skulder 22 131 24 611 Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 1 229 1 215 Icke räntebärande skulder 55 162 60 521 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 193 599 187 845 Koncernens kassaflöde 2000 1999 kkr jan-dec jan-dec Rörelseresultat 30 891 30 460 Ej likviditetspåverkande poster Avskrivningar 4 168 3 946 Goodwillavskrivningar 1 292 1 487 Försäljning av materiella anläggningstillgångar -5 911 - Finansnetto -483 -1 068 Betald skatt -9 709 -7 071 Kassaflöde före rörelsekapital- förändring och 20 248 27 754 investeringar Förändring rörelsekapital (exkl likvida medel och -16 086 -8 829 skatteskuld) Kassaflöde före 4 162 18 925 investeringar Nettoinvesteringar 1 868 -6 189 Kassaflöde efter 6 030 12 736 investeringar Koncernens nyckeltal 2000 1999 Rörelsemarginal % 9,7 10,2 Vinstmarginal % 9,5 9,8 Avkastning på sysselsatt 25,6 27,7 kapital % Avkastning på eget kapital % 21,1 24,2 Kassalikviditet % 143,3 131,0 Skuldsättningsgrad ggr 0,2 0,3 Soliditet % 56,2 51,1 Räntetäckningsgrad ggr 16 17 Andel av nettoomsättning 37,4 37,7 utanför Sverige % Antal aktier vid periodens 4,00 4,00 slut miljoner Vinst per aktie kr 5,39 5,18 Eget kapital per aktie kr 27,21 23,97 Definitioner Rörelsemarginal. Rörelseresultat i relation till nettoomsättning. Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i relation till nettoomsättning. Sysselsatt kapital. Summa tillgångar minus icke räntebärande skulder och avsättningar. Avkastning på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital. Periodens resultat, rullande 12 mån, i relation till genomsnittligt eget kapital. Kassalikviditet. Omsättningstillgångar exkl varulager i relation till kortfristiga skulder. Skuldsättningsgrad. Räntebärande skulder i relation till eget kapital. Soliditet. Eget kapital i relation till balansomslutning. Räntetäckningsgrad. Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader i relation till finansiella kostnader. Vinst per aktie. Periodens resultat efter full skatt dividerat med antal aktier. Eget kapital per aktie. Eget kapital dividerat med antal aktier. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00970/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00970/bit0001.pdf

Om oss

Malmbergs är ett nordiskt handelshus i el med dotterbolag i Norge, Danmark, Finland och England. Vi arbetar med försäljning av elektriska produkter såsom elektriska motorer, startapparater, kontaktorer, kapslingar, normsäkringscentraler, belysning, strålkastare, kabel, varmvattenberedare, verktyg, tele-, data- och installationsmateriel. Vår expansiva och framgångsrika företagsgrupp är ett Small Cap-företag på OMX Nordiska Börs i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar