Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Delårsrapport januari - juni 2002 Perioden i sammandrag · Nettoomsättningen ökade med 4,5 procent till 163 350 (156 330) kkr · Resultatet efter finansiella poster ökade med 40,2 procent till 5 396 (3 848) kkr · Tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram är under genomförande och beräknas få full effekt från och med årsskiftet · Marknad och försäljning Under perioden januari - juni 2002 steg Malmbergs nettoomsättning med 4,5 procent till 163 350 (156 330) kkr. Marknaden har utvecklats sämre än förväntat med undantag för Norge. Den förväntade uppgången under andra halvåret 2002 kan ännu inte skönjas och mycket talar för att en förbättring kommer att ske först under 2003. Resultat och ekonomisk ställning Resultatet efter finansiella poster ökade, i jämförelse med motsvarande period 2001, med 40,2 procent till 5 396 (3 848) kkr. Soliditeten minskade till 52,2 (52,6) procent och avkastningen på eget kapital uppgick till 9,5 (18,3) procent. Tidigare annonserade kostnadsbesparingsprogram är under genomförande och beräknas få full effekt från och med årsskiftet. Målet är att återställa en vinstmarginal på 8 - 10 procent. Varulager Varulagret den 30 juni 2002 uppgick till 92 519 kkr jämfört med 91 705 kkr 30 juni 2001. Den 31 december 2001 uppgick varulagret till 83 829 kkr. En produktöversyn för att bland annat optimera varulagret inom koncernen har påbörjats. I syfte att minska våra satellitlager och det totala varulagret och samtidigt erbjuda en högre servicegrad sker en utbyggnad av centrallagret i Kumla. Denna utbyggnad beräknas vara klar att tas i bruk under oktober månad 2002. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - juni 2002 uppgick till 4 706 (3 853) kkr. Tillbyggnaden av centrallagret beräknas stå klar att tas i bruk under oktober månad 2002. Det nya ekonomisystemet, som vi tidigare rapporterat om, är nu i bruk även i våra dotterbolag i Danmark och Finland. Redan efter en mycket kort användningstid har väsentliga besparingar kunnat göras i vår administrativa organisation. Finansiering och likviditet Periodens kassaflöde uppgick till -5 053 (-19 829) kkr. Likvida medel uppgick per 30 juni 2002 till 13 331 kkr jämfört med 8 555 kkr 30 juni 2001. Den 31 december 2001 uppgick likvida medel till 18 384 kkr. Av beviljad checkkredit på 19 200 kkr uppgick outnyttjat belopp till 15 560 kkr per 30 juni 2002. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 juni 2002 till 121 (129) personer. Den 31 december 2001 var antalet anställda 132 personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 6 569 (5 850) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 10 316 (3 373) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Redovisningsprinciper Koncernens delårsrapport har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden. Kumla den 15 augusti 2002 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Kommande informationstillfällen Delårsrapport jan - sept 2002 5 nov 2002 Bokslutskommuniké 2002 feb 2003 Årsredovisning 2002 april 2003 Årsredovisning och delårsrapporter kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00640/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/15/20020815BIT00640/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar