Delårsrapport januari - september 2000

Delårsrapport januari - september 2000 Perioden i sammandrag *Nettoomsättningen ökade med 8,4 procent till 215 006 (198 416) kkr *Resultatet efter finansiella poster minskade med 5,0 procent till 17 039 (17 944) kkr *Vinsten per aktie minskade med 5,0 procent till 3,07 (3,23) kr *Vi öppnar ny Proffsbutik i Umeå under januari 2001 Marknad och försäljning Under perioden januari - september 2000 steg Malmbergs nettoomsättning med 8,4 procent till 215 006 (198 416) kkr. Försäljningen motsvarar 61,8 procent av planerad helårsförsäljning för 2000. För jämförbar period 1999 motsvarade försäljningen 66,1 procent av helårsförsäljningen. Avmattningen i försäljningen under andra kvartalet, gör att försäljningsökningen för hela perioden fortfarande ligger något under prognos. Resultat Resultatet efter finansiella poster för perioden har minskat med 5,0 procent till 17 039 (17 944) kkr. Resultatminskningen beror på såväl lägre volym-tillväxt som lägre rörelsemarginal. Det är framför-allt utvecklingen i Danmark som inte infriat för-väntningarna. Åtgärder är nu vidtagna för att säkerställa en stabil verksamhetsutveckling. Varulager Varulagret per 30 september 2000 ökade till 83 513 kkr jämfört med 67 375 kkr 31 december 1999. Investeringar Koncernens nettoinvesteringar under perioden januari - september 2000 uppgick till 4 594 kkr jämfört med 3 569 kkr 30 september 1999. Finansiering och likviditet Kassaflödet efter investeringar uppgick under perioden januari - september 2000 till -21 595 kkr. Likvida medel uppgick per 30 september 2000 till 13 609 kkr jämfört med 19 370 kkr 30 september 1999 exkl beviljade, men ej utnyttjade krediter. Personal Antalet anställda i koncernen uppgick per 30 september 2000 till 128 (107) personer. Moderbolaget Moderbolaget omsatte under perioden 7 315 (2 742) kkr. Resultatet efter finansiella poster var 6 931 (934) kkr. Inga investeringar gjordes under perioden. Prognos Tidigare lämnad prognos för år 2000, om ett resultat i nivå med år 1999, kvarstår. Till detta beräknas tillkomma rörelsefrämmande poster i storleksordningen 4-5 mkr. Kumla den 31 oktober 2000 Malmbergs Elektriska AB (publ) Jan Folke Verkställande direktör KOMMANDE INFORMATIONSTILLFÄLLEN Bokslutskommuni 23 ké 2000 februari 2001 Årsredovisning april för 2000 2001 Årsredovisningar och delårsrapporter kan beställas från Malmbergs Elektriska AB:s huvudkontor i Kumla. Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01300/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT01300/bit0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar