Mandel Design Group ingår avsiktsförklaring om förvärv av e-handelsbolaget Ytrade Group AB

Mandel Design Group AB (”Mandel”) har idag ingått avsiktsförklaring med en majoritet (ca 87%) av aktieägarna i Ytrade Group AB (”Yaytrade” eller ”Målbolaget”) om att förvärva aktier i Yaytrade och avser att ingå avsiktsförklaring även med övriga aktieägare (ca 13%) i Yaytrade. Den indikativa köpeskillingen uppgår till 47 MSEK (beräknat på 100 procent av aktierna i Yaytrade) som ska erläggas i dess helhet med aktier i Mandel till ett värde om 5 kronor per aktie. Målbolaget driver och äger plattformen Yaytrade.com vilket är en e-handelsplattform inom retail. Yaytrade ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken. Yaytrade passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi.

Stockholm 2020-09-10

Mandel har idag ingått avsiktsförklaring med en majoritet (ca 87%) av aktieägarna,  XIII Holding AB (18,10%), Mountain Grove Holding AB (17,87%), Provider Investment AB (17,74%), Palmstierna Investment AB (11,88%), Oscaria Capital AB (12,63%), samt ytterligare en ägargrupp om totalt 8,63% i Yaytrade. Mandel avser att ingå avsiktsförklaring även med resterande aktieägare (ca 13%) i Yaytrade på samma villkor som för övriga aktieägare. Den indikativa köpeskillingen uppgår till 47 MSEK (beräknat på 100% av aktierna i Yaytrade) som ska erläggas i dess helhet med aktier i Mandel till ett värde om 5 kronor per aktie, totalt 9 400 000 aktier. En indikativ tilläggsköpeskilling om 5, 15 eller 30 MSEK kan utgå till säljarna om Målbolagets omsättning under kalenderåret 2021 uppgår till 10–30 MSEK. All tilläggsköpeskilling ska i förekommande fall utges i form av aktier i Mandel. Prissättning på aktierna ska fastställas genom volymviktat genomsnittligt pris (vwap) under en trettiodagarsperiod närmast innan tilläggsköpeskillingperiodens utgång den 31 december 2021. 

Målbolaget driver och äger plattformen Yaytrade.com vilket är en e-handelsplattform inom retail. Förvärvet av Yaytrade ligger i linje med Mandels strategi att förvärva och bredda bolagets portfölj av bolag och varumärken. Yaytrade passar väl in och kompletterar Mandels nuvarande produktportfölj samt tillväxtstrategi.

Yaytrade grundandes av David Knape och Jon Berglund som tidigt knöt till sig influencerparet Jon Olsson Delér och Janni Olsson Delér. På kort tid, efter kontinuerliga lyft i såväl design som funktionalitet av e-handelsplattformen, har nu Yaytrade en trogen användarbas som etablerats tillsammans med några av Sveriges mest kända influencers. Yaytrade är en marknadsplats online för “sustainable rebels” som möjliggör köp och sälj av pre-loved fashion- och livsstilsprodukter mellan privatpersoner, influencers och hållbara varumärken. Några av de influencers och profiler som är ambassadörer för Yaytrade idag är Margaux Dietz, Jon Olsson Delér, Janni Olsson Delér, Frida Hansdotter, Alicia Agneson, Michel Tornéus m.fl.

Yaytrade befinner sig i en fas där de på relativt kort tid etablerat sitt varumärke i Sverige, tagit de största utvecklingskostnaderna, knutit till sig några av Sveriges hetaste influencers och profiler, satt struktur för internationalisering och nu står redo för att skala upp verksamheten på flera plan vilket förväntas kommer att ge en betydande omsättningstillväxt redan på kort sikt. Yaytrade omsatte under det senaste bokförda räkenskapsåret 2018-09-01-2019-08-31 ca 0,5 MSEK med ett negativt resultat om 9 MSEK. Bolaget har under första halvåret 2020 omsatt ca 1,4 MSEK med negativt resultat om ca 7 MSEK. Inga utvecklingskostnader har tagits upp under det senaste räkenskapsåret eller under det första halvåret 2020. Yaytrade beräknar enligt prognos från Säljarna att omsätta ca 5 MSEK under 2020 med negativt resultat om ca 9 MSEK för att sedan börja generera positiva kassaflöden och resultat under kvartal två 2021. Yaytrade kommer i samband med förvärvet öka sitt egna kapital med ca 7 MSEK genom en kapitalanskaffning för att säkerställa framtagen och planerad tillväxtplan innan transaktionen genomförs. Yaytrade består idag av 12 medarbetare, med ett antal handplockade kandidater från bl.a NA-KD, Schibsted, Advisa, Wunderman och Sellpy. 
 

“Mandel är mycket positivt till ingåendet av denna avsiktsförklaring och en förhoppningsvis stundande affär inom kort. Sedvanlig due diligence följer härnäst och vi hoppas kunna presentera en färdig affär därefter. Yaytrades e-handelsplattform anser vi ligger helt rätt i tiden med en väl utvecklad teknik och funktionalitet, aktuella produkter och heta ambassadörer. Tillsammans med vårt team och kunnande kan den fortsätta resan tillsammans förhoppningsvis bli både verklighet och bra.” säger styrelseordförande Luca Di Stefano
 

“Vi ser fram emot att ingå i den grupp vi tillsammans med Mandel avser bygga. Våra verksamheter har direkt klara synergier på en både operativ som strategisk nivå. Efter sedvanlig due diligence och förhoppningsvis stundande affär är vi starkt positiva att ingå i det kunniga team Mandel har bakom sig. Stort arbete har lagts i att utveckla och ta Yaytrade dit det är idag med en välutvecklad plattform, ett vasst team, logistiska processer m.m. som gör oss helt redo att börja skala upp vår verksamhet. Målsättningen framgent är utöver att stärka vår marknadsposition i Sverige även under 2021 blicka mot nya marknader. Vi har ett starkt team med rätt kompetens inom många av de områden som krävs för att skala upp vår verksamhet, inte bara tekniskt utan även strategiskt inkluderat operativ utrullning. I förra veckan blev Yaytrade nominerade till Svenska designpriset inom kategorin e-handel, fantastiskt kul då vi in-house skapat denna design vilket också är ett kvitto på värdet av det jobb som är nedlagt, inte bara i plattform utan även i design och brand. Hela Yaytrades team är mycket motiverade och ser med tillförsikt fram emot att ta Mandel och Yaytrade till nya höjder både på kort- och lång sikt säger Yaytrades VD David Knape


För mer information, vänligen kontakta: 

Styrelseordförande, Luca Di Stefano

070-855 67 23

ir@mandeldesign.se

www.mandeldesign.se
 

Denna information är sådan information som Mandel Design Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbrukningsförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 september 2020.

Mandel Design Group AB

Mandel Design Group AB är en personlig damklädesbutik online med höga ambitioner gällande sortiment och service. Bolaget har som mål att förvärva såväl bolag som plattformar inom e-handel. 
 

Prenumerera

Dokument & länkar