Global arbetsmarknadsbarometer indikerar inför första kvartalet 2005: Nedgång i Europa - uppgång i USA och Kanada

Resultaten av Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför första kvartalet 2005 visar på en blandad syn på världens arbetsmarknad. Arbetsgivarna i Tyskland och Centraleuropa förutser en minskad anställningsgrad. Det är första gången på fyra som arbetsgivarna i USA och Kanada förutser en så stark anställningsaktivitet inför ett första kvartal. Den genomsnittliga sysselsättningstrenden för Sverige är fortsatt positiv, men minskar jämfört med föregående kvartal. Det visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som har använts internationellt i mer än fyrtio år. Undersökningen genomförs i 19 länder och har funnits i Sverige sedan våren 2003.

Den genomsnittliga sysselsättningstrenden för Sverige inför första kvartalet 2005 är fortsatt positiv, men har minskat från +9 procent föregående kvartal till +5 procent inför första kvartalet 2005. Jämfört med samma period förra året är det en minskning med 3 procentenheter. Sysselsättningstrenden definieras som det antal arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus det antal som tror att den minskar. Är sysselsättningstrenden positiv betyder det att det är fler arbetsgivare som förutser en ökning av antalet anställda, är sysselsättningstrenden negativ är det fler arbetsgivare som förutser en minskning av antalet anställda. I denna mätning har 11 procent av de tillfrågade arbetsgivarna angett att sysselsättningen i deras företag ökar, 6 procent att den minskar, 82 procent att den förblir oförändrad och 1 procent att de inte vet. Optimismen i regionerna minskar Arbetsgivarna i fyra av fem regioner är positiva, men optimismen inför första kvartalet har dämpats då arbetsgivarna i fyra av fem regioner förutser en minskning av sysselsättningstrenden. Även denna mätning rapporterar att arbetsgivarna i östra Götaland är de mest positiva med en sysselsättningstrend på +11 procent, en minskning dock med 5 procentenheter från föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal förra året är det en minskning med 8 procentenheter. Norra och mellersta Sverige samt Stockholm- och Uppsala län har en sysselsättningstrend på +6 procent, båda har dock minskat från föregående kvartal med 5 procentenheter respektive 8 procentenheter. Jämfört med samma kvartal förra året är sysselsättningstrenden högre för bägge länen inför första kvartalet 2005. Den enda region som har ökat något är västra Götaland, från 0 till +2 procent, men jämfört med samma kvartal förra året är det en minskning med 9 procentenheter. I denna mätning konstateras ytterligare minskning av sysselsättningstrenden för Skånes län, från +5 procent föregående kvartal till 0. Det betyder att det är lika många arbetsgivare som förutser en minskning som en ökning av antalet anställda. Jämfört med samma kvartal förra året är det en minskning med hela 15 procentenheter. Värt att notera är att sysselsättningstrenden för Skånes län inför tredje kvartalet i år var hela +27 procent. - Det är ingen positiv bild som undersökningsresultaten visar inför första kvartalet, vare sig för Sverige eller Europa, säger Mats Sävstam, vd Manpower. Arbetsgivarna är än mer försiktiga. Trots tillväxt och högkonjunktur verkar det inte bli några jobb. Resultatet av Manpower Arbetsmarknadsbarometer för kvartal två och tre i år var mycket positiv och det avspeglade sig även i vår egen verksamhet. Tillväxttakten under fjärde kvartal har inte varit lika stark som tidigare i år och resultatet av Manpower Arbetsmarknadsbarometer för kvartal fyra, som presenterades i september, bekräftar det. Det är ett ovisst 2005 vi träder in i och det blir intressant att se vad som sker. Stora variationer mellan branscherna Det är stora variationer mellan de 10 branscher som ingår i undersökningen. Arbetsgivare inom 7 av 10 branscher förutser en minskning av sysselsättningstrenden jämfört med föregående kvartal. Arbetsgivarna inom Tillverkningsbranschen är de mest positiva följt av Finans- och fastighetsbranschen. De minst optimistiska arbetsgivarna finner vi inom branschen för Utvinning av mineral med en sysselsättningstrend på -19 procent, en minskning med 26 procentenheter från föregående kvartal. Även inom Bygg- och anläggning, Offentlig sektor, Hotell- och restaurang samt Transport- och kommunikation förutser arbetsgivarna en minskning av sysselsättningstrenden. Nya Zeeland och Hong Kong mest optimistiska, Tyskland och Italien fortsatt negativa Även om arbetsgivare i 17 av 19 länder förväntar sig en positiv sysselsättningstrend inför första kvartalet 2005, förutser arbetsgivare i 8 av 19 länder att sysselsättningstrenden minskar jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal förra året är arbetsgivare i 12 av 19 länder mer positiva inför första kvartalet 2005. Det är första gången på fyra år som arbetsgivarna i USA och Kanada är så positiva gällande sysselsättningstrenden inför ett första kvartal. USA, Kanada, Hongkong, Norge och England rapporterar om en ökad sysselsättningstrend. Länder som exempelvis Mexiko, Singapore och Tyskland rapporterar om en minskad sysselsättningstrend. Den högsta sysselsättningstrenden har Nya Zeeland och Hong Kong och den lägsta står Tyskland och Italien för. Majoriteten av arbetsgivarna i Europa ser en fortsatt positiv sysselsättningstrend inför första kvartalet, dock är arbetsgivare i 6 av 11 länder i Europa mindre optimistiska jämfört med föregående kvartal. Jämfört med samma kvartal förra året förutser arbetsgivare i 6 av 11 länder i Europa en nedgång inför första kvartalet 2005. Arbetsgivarna i England är mest positiva i Europa vid denna mätning följt av Irland. Den största ökningen av sysselsättningstrenden står dock Norge för. Sysselsättningstrenden för Sverige har fallit, som för många andra länder i Europa. Tyskland, vars sysselsättningstrend har förbättrats de sista kvartalen, halkar nu ned ytterligare och tillsammans med Italien rapporterar arbetsgivarna i dessa länder en fortsatt negativ sysselsättningstrend. Ladda ned rapporten i sin helhet på www.manpower.se under Press. Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det andra kvartalet 2005 presenteras den 15 mars. För ytterligare information kontakta: Hans Makander, informationschef, tel. 070-377 45 43. Fakta om Manpower Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet. Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey), som nu genomförts för sjunde gången i Sverige, är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med cirka 37 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 19 länder. I Sverige har 788 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under mer än fyrtio år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över. Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning. Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys. Konsekvent: Under mer än 40 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Från och med kvartal två 2004 ställs samma fråga i nitton länder världen över. Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister. Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med cirka 37 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i arton länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

Om oss

Manpower är ett ledande bemannings- och Human Resourceföretag med verksamhet i 67 länder. I Norden har vi specialiserat oss på rekrytering, personaluthyrning, HRM-konsulting och in- och outsourcing av affärsstödjande servicefunktioner. Manpowergruppen i Norden omsatte 614 Meuro år 2003. Manpower Sverige finns i ett 40-tal städer och har 8 000 anställda. För att alltid finnas nära både kunder och medarbetare har vi kontor över hela landet och arbetar i små effektiva enheter. På så sätt kombinerar vi det stora företagets trygghet med det lilla företagets flexibilitet.

Dokument & länkar