Marginalen Bank ökar resultatet andra kvartalet 2018

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för det andra kvartalet 2018. Rörelseresultatet i bankkoncernen för perioden uppgick till 104 mkr (42 mkr, Kv1 2018). Resultatförbättringen beror framförallt på ett fortsatt starkt kassaflöde från förvärvade förfallna kreditportföljer vilket påverkade värderingen av dessa tillgångar positivt. Utlåningen växer stabilt och ökade till 16,564 mdr (16,096 mdr, Kv1 2018).

-  Jag är mycket nöjd över utvecklingen. Resultatet stiger som en följd av ett förbättrat kassaflöde vilket påverkat resultatet i positiv riktning. Vi ser även hur utlåningen ökar samtidigt som vi håller i kostnaderna trots stora investeringar i digitalisering. Under kvartalet inleddes flera nya samarbeten, bland annat inom företagsbanken, som vi kommer att få se effekt av framöver, säger Ewa Glennow, vd på Marginalen Bank.

Sammanfattning andra kvartalet 2018 jämfört med första kvartalet 2018 i bankkoncernen

  • Rörelseresultatet för perioden ökade till 104,4 mkr (41,5)
  • Periodens totalresultat efter skatt ökade till 77,5 mkr (38,4)
  • K/I-talet uppgick till 47,5% (61,7)
  • Utlåningen till allmänheten uppgick till 16 563,8 mkr (16 095,8)
  • Avkastningen på eget kapital uppgick till 19,1% (7,8)
  • Räntenettot var i linje med föregående kvartal 125,6 mkr (125,1)
  • Kreditförlustnivån uppgick till 0,9% (0,9)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se

Om Marginalen Bank
Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank är moderbolag i en koncern som bildades i samband med att dotterbolagen Sergel Finans AB, Sergel Finans Oy samt Sergel Finans AS förvärvades från Telia Company i juni 2017. Dotterbolagen äger och förvärvar kreditportföljer i respektive land. Marginalen Bank-koncernen har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB, är certifierat enligt ISO 9001:2015 och står under Finansinspektionens tillsyn. Samtliga konton omfattas av den statliga insättningsgarantin. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 augusti kl.15.00.

För ytterligare information kontakta:
Adnan Hadziosmanovic, finanschef, +46 702 563 200,
adnan.hadziosmanovic@marginalen.se
Anders Karlström, informationschef, +46 707 353 677,
anders.karlstrom@marginalen.se 

Prenumerera

Dokument & länkar