Bokslutsrapport 2000

Meda AB (publ) * Meda har gått från förlust till vinst trots lägre försäljning * Rörelseresultatet före skatt uppgick till 43,3 (-41,0) MSEK * Försäljningen uppgick till 728,4 (1 043,7) MSEK * Vinst per aktie 5,01 (-11,27) SEK * Ökade satsningar belastar resultatet på kort sikt men är avgörande för den långsiktiga utvecklingen som läkemedelsföretag Samtliga jämförelsesiffror avseende1999 är proforma med undantag från balansräkning per 991231. Under året har en period av stora omstruktureringar avslutats. Den administrativa organisationen har reducerats samtidigt som områdena marknadsföring och medicin har förstärkts. Ett antal långsiktiga licensavtal för läkemedel har ingåtts under året. Meda är nu väl rustat för sin huvuduppgift att marknadsföra läkemedel och sjukvårdsprodukter i Norden och Baltikum. Försäljning Koncernens försäljning under år 2000 uppgick till 728,4 (1043,7) MSEK. Den lägre försäljningsnivån förklaras i första hand av en fortsatt rationalisering av produktsortimentet inom läkemedel och sjukvårdsprodukter och i andra hand av minskade marknadsandelar inom parallellimport av läkemedel som en följd av intensifierad priskonkurrens. Inom affärsområdet Pharma uppgick försäljningen till 122,2 (325,5) MSEK. Genomgripande rationalisering av produktsortimentet har genomförts i syfte att koncentrera resurserna till bestämda terapiområden såsom mage/tarm, smärta/inflammation, beroendesjukdomar, kardiologi och odontologi. Inom dessa områden finns produkter som visar tillväxt på mer än 15% såsom, Begrivac®, Colifoam®, Nitrolingual® och Revia®. Revia® som är ett nytt läkemedel mot alkoholberoende lanserades i mitten av året i Sverige och har fått ett positivt mottagande på specialistkliniker. Försäljningen i Medas regi uppgår till 10,5 MSEK. Colazid®, är en nyförvärvad produkt där försäljningen från och med december ingår i Meda. Medlet är avsett för behandling av ulcerös kolit och indikationsområdet har utökats till att även omfatta underhållsbehandling. Produkten stärker Medas position inom mage/tarm området. Försäljningen inom affärsområdet Hospital Care uppgick till 129,3 (143,7) MSEK. Framförallt ökar produkter inom Ballardsortimentet såsom Mic-Key® och Trach-Care®. Mic-Key® är en stomiport för parenteral nutrition och Trach-Care® är ett slutet sugsystem för respiratorpatienter. I slutet av året introducerades även Tru Close® som är en produkt för dränage av lungsäcken. Marknaden inom parallellhandeln har ökat medan Meda har tappat marknadsandelar på sina större produkter där priskonkurrensen intensifierats speciellt inom segmentet protonpumpshämmare. Samtidigt har Meda nya produkter inom parallellhandeln med god tillväxt. Marknadsandelarna inom parallellhandeln sjönk under första delen av året men har sedan stabiliserats. Försäljningen av parallellimporterade läkemedel uppgick till 476,9 (574,5) MSEK. Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till 43,3 (-41,0) MSEK. I resultatet ingår återbäring från SPP med 3,9 MSEK och övriga ersättningar av engångskaraktär hänförliga till uppsagda huvudmannaavtal med 16,1 (23,1) MSEK. I samband med förra årets bokslut gjordes omfattande reserveringar för omstruktureringar. I årets bokslut har ytterligare kostnader på 12,7 (74,3) MSEK av denna karaktär belastat fjärde kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick till 36,0 (14,9) MSEK. Under årets senare del har marknadsföringsinsatserna ökat vilket dessutom belastat resultatet. Koncernens resultat före skatt uppgick till 33,5 (-49,0) MSEK. Nettovinsten förbättrades till 24,7 (-55,6) MSEK efter avdrag med 8,8 (6,6) i skatt. Vinst per aktie efter full skatt blev 5,01 (-11,27) SEK. Finansiell ställning För att minska distributionskostnaderna har företaget bytt huvudgrossist. Detta har medfört en positiv effekt på resultatet men medfört en negativ engångseffekt på kassaflödet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -58,5 (45,6) MSEK. Hela förändringen av koncernens nettoskuldsättning 163,7 (89,7) MSEK är hänförlig till den ökade rörelsekapitalbindningen. Den högre rörelsekapitalbindningen är i sin tur en följd av bytet av huvudgrossist. Den tidigare grossisten betalade i förskott medan avtalet med den nya grossisten innebär att betalning sker efter i genomsnitt 45 dagar. Likvida medel uppgick till 19,1 (45,3) MSEK och outnyttjad checkkredit var 13,5 (39,1) MSEK. Koncernens soliditet har till följd av det förbättrade resultatet under året ökat till 22,7 (16,8)%. Utdelning Ett av de viktigaste målen för Medas verksamhet är att skapa en långsiktig värdeökning för aktieägarna. Denna kan ske dels genom ökat aktievärde, dels i form av aktieutdelning. Så länge Meda är under uppbyggnad med en rad investeringar föreslås på kort sikt ingen aktieutdelning eftersom vinstmedlen behövs i företaget. I nästa fas blir företagets uthålliga resultatutveckling vägledande för styrelsens utdelningsförslag. Styrelsen föreslår sålunda bolagsstämman att utdelning ej lämnas för år 2000. Personalförändringar Hans Mirsch har anställts som ekonomi- och finansdirektör (CFO) för Meda AB. Han efterträder Karl Perlhagen som övergår till uppdrag utanför koncernen. Hans Mirsch kommer att ingå i Meda-koncernens ledningsgrupp. Hans Mirsch är civilekonom och har en bakgrund från AGA där han arbetat i 18 år, senast som ekonomidirektör för region norra Europa. Årsredovisning och bolagsstämma Årsredovisning kommer att publiceras senast den 30 mars och kommer att skickas till samtliga aktieägare. Årsredovisning kan beställas från Meda på tel 08-630 19 00. Bolagsstämma kommer att hållas torsdagen den 19 april 2001 klockan 18.00 i Apotekarsocietetens bibliotek, Wallingatan 6A i Stockholm. Rapporter 2001 Delårsrapport januari-mars 19 april Delårsrapport januari-juni 21 augusti Delårsrapport januari-september 22 oktober Stockholm den 31 januari 2001 Anders Lönner VD och koncernchef Bokslutsrapporten har översiktligt granskats av Medas revisorer. För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, koncernchef Tel: 08-630 19 00 Karl Perlhagen, finanschef Tel: 08-630 19 81 eller 0708-69 99 77 Meda AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Meda) marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i Norden och Baltikum. Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) Jan - Dec Okt - Dec 2000 1999 2000 1999 Nettoomsättning 728,4 1 043,7189,6 225,9 Kostnad för sålda varor -536,3 -844,2 -145,8 -179,3 Bruttoresultat 192,1 199,5 43,8 46,6 Försäljningskostnader -97,2 -101,7 -31,7 -29,6 Medicin- och -8,9 -13,8 -3,9 -3,9 affärsutvecklingskostnad er Administrationskostnader -50,0 -69,1 -10,6 -11,7 Jämförelsestörande poster - Kostnader -12,7 -79,0 -12,7 -74,3 - Övriga 20,0 23,1 2,0 8,9 rörelseintäkter Rörelseresultat 43,3 -41,0 -13,1 -64,0 Finansnetto -9,8 -8,0 -1,5 -3,0 Periodens resultat efter 33,5 -49,0 -14,6 -67,0 finansnetto Skatt -8,8 -6,6 3,8 0,0 Periodens resultat 24,7 -55,6 -10,8 -67,0 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 31-dec 31-dec 2000 1999 Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella 31,5 21,7 Materiella 19,7 22,1 Räntebärande 4,4 3,5 Omsättningstillgångar Räntebärande 19,1 45,3 Ej räntebärande 313,3 280,4 Summa tillgångar 388,0 373,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 88,2 62,6 Avsättningar Pensioner 32,4 31,0 Övriga 13,0 8,2 Skulder Räntebärande 154,7 107,5 Ej räntebärande 99,7 163,7 Summa eget kapital och 388,0 373,0 skulder Koncernens finansieringsanalys i sammandrag MSEK Januari - December 2000 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 38,3 14,7 rörelsekapital Förändring av -96,8 30,9 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -58,5 45,6 verksamheten Kassaflöde från -17,0 -3,4 investeringsverksamheten Kassaflöde från 48,5 -16,2 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -27,0 26,0 Likvida medel vid årets 45,3 20,2 början Kursdifferens i likvida 0,8 -0,9 medel Likvida medel vid 19,1 45,3 periodens slut Koncernens nyckeltal Januari - December 2000 1999 Rörelsemarginal, % 5,9 -3,9 Vinstmarginal, % 4,6 -4,7 Soliditet, % 22,7 16,8 Resultat per aktie, 5,01 -11,27 kronor Eget kapital per aktie, 17,88 12,69 kronor Antal aktier 4 933 261 4 933 261 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00920/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/31/20010131BIT00920/bit0002.pdf

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar