Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 ? Koncernens försäljning uppgick till 511 (438) MSEK. ? Resultatet efter skatt steg 74% till 38,5 (22,1) MSEK. ? Resultatet per aktie blev 4,40 (2,76) SEK. ? Affärsområdet Pharma svarar nu för 80% av bruttoresultatet. ? Koncernens rörelseresultat ökade 73% till 60,5 (35,0) MSEK. ? Förvärv av rättigheter för läkemedlet Cyklokapron FÖRSÄLJNING Försäljningen under perioden hade följande fördelning mellan koncernens tre affärsområden. Q2 2004 Index* Jan-juni 2004 Index* Pharma 157 147 309 155 Medical Device 28 112 54 108 Parallellhandel 55 62 148 78 Totalt 240 108 511 117 *Jämfört med samma period föregående år. Affärsområdet Pharmas försäljning ökade det första halvåret till 309 (199) MSEK. De produktförvärv som skett under den senaste tolvmånadersperioden svarade för huvudparten av försäljningsökningen, där produktportföljerna från Medic Team och Pharmalink ingår. Den organiska tillväxten för prioriterade produkter fortsätter att överträffa totalmarknadens utveckling. Affärsområdet Medical Device utvecklades väl och hade en försäljning av 54 (50) MSEK. Satsningen på nyckelprodukter har givit en positiv effekt på lönsamheten. Affärsområdet Parallellhandel uppnådde en försäljning av 148 (189) MSEK. Marknaden för parallellimporterade produkter fluktuerar kraftigt, både vad gäller pris och volym. RESULTAT Koncernens rörelseresultat för första halvåret 2004 ökade med 73% till 60,5 (35,0) MSEK, främst som en följd av förvärv inom affärsområdet Pharma. Resultatet har belastats med ökade avskrivningar på immateriella rättigheter i samband med förvärven medan rörelsekostnaderna exklusive avskrivningar endast har ökat i begränsad omfattning. Affärsområdet Pharma och Medical Device svarade för 95% av bruttoresultatet. Bruttomarginalen för perioden januari till juni steg till 37% (33%) som ett resultat av den allt högre andelen försäljning från affärsområdet Pharma. Det nyförvärvade bolaget Ipex Medical konsolideras i Medakoncernen fr o m juni månad. Bruttoresultat per affärsområde (Tabell) Andel av bruttoresultat (Tabell) FINANSIELL STÄLLNING Koncernens likvida medel var vid utgången av juni 24,2 MSEK mot 26,1 MSEK vid årets början. Därtill uppgick outnyttjade kreditfaciliteter till 88,1 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under perioden till 63,6 (10,3) MSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten var 95,3 (175,3) MSEK. I juni förvärvades företaget Ipex Medical för 139,0 MSEK. Förvärvet har finansierats genom upplåning. Koncernens finansiella nettoskuld var vid utgången av juni 340,9 MSEK mot 230,0 MSEK vid årets början. Det egna kapitalet uppgick till 486,6 MSEK mot 457,8 MSEK vid årets början, vilket motsvarar 55,46 (52,57) SEK per aktie. Under perioden har utdelning till aktieägarna skett med 17,5 MSEK. Nyemission genom konvertering av anställdas teckningsoptioner har skett till ett värde av 6,1 MSEK. Koncernens soliditet var 44,8% jämfört med 50,1% vid årets början. Efter balansdagen har Meda genomfört ytterligare förvärv (Cyklokapron och Cyklo-F, Morfin Bioglan och Spasmo-lyt). Dessa investeringar uppgår till sammanlagt 187 MSEK och har finansierats genom upplåning på 144 MSEK samt genom utnyttjande av kreditfaciliteter. AVTAL OCH VIKTIGARE HÄNDELSER ? FÖRVÄRV AV CYKLOKAPRON OCH CYKLO-F Meda har träffat ett avtal med det belgiska företaget Omega Pharma om förvärv av de europeiska rättigheterna för de orala beredningsformerna av läkemedlen Cyklokapron och Cyklo-F. Omega Pharma förvärvade nyligen produkterna som en del av en större portfölj från amerikanska Pfizer. Medas köpeskilling uppgår till 14 miljoner Euro. Produkterna är väletablerade och används vid ökad fibrinolys eller fibrinogenolys med blödning eller blödningsrisk, menorragi och hereditärt angioneurotiskt ödem. Omsättningen i Europa uppgår till ca 6,5 miljoner Euro på årsbasis. Försäljningen sker till ca 80% på Medas högprioriterade marknader Storbritannien, Norden och Tyskland. Bruttomarginalen ligger i linje med Medas affärsområde Pharma. Förvärvet är ett led i Medas strävan att stärka produktportföljen och förväntas bidra positivt till Medas vinst, med intjäning fr o m tredje kvartalet 2004. ? FÖRVÄRV AV PRODUKTER INOM SMÄRTOMRÅDET Meda har förvärvat rättigheterna till produkterna Morfin Bioglan och Spasmofen från Willh. Sonesson till en köpeskilling av 35 MSEK. Produkterna, som har en beprövad användning vid svåra smärttillstånd, passar väl in i Medas prioriterade produktområde smärta/inflammation. Försäljningen på den svenska marknaden uppgår till ca 16 MSEK på årsbasis. ? MHRA VÄRDERAR LÄKEMEDEL SOM INNEHÅLLER DXP Det brittiska läkemedelsverket (MHRA) genomför för närvarande en bedömning av risk/nytta-profilen av läkemedel som innehåller Dextropropoxifen (DXP). Detta mot bakgrund av en oro för problematik vid överdosering. Synpunkter från berörda parter som t ex smärtspecialister begärs nu in. Det slutliga avgörandet kan komma att beröra Medas produkt Distalgesic. Produkten Distalgesic omsätter ca 12 MSEK i Storbritannien. ? AVTAL GÄLLANDE PRODUKTEN SPASMO-LYT Meda har tecknat ett långsiktigt licensavtal med det tyska företaget Madaus AG avseende de nordiska rättigheterna till produkten Spasmo-lyt för behandling av inkontinens. Meda har erlagt en s.k. down-payment på 2,5 miljoner Euro. Produkten lanserades i Danmark och Finland för ca två år sedan och har den senaste tolvmåndersperioden ökat med mer än 150% till 1,2 miljoner Euro. Lanseringar i Sverige och Norge förväntas följa under 2005. RAPPORTER 2004 Delårsrapport jan-september onsdag den 27 oktober Bokslutsrapport 2004 onsdag den 9 februari 2005 REDOVISNINGSPRINCIPER Denna delårsrapport har upprättats enligt RR 20 Delårsrapportering. Från och med den 1 januari 2004 tillämpar Meda Redovisningsrådets rekommendation RR 29 Ersättningar till anställda i koncernredovisningen. Genom tillämpning av RR 29 redovisas förmånsbestämda pensionsplaner inom koncernens samtliga dotterbolag enligt gemensamma principer. I Medas finansiella rapportering till och med 2003 har sådana planer redovisats enligt lokala regler och föreskrifter i respektive land. I enlighet med rekommendationens övergångsregler fastställs en ingångsskuld beräknad per den 1 januari 2004 i enlighet med RR 29. Denna ingångsskuld understiger den skuld som redovisades den 31 december 2003 enligt tidigare principer med 2,1 MSEK. Det understigande skuldvärdet har därvid redovisats per den 1 januari 2004 som en minskning av avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser. Netto efter avdrag för uppskjuten skatt ökar koncernens egna kapital med 1,3 MSEK. I enlighet med rekommendationens övergångsregler har företaget inte omräknat tidigare räkenskapsår enligt den nya rekommendationen. I övrigt tillämpas samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. Stockholm den 24 augusti 2004 Anders Lönner VD Delårsrapporten har granskats översiktligt av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, VD tel. 08-630 19 00 Anders Larnholt, investor relations tel. 08-630 19 62 MEDA AB (publ) - Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i ca 25 länder. Meda är etablerat med egna dotterbolag i Norden, Storbritannien, Tyskland och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20960/wkr0010.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/24/20040824BIT20960/wkr0019.doc

Om oss

Meda is a leading international specialty pharma company. Meda’s products are sold in more than 120 countries worldwide and the company is represented by its own organizations in over 55 countries.

Dokument & länkar