Delårsrapport januari-september 2000 MEDA AB (publ)

Report this content

Delårsrapport januari-september 2000 MEDA AB (publ) * Meda bygger vidare * Intäkter och vinst ger god bas * Nya läkemedel i pipe-line * Vinst per aktie SEK 7,18 (2,31) Samtliga jämförelsesiffror avseende 1999 är proforma med undantag från balansräkningen per 991231. Den positiva resultatutvecklingen har fortsatt under tredje kvartalet. Kompetens-uppbyggnaden inom organisationen är i stort sett färdig. Nästa steg är en satsning på nya projekt som kan nå marknaden inom ett till tre år. En sådan investering i klinisk forskning belastar resultatet på kort sikt men har stor betydelse för Medas långsiktiga utveckling som läkemedelsföretag. Försäljning Koncernens försäljning under perioden januari-september uppgick till MSEK 538,8 (817,8). Den lägre försäljningsnivån förklaras av den tidigare rapporterade rationaliseringen av produktsortimentet. Bland aktivitetsprodukter inom befintligt sortiment som ökar mer än 15% kan nämnas Revia(medel mot alkoholberoende), Mic-Key (stomiport), Begrivac (influencavaccin) och Nitrolingual (medel vid kärlkramp). Resultat Koncernens rörelseresultat uppgick till MSEK 56,4 (23,0), dvs mer än en fördubbling. I resultatet ingår återbäring från SPP med MSEK 3,6 och övriga ersättningar av engångskaraktär med MSEK 14,4 (14,2). Resultatet före skatt ökade till MSEK 48,1 (18,0). Nettovinsten ökade till MSEK 35,4 (11,4) efter avdrag med MSEK 12,7 (6,6) i skatt. Vinst per aktie efter full skatt uppgick till SEK 7,18 (2,31) Huvudorsaken till den starka resultatförbättringen är de omfattande effektivitetsåtgärder som vidtagits under året. Finansiell ställning Soliditeten har fortsatt att förbättras till 24,0% från 16,8% vid årsskiftet. Den räntebärande nettoskulden den 30 september var MSEK 167,4 (MSEK 89,7 vid årsskiftet). Den höga nettoskulden är en följd av ökad rörelsekapitalbindning pga av det tidigare bytet av huvudgrossist som givit en negativ engångseffekt på kassaflödet men påverkar resultatet positivt. Likvida medel uppgick till MSEK 10,0. Outnyttjad checkkredit uppgick till MSEK 23,0. Viktiga händelser Licensavtal för Colazid® stärker position inom mage/tarmområdet Meda har tecknat ett långsiktigt avtal med det engelska företaget Shire Pharmaceuticals Group avseende läkemedlet Colazid®. Medlet är avsett för behandling av ulcerös kolit och indikationsområdet har nyligen utökats till att omfatta underhållsbehandling. Omkring 50 000 patienter lider av ulcerös kolit i Norden. Meda kommer under hösten att ta över marknadsföringen av Colazid® från AstraZeneca som introducerat produkten på den nordiska marknaden. Avtalet ligger väl i linje med Medas strategi att utveckla långsiktiga samarbeten inom prioriterade terapiområden. Shire är Englands fjärde största läkemedelsföretag och är noterat på LSE och Nasdaq. Ekonomisk rapportering Bokslutskommuniké presenteras den 31 januari, 2001. Stockholm, 2000-10-20 Anders Lönner Koncernchef Denna delårsrapport har inte granskats av Medas revisorer. För ytterligare information kontakta: Karl Perlhagen, finanschef Tel 08-630 19 81 eller 0708-69 99 77 Anders Lönner, koncernchef Tel 08-630 19 00 Meda AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Meda AB (publ) marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel, medicinteknik och nutrition i Norden och Baltikum. Koncernens resultaträkning i sammandrag (MSEK) Jan - Sep Jul - Sep 12 mån Hela året 2000 1999 2000 1999 9910- 1999 0009 Nettoomsättning 538,8 817,8 165,0 237,5 764,7 1 043,7 Kostnad för sålda varor -390,5 -664,9 -117,9 -193,8 -569,8 -844,2 Bruttoresultat 148,3 152,9 47,1 43,7 194,9 199,5 Försäljningskostnader -65,5 -72,1 -21,8 -21,8 -95,1 -101,7 Medicin- och -5,0 -9,9 -1,6 -3,1 -8,9 -13,8 affärs- utvecklingskostnader Administrationskostnader -39,4 -57,4 -12,5 -18,5 -51,1 -69,1 Jämförelsestörande poster 0,0 -4,7 0,0 -4,7 -74,3 -79,0 Övriga rörelseintäkter 18,0 14,2 3,3 6,0 26,9 23,1 Rörelseresultat 56,4 23,0 14,5 1,6 -7,6 -41,0 Finansnetto -8,3 -5,0 -1,8 -1,7 -11,3 -8,0 Periodens resultat efter 48,1 18,0 12,7 -0,1 -18,9 -49,0 finansnetto Skatt -12,7 -6,6 -2,6 -0,3 -12,7 -6,6 Periodens resultat 35,4 11,4 10,1 -0,4 -31,6 -55,6 Koncernens balansräkning i sammandrag MSEK 30-Sep 30-Sep 31-dec 2000 1999 1999 Tillgångar Anläggningstillgångar 51,7 103,2 47,3 Omsättningstillgångar 357,2 382,9 325,7 Summa tillgångar 408,9 486,1 373,0 Eget kapital och skulder Eget kapital 98,3 129,4 62,6 Avsättningar 38,6 39,9 39,2 Långfristiga skulder 149,1 115,8 106,2 Kortfristiga skulder 122,9 201,0 165,0 Summa eget kapital och 408,9 486,1 373,0 skulder Koncernens finansieringsanalys i sammandrag MSEK Januari - Hela September året 2000 1999 1999 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av 39,8 25,6 14,7 rörelsekapital Förändring av -108,1 11,5 30,9 rörelsekapital Kassaflöde från den löpande -68,3 37,1 45,6 verksamheten Kassaflöde från -8,7 -2,7 -3,4 investeringsverksamheten Kassaflöde från 41,7 -8,3 -16,2 finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde -35,3 26,1 26,0 Likvida medel vid årets 45,3 19,3 20,2 början Kursdifferens i likvida 0,0 0,0 -0,9 medel Likvida medel vid 10,0 45,4 45,3 periodens slut Koncernens nyckeltal Januari - Hela September året 2000 1999 1999 Rörelsemarginal, % 10,5 2,8 -3,9 Vinstmarginal, % 8,9 2,2 -4,7 Soliditet, % 24,0 26,6 16,8 Resultat per aktie, 7,18 2,31 -11,27 kronor Eget kapital per aktie, 19,93 26,23 12,69 kronor Antal aktier 4 933 4 933 4 933 261 261 261 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/20/20001020BIT00250/bit0002.pdf

Dokument & länkar