Kallelse till Extra Bolagsstämma i Meda AB (publ)

Report this content

Kallelse till Extra Bolagsstämma i Meda AB (publ) Aktieägarna i Meda AB (publ), org. nr 556427-2812, ("bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 16 december 2002, kl. 10.00 i bolagets lokaler, Pipers väg 2, Solna. Anmälan Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av VPC AB förda aktieboken den 6 december 2002 och har anmält sitt deltagande vid stämman till bolaget senast den 9 december 2002 kl. 12.00. Anmälan görs per post till Meda AB (publ), Box 906, 170 09 Solna, per telefon 08-630 19 00, fax 08-630 19 50 eller via e-post till info@meda.se. Anmälan skall innefatta namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta inregistrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad den 6 december 2002. Sådan registrering kan vara tillfällig. Ärenden på stämman Förslag till dagordning Öppnande av stämman Val av ordförande vid stämman Godkännande av dagordning Upprättande och godkännande av röstlängd Val av en eller två justeringsmän Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Styrelsens förslag till beslut om godkännande av dess beslut om nyemission Avslutande av stämman Styrelsens förslag till beslut om godkännande av beslut om nyemission (punkt 7) Bolaget har som ett led i sin tillväxtstrategi beslutat att förvärva produkträttigheter avseende Colifoam®, Proctofoam® och Epifoam® från GlaxoSmithKline för en köpeskilling om GBP 7.900.000. För att finansiera förvärvet samt för att skapa finansiell beredskap för andra affärsmöjligheter föreslår styrelsen en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna sålunda att varje fyrtal aktier ger rätt till teckning av en aktie. Styrelsen har således fattat beslut om nyemission av A-aktier på nedan närmare angivna villkor, dock under förutsättning att sådant beslut skall godkännas av bolagsstämman för att äga giltighet. Styrelsen föreslår stämman att godkänna det beslut styrelsen fattade på styrelsesammanträde den 25 november 2002 om ökning av aktiekapitalet med högst 16.444.200 kr från 65.776.810 kr till högst 82.221.010 kr genom nyemission av högst 1.644.420 nya A-aktier i bolaget, envar aktie om nominellt 10 kr. Aktieägarna har företrädesrätt till att teckna en ny aktie för varje helt fyrtal gamla aktier. Teckning och betalning skall ske under tiden fr.o.m. den 27 december 2002 t.o.m. den 17 januari 2003. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter skall vara den 20 december 2002. De nya aktierna skall emitteras till en kurs av 76 kronor per aktie. Medas båda huvudägare Volati B.V. och Stena Sessan Rederi AB, vilka vardera dger cirka 30 procent av röster och kapital i Meda, har förbundit sig att teckna sina respektive andelar i nyemissionen. Därutöver garanterar Volati B.V. och Stena Sessan Rederi AB emissionen innebärande att om emissionen ej fulltecknas så kommer dessa bolag att teckna hälften vardera av resterande aktier så att full teckning sker. De nya aktierna medför, i den mån utdelning kommer att lämnas, rätt till utdelning fr.o.m. för räkenskapsåret 2002 under förutsättning att de nya aktierna blivit registrerade och införda i den av VPC förda aktieboken före avstämningsdagen för utdelning. Handlingar Följande handlingar finns tillgängliga hos bolaget fr.o.m. den 9 december 2002: årsredovisning och revisionsberättelse avseende år 2001 bolagets tre delårsrapporter för 2002 samt styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt punkt 7 och de handlingar som föreskrivs i 4 kap 4 § första stycket aktiebolagslagen. Handlingarna skickas också till de aktieägare som begär det och kommer även att finnas tillgängliga på bolagsstämman. Solna i november 2002 Styrelsen För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, VD tel. +46 8 630 19 00 MEDA AB (publ) - det svenska specialty pharmaföretaget. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinskteknisk utrustning i Norden, England och Baltikum. Meda är noterat på Stockholmsbörsen. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00650/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/25/20021125BIT00650/wkr0002.pdf

Dokument & länkar