Meda AB (publ) Delårsrapport 3, januari - september 2002

Report this content

Meda AB (publ) - Delårsrapport 3, januari - september 2002 · Rörelseresultatet ökade till 48,4 (29,5) MSEK. · Affärsområde Pharma ökade omsättningen med 58%. · Resultatet per aktie steg till 4,64 (2,86) SEK. · MUSE®/Bondil® - ny produkt från VIVUS Inc Försäljning Koncernens försäljning under januari-september 2002 ökade med 8% och uppgick till 638,0 (590,5) MSEK. Affärsområdet Pharma ökade sin försäljning med 58% mot föregående år och nådde en försäljning på 205,1 (130,1) MSEK. Försäljningsökningen kommer främst från de nya produkterna: Relifex (behandling av artros och ledgångsreumatism), anestesi och nutritionsprodukter från Wyeth samt kalciumblockeraren Zanidip (behandling av högt blodtryck). Inom Pharmas övriga produktsortiment var utvecklingen speciellt god för läkemedel som Colazid (behandling av ulcerös kolit), Colifoam (behandling av proktit) och Ursofalk (behandling av leversjukdom). Affärsområdet Hospital Care nådde en försäljning på 81,3 (100,1) MSEK. Den lägre försäljningsnivån i jämförelse med föregående år beror uteslutande på en fortsatt koncentration till färre produkter. Huvudprodukten Mic-Key (en gastrostomiport) utgör ungefär hälften av försäljningen och ökade med 34%. Affärsområdet Parallellhandel hade en försäljning på 351,6 (360,3) MSEK. Produkter med låg lönsamhet har nedprioriterats vilket förklarar den lägre försäljningen. Resultat Rörelseresultatet för perioden uppgick till 48,4 MSEK (29,5) vilket motsvarar en ökning med 43% före jämförelsestörande poster. Inför framtiden sker satsningar på de nya produkterna både i form av marknadsföring och klinisk dokumentation. Ändå har den positiva resultatutvecklingen kunnat uppnås genom en förbättrad bruttovinst. Flera produkter är i lanseringsfas; Relifex löslig tablett i England, Zanidip (behandling av högt blodtryck), Atridox (behandling av parodontit), det generiska sortimentet från Ranbaxy, samt nya produkter inom Hospital Care. Även marknadsföringen av den nyligen inlicensierade produkten MUSE (behandling av impotens) kommer att påbörjas i år, vilket också kommer att belasta resultatet. Resultatet efter finansnetto fördubblades och uppgick till 41,0 MSEK (20,3). Resultat per aktie ökade till 4,64 SEK (2,86). finansiell ställning Vid periodens slut uppgick koncernens likvida medel till 22,2 MSEK och outnyttjade checkkrediter till 120,0 MSEK. Vid årsskiftet uppgick likvida medel och outnyttjade checkkrediter till 33,9 MSEK respektive 82,8 MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten har förstärkts till följd av den positiva resultatutvecklingen. Varulagret har under året ökat med 23,7 MSEK. Ökningen beror främst på övertagande av lager i samband med nyförvärvade produkter. Under årets tre första kvartal har Meda investerat 57,6 MSEK, varav huvuddelen utgörs av produkter från Wyeth och marknadsrättigheter för MUSE i Europa. Nettoskuldsättningen uppgick vid utgången av perioden till 109,4 MSEK. Vid årsskiftet uppgick nettoskuldsättningen till 111,6 MSEK. Soliditeten uppgick till 45,2%. AVTAL och viktigare händelser långsiktigt licensavtal med vivus avseende muse® (Bondil®) Meda tecknade i september ett långsiktigt licensavtal med VIVUS Inc. avseende exklusiva marknadsrättigheter för MUSE® i Europa (varumärke Bondil® i Norden). Genom ett särskilt avtal med Abbott Laboratories, som tidigare marknadsfört MUSE®, tar Meda över befintlig försäljning av produkten redan från och med september 2002. MUSE® är godkänt för lokal behandling av erektil dysfunktion, vanligen benämnt impotens. Försäljningen av MUSE® i Europa är ca 50 MSEK varav England och de Nordiska länderna svarar för huvuddelen. Revia® övergår till Bristol-Myers Squibb Från och med oktober 2002 övertar Bristol-Myers Squibb (DuPont) marknadsföringen av Revia® i Norden och Baltikum. Omsättningen senaste 12 månaders perioden uppgick till 11,8 MSEK och marknadsbidraget till ca 4 MSEK. avtal med home diagnostics inc I oktober tecknade Meda ett långsiktigt avtal med Home Diagnostics Inc avseende ett produktsortiment (Prestige Smart System) för diabetesvård på den Nordiska och Baltiska marknaden. Systemet har stor framgång i USA och är efter kort tid en av de ledande på området. Sortimentet består av blodglukosmätare och testremsor för självtestning av blodglukosnivån. Produkten passar väl in med Medas sortiment av hjärt- och diabetesprodukter. Den nordiska marknaden för detta område bedöms uppgå till ca 700 MSEK. Rapporter 2003 Bokslutskommuniké onsdagen den 5 februari 2003 Stockholm den 30 oktober 2002 Anders Lönner Koncernchef Delårsrapporten är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 20. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information kontakta: Anders Lönner, koncernchef tel. 08-630 19 00 Anders Larnholt, investor relations tel. 08-630 19 00 MEDA - det svenska specialty pharmaföretaget Meda AB (publ) är noterat på Stockholmsbörsen. Meda marknadsför receptbelagda och receptfria läkemedel och medicinteknisk utrustning i Norden, England och Baltikum. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00970/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00970/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar