Kallelse till årsstämma i Mobilåtervinning i Sverige AB

Aktieägarna i Mobilåtervinning i Sverige AB(publ) 559026-5566 kallas härmed till bolagsstämma 25 april 2017 klockan 15.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 17 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 17 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: Mobilåtervinning i Sverige AB, BOX 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: Info@mobilatervinning.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 17 april 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justeringsmän

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och

koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.

13. Val av styrelseledamöter med eventuella suppleanter

14. Val av revisor

15. Fastställande av riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Styrelsens förslag till bemyndigande om nyemissioner

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut till punkterna 11 - 16 samt årsredovisningen kommer att publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017

Prenumerera

Dokument & länkar