Kallelse till extra bolagsstämma

Report this content

Aktieägarna i Mobilåtervinning i Sverige AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 10 augusti klockan 10.00 i Arcinovas lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm.

Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken 4 augusti 2017, anmälan skall ha inkommit till bolaget senast 4 augusti 2017. Anmälan om deltagande kan göras till bolaget via brev: Mobilåtervinning i Sverige AB; Box 16416, 103 27 Stockholm eller via e-post: info@mobilatervinning.se.

Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar i stämman ska behörighetshandlingar i form av fullmakter skickas in till bolaget i samband med anmälan. Aktieägare som har sin aktier förvaltarregistrerade måste, för att få delta i stämman, tillfälligt registrera aktierna i sitt eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear AB senast 4 augusti 2017, vilket innebär att aktieägaren måste meddela förvaltaren i god tid före detta datum.

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande

  2. Val av stämmans ordförande & sekreterare

  3. Upprättande och godkännande av röstlängd

  4. Godkännande av dagordning

  5. Val av en eller två justeringsmän

  6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

  7. Beslut om ny bolagsordning

  8. Val av ny styrelseledamot

  9. Stämmans avslutande

Förslag till punkterna 7-8 kommer publiceras samt finnas tillgängliga senast 2 veckor innan stämman.

// Styrelsen

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/, http://www.pantadatorn.com samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juli 2017

Prenumerera

Dokument & länkar