Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-25

Report this content

Styrelsens förslag till punkterna 11-16:

11. Styrelsen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter

12. Styrelsen föreslår att arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning.

13. Styrelsen föreslår omval av samtliga ledamöter, Hans Orre, Carl Kock, Christian Kronegård och Robin Vestersten.

14. Till revisor föreslås Carlsson & Partners Revisionsbyrå AB med Berit Holmgren som ansvarig revisor.

15. Förslag till riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Styrelsen föreslår ersättningspolicy, villkor  och riktlinjer till bolagsledningen enligt följande: Styrelsen har i uppgift att årligen överse bolagets ersättning till anställda. Bolaget har för avsikt att erbjuda samtliga medarbetare en totalkompensation som ska kunna attrahera kompetent personal till Bolaget samt behålla medarbetarna under en längre period. Ersättningen ska vara marknadsmässig och ersättningen ska omförhandlas årligen. Ersättning till ledande befattningshavare kan vara fast och rörlig ersättning, samt pension och övriga ersättningar. Dessa fyra faktorer är den totala ersättningen. Fast ersättning: den fasta ersättningen skall baseras på den anställdes ansvarsområden och erfarenhet. Rörlig ersättning: den rörliga delen ska baseras på bolaget och dess dotterbolags finansiella utveckling och utvärderas mot fastställda mål. Den rörliga ersättningen ska max kunna uppgå till tolv månadslöner. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader. Vår ersättningsfilosofi är, konkurrenskraftig totalersättning, betydande andel rörlig lön, koppling till långsiktigt aktieägarvärde, transparens och enkelhet. "Farfars-principen", varje enskild medarbetare äger rätten att förhandla lön med närmaste chef med utgångspunkt från ovan. Styrelsen för Mobilåtervinning i Sverige AB ska kunna avvika från dessa riktlinjer om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

16.  Styrelsen föreslår inte något bemyndigande för nyemission.

För mer information kontakta:

VD - Robin Vestersten

www.mobilatervinning.se

Telefon: 08-120 560 15

E-post: info@mobilatervinning.se

Mobilåtervinning i korthet:

Mobilåtervinning i Sveriges affärsidé består utav att bedriva handel med begagnad elektronik, främst mobiltelefoner genom sina varumärken http://www.mobilpengar.se/, http://www.pantaluren.se/ samt http://www.ielektronik.se/.

Denna information är sådan information som Mobilåtervinning i Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2017

Prenumerera

Dokument & länkar