Delårsrapport Januari-september 2001

Delårsrapport Januari-september 2001 Highlights · Omsättningen uppgick till MEUR 7,3 (4,8) för kvartalet, en fortsatt stark tillväxt på 51 procent jämfört med föregående år. · Omsättningen för årets första nio månader uppgick till MEUR 21,7 (14,1), en ökning med 55 procent jämfört med motsvarande period förra året. · Antalet premiebetalande medlemmar ökade till 83.800 (65.000), en ökning med 2.500 för kvartalet och med 18.800 eller 29 procent jämfört med motsvarande period föregående år. · Rörelseförlusten för kvartalet uppgick till MEUR 0,3 (-0,5) och för niomånadersperioden till MEUR 0,7 (-1,8). · Rörelseresultatet före avskrivningar för kvartalet uppgick till MEUR 0,2 (-0,2) och för niomånadersperioden till MEUR 0,8 (-0,8). · Kvartalets resultat efter skatt uppvisade en förlust på MEUR 1,6 (-2,1) motsvarande 0,13 (0,18) euro per aktie. Förlusten för niomånadersperioden uppgick till MEUR 4,7 (-11,2), motsvarande 0,40 (- 0,95) euro per aktie. · · Förvärvet av First Medical Clinic of Prague, den ledande leverantören av hälsovårdstjänster till företagsmarknaden i Tjeckien, avslutades efter rapportperiodens utgång. Till våra aktieägare Det är med tillfredsställelse jag kan rapportera en fortsatt omsättningstillväxt jämfört med förra året, där vi dock sett en förväntad avmattning i tillväxten under tredje kvartalet. Tillväxten står emot ett svårare ekonomiskt klimat i Europa i allmänhet och i Polen i synnerhet. Omsättningen för det tredje kvartalet ökade med 51 procent jämfört med motsvarande period förra året till MEUR 7,3. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MEUR 21,7, en ökning med 55 procent jämfört med föregående år. Efter det svagare andra kvartalet ökade återigen antalet premiebetalande medlemmar med 2.500 för kvartalet, av vilka de flesta tillkom i Polen, till totalt 83.800. Den svaga polska medlemstillväxten under årets andra kvartal i kombination med en svagare polsk valuta, resulterade som förväntat i en liten minskning i den polska omsättningen jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet för kvartalet försvagades till en förlust på MEUR 0,3, jämfört med en förlust på MEUR 0,1 föregående kvartal och MEUR 0,5 samma period föregående år. Rörelseförlusten för årets första nio månader uppgick till MEUR 0,7, jämfört med en förlust på MEUR 1,8 för motsvarande period förra året. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till MEUR 0,2 för kvartalet och till MEUR 0,8 för niomånadersperioden, jämfört med en förlust på MEUR 0,8 motsvarande period föregående år. Kvartalets medicinska kostnader uppgick till MEUR 4,4 eller 59,7 procent, jämfört med MEUR 4,4 eller 57,2 procent för årets andra kvartal. Ökningen i de medicinska kostnaderna som andel av omsättningen är en följd av den något lägre omsättningen under tredje kvartalet i kombination med fortsatta investeringar i fasta medicinska kostnader genom nya anläggningar i Warszawa, Lodz och Budapest. Målet är att möjliggöra fortsatt tillväxt. Samtidigt fortsätter skalfördelar att reducera vissa rörliga medicinska kostnader, bl a inom upphandling av laboratoriemedicin och viss specialistvård. Försäljnings- och marknadsföringskostnaderna uppgick till MEUR 1,0 för kvartalet och till MEUR 3,0 för årets första nio månader, motsvarande 13,6 procent av omsättningen. Detta skall jämföras med MEUR 0,7 för det tredje kvartalet 2000 och MEUR 2,2, eller 15,7 procent av omsättningen, för årets första nio månader. Administrativa kostnader uppgick till MEUR 1,8 för kvartalet, motsvarande 24,3 procent av omsättningen, och till MEUR 5,3 eller 24,5 procent för årets första nio månader. Detta skall jämföras med MEUR 1,6 för det tredje kvartalet föregående år (33,3 procent av omsättningen) och till MEUR 4,7 för årets första nio månader 2000 (33,4 procent av omsättningen). Investeringsaktiviteter Investeringsverksamheten bidrog med en förlust på MEUR 0,7 för kvartalet, vilket huvudsakligen utgjordes av minskade värden på ryska obligationer, delvis kompenserat av vinster på vissa återstående ryska noterade aktier. Kostnaderna för investeringsverksamheterna minskade och kommer att fortsätta att falla under de kommande kvartalen. Inga omvärderingar har skett av de onoterade innehaven under kvartalet. Merparten av bolagen i vår onoterade portfölj utvecklas i enlighet med förväntningarna. De företag vars affärsmodeller vänder sig direkt till konsument tyngs emellertid av framför allt den sjunkande polska efterfrågan. Det nuvarande ekonomiska klimatet påverkar naturligtvis framför allt tidshorisonten för vår möjlighet att framgångsrikt sälja existerande onoterade innehav, och som en följd därav tvingas vi revidera vår tidigare uttalade förväntan att kunna genomföra två försäljningar under innevarande år. Hur utdragen vår försäljningsperiod för de onoterade innehaven kommer att bli är starkt kopplat till utvecklingen i den globala och regionens ekonomi, där vi fokuserar främst på värdeutvecklingen i innehaven. Vi vidmakthåller, emellertid, vår uppfattning att vi under åren fram till ett slutligt EU-inträde för de centraleuropeiska länderna kommer att uppleva en ökad förvärvsaktivitet från industriella köpare. Likviditet Nettoskulden minskade med MEUR 0,5 under kvartalet, från MEUR 12,3 till MEUR 11,8. Vår likviditet, inklusive outnyttjade krediter uppgick till MEUR 11,5 vid kvartalets utgång. Finansiella kostnader Räntenettot för kvartalet uppgick till MEUR 0,3 jämfört med MEUR 0,5 motsvarande period föregående år. Räntenettot för niomånadersperioden uppgick till MEUR 0,7, att jämföra med MEUR 0,9 föregående år. Skuldsättningen är jämförbar med föregående kvartal, men med större räntenetto från likviditet och låneinvesteringar. Verksamheten Polen Medicover Polen ökade omsättningen med 49 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år till MEUR 5,4. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MEUR 16,1, att jämföras med MEUR 10,3 förra året, motsvarande en ökning med 56 procent. Trots den starka ökningen jämfört med motsvarande period förra året, minskade omsättningen som väntat med MEUR 0,2 eller 4 procent jämfört med årets andra kvartal. Minskningen är ett resultat av den svaga medlemsutvecklingen under det andra kvartalet och försvagningen av den polska zlotyn mot vår rapporteringsvaluta euro, med 8 procent under det tredje kvartalet. Det är positivt att återigen kunna rapportera tillväxt i vår polska medlemsbas, där vi adderade 2.100 medlemmar under kvartalet. Vi fortsätter att se en tillfredsställande nivå på nyförsäljning, medan tillväxt i existerande kundkontrakt ligger avsevärt under de nivåer vi tidigare upplevt. Detta är en konsekvens av att företagen i det rådande ekonomiska klimatet är mer försiktiga att utöka existerande förmåner eller i vissa fall tvingas skära i antalet anställda och existerande förmåner. Den medlemsavgång från existerande kundbolag som vi rapporterade för kvartal två minskade emellertid under det tredje kvartalet, trots det allmänt försämrade ekonomiska klimatet. Vi upplever detta, tillsammans med vår fortsatt sunda nyförsäljning, som en indikation på att arbetsgivarbetald hälsovård är mindre konjunkturkänslig än många andra delar av ekonomin i vår region. Vi fortsätter att investera i medicinsk infrastruktur. Under sommaren öppnades en ny anläggning i Warszawa, vilken ersatte den första enheten som öppnades sommaren 1995. Dessutom öppnades en ny enhet i Lodz, en stad med omkring 1,2 miljoner invånare där Medicover har varit aktiva sedan 1997 och idag har omkring 2.000 medlemmar. Vi fortsätter även att utveckla vårt nätverk av samarbetande läkarmottagningar, till omkring hundra vid slutet av kvartalet. Genom att utveckla detta nätverk som ett komplement till våra egna anläggningar, kan vi ge våra medlemmar bättre service genom ett bredare geografiskt utbud. Under slutet av kvartalet valde Polen en ny regering. Den nya administrationen har gjort starka uttalanden avseende vikten av att återställa rejäl tillväxt i ekonomin. Riksbankens antiinflationspolitik har varit på det stora hela framgångsrik, med inflationen nu nere på en årsnivå strax över fyra procent. Detta har dock skett till priset av en mycket hög realränta mellan nio och tio procent, och en därpå resulterande lägre ekonomisk tillväxt. Med ett stort budgetunderskott och en tilltagande arbetslöshet, har regeringen starkt understrukit vikten av att stimulera ekonomisk tillväxt. Riksbanken börjar också släppa på sin mycket strama penningpolitik och sänkte nyligen styrräntan med 1,5 procent till 15,5 procent, vilket ger en total sänkning på 5 procent hittills i år. Rumänien Medicover Rumänien fortsatte sin starka tillväxt, med en omsättning för det tredje kvartalet på MEUR 1,3, en ökning med 64 procent jämfört med föregående år och 3 procent jämfört med andra kvartalet. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MEUR 3,8, en ökning med 46 procent jämfört med motsvarande period förra året. Medlemsantalet var oförändrat 9.600 för kvartalet. Under kvartalet tecknades emellertid, med effekt under första halvåret 2002, det största kontraktet hittills i Rumänien, motsvarande ett årligt värde överstigande MEUR 0,5. Kontraktet tecknades med ett bolag i konfektionsindustrin i staden Focsani cirka tre timmar nordost om Bukarest. Medicover konstruerar en modern enhet som skall förse mer än 2.000 anställda och familjemedlemmar med en omfattande hälsovårdstjänst. Det är mycket positivt, att i den mer priskänsliga rumänska marknaden, se att ansvarstagande arbetsgivare ser fördelarna i att investera i sina anställdas hälsovård och välbefinnande. Vi är uppmuntrade av detta första pilotkontrakt i den stora rumänska konfektionsindustrin. Den rumänska laboratorieverksamheten fortsätter att växa starkt, med väl över två miljoner test förväntade under 2001. Flera nya laboratorier utanför Bukarest planeras för det kommande året. Ungern Omsättningen i Medicover Ungern för det tredje kvartalet uppgick till MEUR 0,3, en ökning med 82 procent jämfört med motsvarande period förra året. Omsättningen för årets första nio månader uppgick till MEUR 1,0, vilket motsvarar en ökning med 60 procent jämfört med förra året. Tillväxten i Ungern kommer fullt ut från den premiebaserade verksamheten, där den kontantbetalda verksamheten ligger i nivå med förra året. 400 nya medlemmar tillkom under kvartalet till totalt 2.800, en fördubbling jämfört med fjolårets 1.200. Den andra enheten i Budapest, vilken ligger i bästa affärsläge, kommer att öppna för kunder den 19 november. Vi utökar vår satsning på försäljning för att stödja den nya enheten. Estland Omsättningen i Medicover Estland var i linje med förra året på MEUR 0,1, men en minskning från föregående kvartal. Vår verksamhet i Estland är alltjämt mycket avhängig av den säsongsberoende kontantbetalande verksamheten och omsättningen kommer återigen att öka under årets sista kvartal. Vi arbetar med att rekrytera nya ledningsresurser i Estland och vi förväntar oss att börja se tillväxt i den premiebaserade verksamheten under det kommande året. Expansion till Tjeckien Efter utgången av rapportperioden har vi skrivit bindande avtal avseende förvärv av 100 procent av First Medical Clinic of Prague, med effekt från mitten av november. Förvärvet betalas fullt kontant och villkoren är starkt kopplade till verksamhetens framtida tillväxt och lönsamhet. First Medical är marknadsledare på hälsovårdstjänster för företagsmarknaden i Tjeckien. Bolaget grundades 1992 och är uppbyggt efter en affärsmodell som i stort liknar Medicovers. Bolaget fakturerar företagskunder för ett flertal olika premieprodukter och levererar hälsovårdstjänster, dels via ett flertal egna anläggningar med anställd personal i Prag, dels via ett nätverk av samarbetande läkarmottagningar i övriga större städer i landet. First Medical har omkring 7.000 medlemmar från cirka 30 kundföretag. Genomsnittspremien ligger på cirka 60 procent av Medicover Polens, vilket reflekterar ett smalare tjänsteutbud. Omkring 60 heltidsanställda finns i bolaget. Verksamhetens tillväxt för First Medical har uteslutande kommit från kundreferenser och rekommendationer. Vi tror att det finns avsevärda möjligheter att öka tillväxten genom att investera i försäljning och marknadsföring. Omsättningen för 2001 kommer att bli cirka MEUR 1,5 med ett svagt positivt rörelseresultat. Företaget har inga skulder. Förvärvet skapar en goodwillpost på MEUR (0,6), vilken kommer att skrivas av över tio år. Vi räknar med att investera under de kommande två åren i försäljning, marknadsföring och produktutveckling. Prag och Tjeckien är underutvecklat avseende Medicovers tjänsteutbud och har samma utvecklingspotential som marknaden i Warszawa. Utsikter fjärde kvartalet Affärsklimatet fortsätter att försämras i Europa och tillväxtprognoser för eurozonen för 2002 har nu reducerats till 1,7 procent. Ekonomierna i centraleuropa är inte isolerade från utvecklingen i världsekonomin och i Europa. Framförallt exportdriven ekonomisk tillväxt till de större länderna i Europa, framförallt Tyskland, drabbas av en markant inbromsning i västeuropas ekonomier. Som en balans till detta fortsätter det starka flödet av utländska direktinvesteringar in i regionen, för att utnyttja fördelar i arbetskraftskostnad såväl som att skapa marknadspositioner inför en kommande EU-anslutning. Utländska direktinvesteringar i regionen uppgick totalt till USD 14,4 miljarder vid utgången av 2000 och prognosen för 2001 pekar mot USD 18,8 miljarder. Regionens största, och även den för Medicover viktigaste, ekonomi är den polska. En smärtsam antiinflationspolitik och dålig koordination mellan penning- och finanspolitik har lett till mycket höga realräntor, som negativt påverkat tillväxten i ekonomin. Kraftigt tilltagande arbetslöshet och en svag inhemsk konsumtion är faktorer, vilka lett den nya regeringen till att uttala planer för ett omfattande ekonomiskt åtgärdspaket, med syfte att återställa den robusta tillväxt den polska ekonomin uppvisat under 1990-talet. Vi bedömer att den nya regeringen adresserar strukturproblemen i ekonomin på ett förtroendeingivande sätt. Budgetförslaget för 2002 debatteras just nu i den polska riksdagen och det är idag ej klart hur de omfattande nedskärningarna i statens underskott som regeringen annonserat kommer att fördela sig mellan utgiftsminskningar och skattehöjningar. Utsikterna för Medicover i denna miljö är positiva. Intresset för privat hälsovård som ett komplement till en otillräcklig offentlig sjukvård kommer fortsätta öka i takt med att konsumenternas krav och köpkraft ökar. Jonas af Jochnick Styrelsens ordförande ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00020/bit0002.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/14/20011114BIT00020/bit0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar