Kallelse till bolagsstämma

MEDICOVER Holding S.A. Bolagsstämma Aktie- och depåbevisägare i MEDICOVER Holding S.A. kallas härmed till ordinarie bolagsstämma tisdagen den 13 maj 2003 kl 11.00 på 20, rue Philippe II, L-2340 Luxemburg. Ärenden Följande ärenden kommer att behandlas på stämman: 1. Godkännande av förvaltningsberättelse respektive revisionsberättelse. 2. Godkännande av balansräkning och resultaträkning per 31 december 2002. 3. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och revisor med avseende på det verksamhetsår som avslutades den 31 december 2002. 4. Omval av nuvarande ledamöter av styrelsen. Dag Bjurström har avböjt att bli omvald. 5. Omval av nuvarande revisor. Rätt att deltaga i stämman Aktieägare med registrerat aktieinnehav per den 6 maj 2003 och depåbevisinnehavare registrerade i VPCs avstämningsregister per den 6 maj 2003 äger rätt att deltaga i stämman. Depåbevisägare, som innehar depåbevis som förvaltas av auktoriserad förvaltare (svensk bank eller fondkommissionär) måste, för att kunna utöva rösträtt på stämman, begära hos förvaltaren att han/hon tillfälligt förs in i VPCs avstämningsregister. Sådant införande måste vara verkställt senast den 6 maj 2003. Röstning kan ske genom att röstkort (som kan laddas ner från bolagets web-sida: www.medicover.com) tillställs MEDICOVER Holding S.A., c/o Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, Emissionsavdelningen, 106 70 Stockholm senast den 8 maj 2003. För depåbevisägare som önskar deltaga personligen vid stämman gäller dessutom anmälningsskyldighet enligt nedan. Anmälan vid personligt deltagande Depåbevisägare som önskar deltaga personligen (och ej endast genom röstkort) vid stämman skall anmäla sig hos depåbanken, Svenska Handelsbanken AB, Corporate Finance, per telefon 08-701 23 82 eller 08- 701 28 25, senast den 8 maj 2003. Årsredovisning Bolagets årsredovisning för år 2002 kommer att finnas tillgänglig på www.medicover.com. Luxemburg i april 2003 Styrelsen för MEDICOVER Holding S.A. Medicover Holding S.A., 20, rue Philippe II, L-2340 Luxembourg Tel: +352 26 20 31 10. Fax: +352 26 20 32 34 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030410BIT01670/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/15/20030410BIT01670/wkr0002.pdf

Om oss

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag som grundades 1995. Medicover driver ett stort antal öppenvårdskliniker, sjukhus, specialistvårdsenheter samt laboratorier. De största marknaderna är Polen och Tyskland. 2018 uppgick Medicovers omsättning till cirka 672 MEUR och företaget hade 20 970 anställda. För mer information, besök www.medicover.com

Prenumerera

Dokument & länkar