Delårsrapport för tiden januari - september 2000

Delårsrapport för tiden januari - september 2000 Verksamheten under perioden Koncernen har fortsatt att utveckla programvaruprodukter inom de tre affärsområdena PocketAid, PocketPharma och mediPal. Marknadsbearbetningen för i första hand PocketAid och PocketPharma har intensifierats och kundkontakter har resulterat i order för leverans under året. Under perioden har det första kontraktet av PocketAid, som skall integreras med ett annat journalsystem, tecknats med Nacka Närsjukhus, Geriatriska kliniken. Journalsystemet, som PocketAid skall integreras med, är Melior. Melior har en marknadsandel på 50 % i Sverige. Under perioden har moderbolaget genomfört två kontantemissioner på sammantaget drygt 14 MSEK och en apportemission på 4 MSEK i samband med förvärv av konsultbolaget Prenordia Integration AB. Detta bolag har sju anställda och verksamheten består i huvudsak av konsultverksamhet inom systemintegration, datautbildning och WEB hotell. Prenordia Integration AB förväntas bidra med ett positivt resultat till koncernen på helårsbasis. Ett avtal ingicks den 16 juni med Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB om att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra nyemission och i samband därmed notering av bolagets aktie på OM Stockholmsbörsen ABs lista "Nya Marknaden". Emissionen förväntas tillföra bolaget 50-70 MSEK netto efter emissionskostnader. Syftet med kapitaltillskottet är främst att finansiera en marknadssatsning och en internationell lansering av bolagets produkter. Periodens omsättning och resultat Koncernen redovisar för perioden en förlust efter finansiella poster på -10.296 tkr. Motsvarande period föregående år en förlust på -4.056 tkr. Koncernens omsättning har ökat och utgörs av konsult- och utbildningsintäkter från det nyförvärvade Prenordia Integration AB, 1.533 tkr samt licensintäkter i Meditelligence AB med 196 tkr. Aktiverat arbete på utvecklingsprojekt uppgår till 2.125 tkr, vilket är en minskning med 821 tkr. Minskningen beror på en ökad fokusering på marknadssatsningar. Rörelsens kostnader har jämfört med motsvarande period 1999 ökat med 5.962 tkr eller med 120%. Ökningen hänför sig huvudsakligen till: tkr 1.Ökade personalkostnader till följd av ökat antal anställda 1.338 2.Nedskrivning av fordran på det amerikanska utvecklingsbolaget NovaTelligence Inc. Av försiktighetsskäl har styrelsen därmed valt att reservera för hela den utestående fordran på det amerikanska bolaget 2.019 3 Övriga externa kostnader i Prenordia Integration AB till bl a underleverantörer 1.094 4. Externa kostnader i Meditelligence AB 1.500 Totalt 5.951 Engagemanget i NovaTelligence Inc. Meditelligence ägarandel per 2000-09-30 uppgår till 24,5 %. Bolaget har dock valt att inte redovisa engagemanget i NovaTelligence som ett intressebolag. Skälen till detta är, att försäljningsrättigheten återgått och att aktieinnehavet skall avvecklas så snart det är möjligt. Genom en planerad nyemission i NovaTelligence senare under 2000 kommer Meditelligence innehav att understiga 20 % även om ingen försäljning av aktier skulle ske. Meditelligence innehav i NovaTelligence redovisas till anskaffningskostnad och är per 2000-09-30 bokförd till 2.865 tkr. Under tiden januari-september har 45.000 aktier sålts för tillsammans 383 tkr. Kvar finns 955.000 aktier. Styrelsen har förhoppning om att kunna avveckla innehavet i NovaTelligence med ett positivt resultat. Investeringar, finansiering och likviditet Meditelligence har under perioden förvärvat konsultbolaget Prenordia Integration AB. Förvärvet har finansierats med en apportemission på 160.000 aktier i Meditelligence, varvid teckningskursen uppgick till 25 kr. Koncernmässigt har förvärvet medfört en ökad goodwillpost på 3,7 Mkr. Ytterligare 2.125 tkr av utvecklingskostnaderna har aktiverats. I början av år 2000 genomfördes en nyemission riktad till de existerande aktieägarna. Emissionsbeloppet uppgick till ca 2 MSEK och gjordes i syfte att lösa en kortsiktig finansiering för perioden fram till en större finansieringslösning. Under juni månad utnyttjade styrelsen ett bemyndigande att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt riktad till Penser Fondkommission. Teckningskursen uppgick till 25 kr/aktie. Emissionen genomfördes i maj 2000 och tillförde netto 12,4 MSEK efter emissionskostnader. Per 2000-09-30 uppgår likvida medel i koncernen till 1 508 tkr. Personal Antalet anställda per 30/9 uppgick till 24 personer, vilket är en ökning med fjorton personer (140 %) i förhållande till årsskiftet. Motsvarande tidpunkt 1999 var antalet anställda tio personer. Ökningen är hänförlig till förvärvet av Prenordia Integration AB samt nyanställningar om sju personer. Två av dessa tillträder efter den 30 september 2000. Jan Furuvald har tillträtt som verkställande direktör och koncernchef per 2000-10-01. Moderbolaget Moderbolaget redovisar för perioden en förlust på -8 248 tkr efter finansnetto. Kommande rapporttillfällen Bokslutskommuniké 2000 19 februari 2001 Årsredovisning 2000 20 april 2001 Delårsrapport januari - mars 2001 2 maj 2001 Bolagsstämma 2001 28 maj 2001 Granskningsrapport för Meditelligence AB för tiden januari - september 2000 Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport enligt den rekommendation som Föreningen Auktoriserade Revisorer utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte kommit fram något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt årsredovisningslagen. Göteborg den 30 oktober 2000 Arne Engvall Auktoriserad revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers Lennart Bertheden Auktoriserad revisor Öhrlings PriceWaterhouseCoopers ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00690/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar