Meditellegence ABs resultat för 4:e kvartalet och helår 2000

Meditellegence ABs resultat för 4:e kvartalet och helår 2000 Göteborg 19 februari 2001 - Meditelligence AB, en snabbväxande svensk koncern som utvecklar och marknadsför mobil medicinsk teknik och är verksamt inom läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvårdssektorn, offentliggör idag resultatet för 4:e kvartalet och helåret 2000. Ekonomisk översikt 4:e kvartalet * Intäkterna under fjärde kvartalet steg med 3,7 MSEK, en ökning med 293% jämfört med tredje kvartalet * Rörelsens kostnader har jämfört med motsvarande period 1999 ökat med 116 %, vilket motsvarar 6,2 MSEK * Bruttomarginalen före avskrivning var fortfarande negativ under 4:e kvartalet * Rörelseresultat efter finansnetto blev -10,5 MSEK för fjärde kvartalet. * Kostnaden för koncernens FoU uppgick till 1,4 MSEK av vilket 0,2 MSEK har aktiverats * Nedskrivningar av engångskaraktär gjordes avseende NovaTelligence Inc. samt av goodwill relaterad till avyttrad del av förvärvat bolag med 3 780 TSEK Ekonomisk översikt helår 2000 * Intäkterna under helåret 2000 ökade till 5,5 MSEK, en ökning med 816% jämfört med föregående år * Rörelsens kostnader uppgick till 23,4 MSEK, vilket är en ökning med 10,1 MSEK jämfört med år 1999 * Bruttomarginalen före avskrivning var fortfarande negativ under fjärde kvartalet * Rörelseresultat efter finansnetto blev -20,9 MSEK * Kostnaden för koncernens FoU uppgick till 10,5 MSEK av vilket 2,4 MSEK har aktiverats * Nedskrivningar av engångskaraktär gjordes avseende NovaTelligence Inc. samt av goodwill relaterad till avyttrad del av förvärvat bolag med 3 780 TSEK * Resultatet per aktie blev -3,11 SEK, (föregående år -2,02 SEK) efter full utspädning Verksamheten i sammandrag helår 2000 * Fortsatt utveckling av programvara inom affärsområde PocketPharma, PocketAid och mediPal * Lansering av produkter inom affärsområdena PocketAid och PocketPharma har skett i mitten av året * Intensifierad marknadsbearbetning för PocketPharma och PocketAid, vilket lett till flertal order för leverans under året * Förvärv av konsultföretaget Prenordia Integration AB genom apportemission av 160 000 aktier innebärande att förvärvet bokförts till 4,0 MSEK. En nedskrivning har skett om 0,9 MSEK i samband med att en del av bolaget avyttrats * Tre kontantemissioner har genomförts under året vilket tillfört bolaget 39,5 MSEK före emissionskostnader * Fortsatta förberedelser inför beslutad ansökan om notering av företagets aktie på OM Stockholmsbörsen ABs O-lista under andra halvåret 2001 * Stärkt patentportfölj genom förvärv av patent som ligger till grund för mediPal-produkterna * Jan Furuvald tillträdde som verkställande direktör och koncernchef den 1 oktober 2000 * Antal anställda per den 31 december 2000 uppgick till 26 personer, vilket är en ökning med åtta personer jämfört med föregående år Detta är Meditelligence AB Meditelligence ABs affärsidé är att för den internationella marknaden utveckla och marknadsföra kunskapsbaserade, portabla IT-system som förenar människa och teknik inom läkemedelsindustrin samt hälso- och sjukvård. Företagets vision är att utveckla, marknadsföra och tillhandahålla mobila lösningar, ge hälso- och sjukvårdssektorn samt läkemedelsindustrin tillgång till rätt kunskap på rätt plats och vid rätt tid. Meditelligence AB grundades 1996 och har två helägda dotterbolag; PowerGuide Systemutveckling AB ("PowerGuide") och Prenordia Integration AB ("Prenordia"). PowerGuide som förvärvades 1997 har sedan 1993 utvecklat de två produkterna PocketAid och PocketPharma. Prenordia förvärvades under år 2000. Investeringar, finansiering och likviditet Meditelligence har under perioden förvärvat konsultföretaget Prenordia Integration AB. Förvärvet finansierades med en apportemission på 160 000 aktier i Meditelligence AB, varvid teckningskursen uppgick till 25 SEK. Inga större investeringar i maskiner och inventarier har skett under året. I samband med försäljning av programvaror sker även uthyrning av hårdvara och i vissa fall finansieras denna genom finansiell leasing. Totala investeringar finansierade genom leasing uppgår för perioden till 369,3 TSEK. I början av år 2000 genomfördes en nyemission riktad till de existerande ägarna. Emissionsbeloppet uppgick till cirka 2 MSEK och gjordes i syfte att lösa en kortsiktig finansiering för perioden fram till en större finansieringslösning. Under juni månad riktades en nyemission till Penser Fondkommission för vidare försäljning. Teckningskursen uppgick till 25 SEK/aktie och tillförde Meditelligence AB ett nettotillskott om 12,4 MSEK efter emissionskostnader. Under december genomfördes en kontantemission riktad till ett mindre antal svenska institutioner. Emissionen avslutades den 19 december och tillförde bolaget 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionen registrerades efter periodens slut. Under hösten tecknas tre förlagslån med avskiljbara teckningsoptioner. Teckningsoptionerna omfattades av tre incitamentsprogram vilka riktade sig till Meditelligence ABs anställda. Programmen fulltecknades, vilket innebar ett kapitaltillskott om totalt 227 TSEK. Vid fullt utnyttjande av optionerna, som har ett lösenpris om 75 SEK/aktie, innebär det en ökning av antalet aktier med maximalt 200 000 stycken samt en ökning av det egna kapitalet med maximalt 15 MSEK. Tid för utnyttjande löper mellan 2002-01- 01 och 2004-01-31. Per den 31 december 2000 uppgick likvida medel i koncernen till 25 MSEK. En nyemission med företrädesrätt för aktieägarna kommer att genomföras under första halvåret 2001. Emissionsvillkoren är fastställda till en ny aktie, till teckningskursen 15 kr per aktie för varje femtal tidigare innehavda aktier. Vid full anslutning beräknas emissionen tillföra bolaget cirka 14 MSEK. Emissionen genomförs under ledning av Crédit Agricole Indosuez Cheuvreux Nordic AB. NovaTelligence Inc. Meditelligence ABs ägarandel per den 31 december 2000 uppgick till 24,9%. Företaget har tidigare inte redovisat engagemanget i NovaTelligence Inc. som intressebolag då en planerad nyemission i NovaTelligence under senare delen av år 2000 skulle medföra att ägarandelen understeg 20%. Denna nyemission har ännu inte kunnat genomföras. Trots att bolaget under året har sålt 45 000 aktier för tillsammans 383 TSEK har styrelsen av försiktighetsskäl beslutat att skriva ned bokfört värde på innehavet i Novatelligence Inc. Denna nedskrivning har belastat de finansiella posterna med 2 865 TSEK. Kvar vid årets slut finns 955 000 aktier, som under förutsättning att Novatelligence Inc. lyckas med sin kapitalanskaffning kan komma att ha ett övervärde, men med begränsad likviditet. Moderbolaget Intäkterna uppgick till 5,3 (2,7) MSEK och resultatet efter finansnetto uppgick till-16,6 (-7,5) MSEK. Moderbolagets investeringar för perioden var 5,5 (2,3) MSEK. Av dessa avsåg 4,0 MSEK förvärv av dotterbolag och 1,3 MSEK investeringar i immateriella anläggningstillgångar. Likvida medel i moderbolaget uppgick per den 31 december till 25,0 (0,0) MSEK. Den stärkta likviditetspositionen är främst hänförlig till under året genomförda nyemissioner, vilka tillfört bolaget 39,2 MSEK. Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2000 20 april 2001 Delårsrapport jan - mars 2001 7 maj 2001 Delårsrapport jan - juni 2001 14 augusti 2001 Delårsrapport jan - sept 2001 23 oktober 2001 Företagets årsredovisning för 2000 kommer att finnas tillgänglig på företagets huvudkontor i slutet av april, på adress: Andra Långgatan 19, 413 28 Göteborg. Finansiell information finns även tillgänglig på företagets hemsida, www.meditelligence.se Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Meditelligence AB, hålls måndagen den 28 maj 2001, kl. 17.00, Andra Långgatan 19, Göteborg. Förslag till behandling av resultat Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2000. Adress: Huvudkontor: Meditelligence AB Andra Långgatan 19 413 28 Göteborg Stockholmskontor Meditelligence AB Linnegatan 7 114 47 Stockholm Besöksadress: Andra Långgatan 19 Tel: 031-723 20 40 Fax: 031-723 20 41 Hemsida: www.meditelligence.se E-post: info@meditelligence.se För mer information kontakta: Jan Furuvald, verkställande direktör Tel: 031- 723 20 40 alt. 070 - 570 5238 E-post: jan.furuvald@meditelligence.se Hans Svensson, styrelsens ordförande Tel: 08 - 528 00 788 alt. 070 - 565 22 50 E-post: hans@entercontent.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00690/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00690/bit0001.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar