Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2000 * Resultat efter finansiella intäkter uppgick till -85,4 (21,3) Mkr. Nettoomsättningen minskade till 110,4 (189,4) Mkr. * CCS ökade sin försäljning med 10,6% till 77,7 Mkr, samtidigt som rörelseresultatet ökade med 56% till 15,0 (9,4) Mkr. * Medivir förvärvade i mars forskningsföretaget Mimetrix i Cambridge, numera Medivir UK. Verksamheten är fullt integrerad sedan i somras. * Medivir genomförde under mars en nyemission om Mkr 296. * Fas II-studien med ME-609 mot munherpes genomfördes med gott resultat. Samarbetet med AstraZeneca är avslutat, vilket innebär att Medivir övertar produkt- och patenträttigheterna. AstraZeneca har del i framtida intäkter. * Förhandlingar för utlicensiering och fas III-studier med bältrosmedlet MIV-606 pågår med ett flertal intressenter. * Tillstånd att påbörja fas I-studier för MIV-210 mot hepatit B (gulsot) erhölls i december och studierna har startat. * För MIV-150 har nya formuleringar med ökad biotillgänglighet tagits fram under året. Kommande informationstillfällen under 2001 * Bolagsstämma kommer att hållas den 28 mars * Delårsrapport för 3 månader publiceras den 10 maj * Delårsrapport för 6 månader publiceras den 6 juli * Delårsrapport för 9 månader publiceras den 30 oktober Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig i mitten av mars månad i Medivirs lokaler på Lunastigen 7, Huddinge. Den kommer samtidigt att skickas till aktieägarna. Medivirkoncernen Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotter bolaget CCS (UK) Ltd. Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag inom läkemedelsområdet. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målprotein (målenzym). Medivirs forskning är primärt inriktad på infektions- och autoimmuna sjukdomar. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet samt projekt inom området autoimmuna sjukdomar. CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Vidare bedriver CCS kontraktstillverkning av ett antal kroppsvårdsprodukter och läkemedel för väletablerade varumärken. Större händelser under året * Medivir förvärvade i mars månad det engelska forskningsbolaget Mimetrix, nu Medivir UK med 28 anställda. Medivir UK och dess prekliniska forskningsverksamhet kompletterar Medivirs prekliniska organisation vilket förstärkt Medivirs verksamhet avsevärt. Medivir UK har tillfört flera intressanta forskningsprojekt i olika prekliniska forskningsfaser. Utöver detta har ett antal viktiga teknologier tillförts vilket ytterligare breddar och effektiviserar Medivirs forskning. * Medivir genomförde i mars en nyemission som inbringade MSEK 296. Emissionen har breddat Medivirs institutionella ägande både nationellt och internationellt. * Under året har en ny preklinisk forskningsorganisation etablerats under ledning av professor Bertil Samuelsson. Verksamheten har utvecklats mycket positivt under året med ett flertal framsteg i den prekliniska forskningen. * Fas II-studier med ME-609 mot labial herpes avslutades med gott resultat. Preliminära data från studien rapporterades i november. Samarbetet med AstraZeneca avslutades och projektet drivs nu vidare av Medivir. Arbetet med att finna en lämplig samarbetspartner och planering inför kommande fas III-studier har börjat. * MIV-210 mot hepatit B (gulsot) gick in i fas I-studier. * CCS har genomfört ett antal förvärv samt slutit ett flertal avtal om kontraktstillverkning. För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, VD och koncernchef, telefon +46 8 608 3117 Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter, telefon +46 8 608 3123 Medivir AB, Lunastigen 7, 141 44 Huddinge Telefon +46 8 608 3100, E-post: medivir@medivir.se, www.medivir.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00780/bit0002.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00780/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar