Medivir Delårsrapport 1 januari - 30 september 2000

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2000 * Integreringen av Medivir UK är avslutad och ny preklinisk organisation färdig. * Fas II-prövningarna för munsårsmedlet ME-609, omfattande 417 patienter, är avslutade. Bearbetning av kodade data har börjat. Målsättningen är att avrapportera studien före årsskiftet. * Arbetet med en ny formulering för HIV-medlet MIV-150 är nu avslutad. Fas I-studien fortsätter planenligt. * CCS har under oktober förvärvat ett sortiment ögonprodukter av AstraZeneca samt tecknat avtal om legotillverkning av Nezeril. * Resultat efter finansiella poster uppgick till -53,4 (25,5) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 78,6 (152,6) Mkr. * CCS ökade sin försäljning med 11,5% till 57,6 (51,6) Mkr, samtidigt ökade rörelseresultatet till 13,3 (7,8) Mkr, en ökning med 70,5% jämfört med samma period förra året. Integrering av Medivir UK är avslutad Medivir träffade den 27 mars avtal med Peptide Therapeutics Group Plc avseende förvärv av Peptides verksamhet inom läkemedelsutveckling, nedan kallat Medivir UK. Under perioden april-augusti har de två forskningsorganisationerna integrerats och skapat en enhetlig forskningsorganisation med starkt projektfokus. Medivir UK, som är lokaliserat i Cambridge, England, har utvecklat unika patentsökta teknologier som avsevärt förkortar tiden vid preklinisk läkemedelsutveckling. Det ger en kraftig förstärkning av Medivirs prioriterade prekliniska läkemedelsforskning för utveckling av bl.a. proteashämmare. Utöver patenterade teknologier tillförs Medivir även lovande forskningsprojekt i sen preklinisk fas för behandling av autoimmuna sjukdomar och osteoporos. Båda dessa viktiga sjukdomsområden är i stort behov av ny och förbättrad terapi. Medivir har genom detta förvärv etablerat sig som ett än mer slagkraftigt europeiskt läkemedelsföretag med 125 forskare (varav 50 är externt engagerade via universitets-samarbeten) med patentsökta forskningsteknologier och en expansiv projektportfölj. Parallellt med detta har Medivir ökat sina forskningssamarbeten ytterligare genom ett antal EU-projekt där Medivir deltar för att utveckla polymerashämmare. Arbetet med MIV-606 mot bältros går planenligt Den kliniska fas II-studien med bältrosmedlet MIV-606 slutfördes i december 1999 och analyserades i början av år 2000. Studien visade att MIV-606 har en god effekt och är minst lika bra som acyklovir, det nu mest använda läkemedlet mot bältros, trots en väsentligt lägre dos. Studien gav ytterligare bekräftelse på att MIV-606 har en god säkerhetsprofil. Medivir har från den genomförda fas II-studien dokumentation av hög kvalitet inför kommande fas III-prövningar. Fas III-studier förbereds samtidigt med aktiviteter kring en utlicensiering av MIV-606. Fas II-studien av herpeskräm ME-609 är nu avslutad De i Nordamerika utförda stora fas II-studierna omfattande 417 patienter är nu avslutade. Bearbetning av kodade data har påbörjats och målsättningen är att avrapportera resultaten från dessa före årsskiftet. AstraZeneca har en option på ME-609 efter avslutade fas II-studier, varvid Medivir kan erhålla en mindre delbetalning från AstraZeneca. Efter lansering av produkten kommer Medivir att erhålla royalty på försäljningen. CCS har ansvaret för utvecklingen av krämbasen och kommer att tillverka produkterna som utvecklats inom detta samarbete. Ny formulering för MIV-150 mot HIV Ytterligare formuleringsarbete för att förbättra biotillgänglighet och därtill kopplade studier är nu avslutade. Fas I-studierna fortsätter planenligt tillsammans med Chiron och en fas II-studie planeras att starta 2001. MIV-310 projektet mot multiresistent HIV Medivir har som tidigare meddelats beslutat att återuppta den kliniska utvecklingen av MIV-310. En ny fas II-studie krävs för att pröva om MIV- 310 har effekt på patienter med multiresistent HIV. Samtal pågår med berörda myndigheter och prövare inför planerade fas II-studier. Detta kommer troligtvis att innebära en förskjutning av starten av fas II- studien till första halvåret 2001. MIV-210 mot hepatit B Utvecklingen av Medivirs substans MIV-210 (FLG), en nukleosidanalog mot hepatit B virus, med oral biotillgänglighet närmar sig starten av fas I- studier. MIV-210 har i cellkulturförsök visat bra effekt mot förökning av hepatit B virus och har dessutom effekt mot lamivudine-resistenta hepatit B virusstammar. Resistensutveckling är ett ökande problem även för hepatit B. För närvarande pågår toxikologiska studier likväl som tillverkning av läkemedlet för kommande fas I-studier. Målsättningen är att starta dessa före årsskiftet. Fortsatt positiv utveckling inom CCS CCS positiva försäljningsutveckling fortsatte under det tredje kvartalet. Den mjukgörande krämen Karbasal som lanserades under sommaren 1999 uppvisar den kraftigaste tillväxten och har på kort tid uppnått en markandsandel på 10 %. Även CCS övriga läkemedel fortsätter att utvecklas positivt. Det dåliga sommarvädret försvagade marknaden för fria handelsvaror på apoteken och innebar en svag försäljning av främst CCS solskydd och lotioner. Apotekets svaga försäljning under perioden kompenserades av introduktion av nya fria handelsvaror i CCS sortiment. CCS engelska dotterbolag uppvisar en stark försäljningsutveckling och resultatförbättring. Den främsta anledningen till den positiva utvecklingen är en breddad distribution av CCS fotvårdssortiment. Boots, som är en marknadsledande kedja med försäljning av läkemedel och fria handelsvaror har under perioden lanserat sortimentet på 1100 butiker. Tidigare arbetade CCS (UK) enbart med direkt distribution till fotvårdsterapeuter. I augusti månad påbörjades en utbyggnad av befintlig industrilokal med ca 2700 kvm. CCS tecknade under andra kvartalet ett avtal med ACO Hud om att flytta tillverkningen av läkemedel och hudvårdsprodukter till CCS produktionsanläggning i Borlänge. Utbygganden innebär en fortsatt effektivisering av CCS produktion och en anpassning till den kraftigt utökade tillverkningsvolym som avtalet innebär. Under oktober har CCS tecknat två avtal med AstraZeneca där CCS förvärvar ett sortiment av ögonprodukter. Dessa produkter omsätter idag 18 miljoner kronor. Produktionen kommer att vara integrerad i CCS anläggningar i början av 2002. Vidare har CCS tecknat ett avtal för legotillverkning av Nezeril, även detta med start 2002. Denna legotillverkning kommer att tillföra CCS en årlig produktionsvolym om 0,4 miljoner enheter. Medivirkoncernens intäkter och kostnader Koncernens nettoomsättning uppgick till 78 586 (152 626) kkr och rörelsekostnaderna uppgick till -144 306 (-131 601) kkr. I dessa kostnader ingick goodwillavskrivningar på -1 693 (-1 270) kkr. Finansnettot ökade till 10 682 (3 401) kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till - 53 401 (25 514) kkr. Resultat per aktie uppgick till -7,16 (3,85) kkr. Nettoomsättningen i Medivir AB uppgick till 19 307 (99 792) kkr. Minskningen är hänförlig till att Medivir erhöll 12,6 MUSD i ersättning för HIV-substansen MIV-150 under perioden januari-september 1999. Rörelsekostnaderna minskade till -74 967 (-84 904) kkr och rörelseresultatet uppgick till -55 503 (15 489) kkr. Resultatet efter finansnetto uppgick till -45 253 (18 771) kkr. Nettoomsättningen i Medivir UK uppgick under perioden april-september till 0 kkr. Rörelseresultatet uppgick under samma period till -21 081 kkr och resultatet efter finansnetto uppgick till -21 064 kkr. CCS AB:s nettoomsättning för perioden ökade till 57 607 (51 653) kkr. Rörelseresultatet uppgick till 13 265 (7 815) kkr och resultatet efter finansnetto ökade till 13 736 (7 922) kkr. Av CCS AB:s totala fakturering utgör 25 (26) % kontraktstillverkning och 22 (22) % exportförsäljning. Försäljningsökningen är till stor del hänförlig till den lyckade lanseringen av hudvårdskrämen Karbasal och marginalförbättringarna har uppnåtts tack vare bättre produktionseffektivitet och inköpsavtal. Nettoomsättningen i CCS UK uppgick till 3 693 (2 405) kkr och rörelseresultatet till 459 (27) kkr. Resultat efter finansnetto uppgick till 463 (29) kkr. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 381 260 kkr(147 625 kkr per den 31 december 1999). Per den 30 september 2000 och 31 december 1999 fanns inga räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick till 523 572 kkr (238 478 kkr per den 31 december 1999) tack vare den genomförda nyemissionen (296 Mkr), utgivande av nytt optionsprogram (0,6 Mkr), apportemissionen i samband med förvärvet av Medivir UK (27,5 Mkr) samt konvertering av del av Medivirs optionsprogram från 1996 (14,4 Mkr). Koncernens soliditet uppgick till 92,0 procent att jämföras med 85,7 procent per den 31 december 1999. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 23 874 (6 347) kkr. Investeringarna är framför allt hänförliga till färdigställandet av lokaler för kombinatorisk kemi och high-through-put screening (HTS) samt tillhörande forskningsutrustning i Medivir AB. I CCS avser investeringarna utbyggnad av befintlig produktionsanläggning samt produktionsutrustning. Framtidsutsikter Den prognos som lämnades i samband med bokslutskommunikén för 1999 ändrades genom förvärvet av Mimetrix som ökar Medivirs totala forskningskostnader med 35-45 Mkr. Som tidigare meddelats påverkar senareläggningen av start av fas II-studier med MIV-150 till nästa år dessutom en motsvarande förskjutning av milestone-intäkter, vilket ytterligare påverkar årets resultat negativt. Finansnettot förbättras med ca 9 Mkr som en följd av nyemissionen. Årsresultatet är avhängigt resultatet från pågående utlicensierings-diskussioner, varför ny årsprognos ej lämnas. Huddinge 25 oktober 2000 MEDIVIR AB (publ) Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medivirs revisorer. För ytterligare information kontakta gärna: Jonas Frick, Verkställande direktör: tel 08-608 31 17, 070-648 67 61 Per Baumann, Ekonomichef: tel 08-608 31 18 Rein Piir, Ansvarig Investerarkontakter: tel 08-608 31 23, 0708-53 72 92 Bokslutskommunikén för 2000 publiceras den 15 februari 2001. Bolagsstämma kommer att hållas 28 mars 2001. Delårsrapport för 3 månader publiceras den 10 maj 2001. Ovanstående datum finns rapporten tillgänglig på www.medivir.se Medivir är ett forsknings- och utvecklingsbolag, som utvecklar nya och bättre substanser för behandling av infektionssjukdomar. Inom dotterbolaget CCS utvecklar, tillverkar och marknadsför Medivir kroppsvårdsprodukter och läkemedel. Koncernen som är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan november 1996, består av moderbolaget Medivir AB, det helägda brittiska dotterbolaget Medivir UK Ltd, det helägda dotterbolaget CCS AB samt CCS brittiska dotterbolag CCS (UK) Ltd. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00520/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/25/20001025BIT00520/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar