Medivir och Peptimmune offentliggör genombrott i forskningen

Medivir och Peptimmune offentliggör genombrott i forskningen om behandling av reumatoid artrit Medivir och Peptimmune, en affärsenhet inom Genzyme General, offentliggör idag gemensamt att en oralt aktiv lågmolekylär hämmare av proteas enzymet Cathepsin S, undertrycker utvecklingen av artrit i en djurmodell för denna sjukdom. Denna upptäckt möjliggör utveckling av läkemedel mot reumatoid artrit (RA) baserade på en helt ny mekanism. Dagens läkemedel behandlar bara symptomen på RA och påverkar inte den autoimmuna reaktion som är orsak till sjukdomen. Det finns ett stort icke tillfredställt medicinskt behov av nya sorters läkemedel som kan hejda utvecklingen av denna vanliga, kroniska och handikappande sjukdom. Oral dosering av denna hämmare i möss hindrade utveckling av artrit utan några uppenbara tecken på biverkningar. Denna oberoende undersökning gjord vid William Harvey Research Institute, St Bartholomew's and Royal London School of Medicine and Dentistry visar på lovande resultat i detta nya sätt att behandla RA. Cathepsin S är ett proteas (proteinnedbrytande enzym) som spelar en viktig roll vid aktivering av vissa immunreaktioner. Tidigare provrörsförsök har visat att Cathepsin S hämmare hindrar eller minskar aktiveringen av T-hjälpar-celler. Resultaten från den nu rapporterade undersökningen visar att dessa hämmare också kan hindra aktivering av immunreaktioner in vivo. Möjliga kliniska användningar av dessa hämmare omfattar behandling riktad mot utveckling och progress av immunsjukdomar som reumatoid artrit, multipel scleros, astma och avstötningsreaktioner vid transplantation. Medivir och Peptimmune har ett samarbetsprojekt för att utveckla Cathepsin S hämmare som läkemedel. Detta program innefattar en licens från Massachusetts Institute of Technology till patenträtten för Cathepsin S som ett mål för läkemedelsutveckling. Medivir/Peptimmune har också lämnat in patentansökningar för en familj av potenta substanser som hämmar Cathepsin S. Dessa substanser utvecklades med hjälp av Medivirs patenterade teknologier för design av proteashämmare. Ett stort bibliotek strukturaktivitetsresultat för tusentals substanser har tagits fram. Dessa resultat, tillsammans med strukturinformation om Cathepsin S enzymet från högupplösande röntgenkristallografi, har gjort det möjligt att snabbt utveckla avancerade hämmare. Röntgenkristallografistrukturer av Cathepsin S har erhållits i samarbete med professor R.E. Hubbard, University of York, och en av dessa strukturer har skickats in för publicering i en internationell tidskrift. Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Forskning och utveckling bedrivs i Cambridge (England) och Huddinge (Sverige). Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB (f.d. Jillprodukter). Medivir är sedan 1996 listat på Stockholmsbörsens O- lista. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, multipel scleros och reumatoid artrit. Medivir har fem projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Två befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk forskningsfas. För ytterligare information om Medivir, se bolagets hemsida: www.medivir.com Peptimmune Peptimmune är en affärsenhet inom Genzyme Corporation baserad i Cambridge, MA., USA. Peptimmune utvecklar specifika immunterapier för behandling av autoimmuna sjukdomar och allergier. Dessa nya behandlingar förväntas bli säkrare och effektivare än de konventionella immunsuppressiva medel som används idag. Genzyme General, en division inom Genzyme Corporation, utvecklar och marknadsför läkemedel, diagnostik och tjänster. Divisionen har fem läkemedel på marknaden och en stark "pipeline" av läkemedel under utveckling fokuserade på behandling av genetiska sjukdomar och andra kroniskt handikappande sjukdomar. Detta pressmeddelande innehåller framåtsyftande påståenden, inkluderande påståenden gällande: en potentiell terapi för RA; och andra potentiella indikationer för Cathepsin S hämmare. De resultat som framkommer kan väsentligt avvika beroende på många faktorer, inkluderande och utan begränsning; resultat från utvecklingsarbete; säkerhet och effekt av produkter i människa; beslut av myndigheter; och risker och osäkerheter beskrivna i Genzymes rapporter till: U.S. Securities and Exchange Commission under the Securities Exchange Act of 1934, as amended, including Exhibit 99.2 to Genzyme's 2000 Annual Report on Form 10-K. Genzyme General Division aktier är en serie av aktier i Genzyme Corporation. Innehavarna av aktier i Genzyme General Division är därför utsatta för samma risker och osäkerheter som beskrivs i de här nämnda rapporterna. Genzyme® är registrerat varumärke för Genzyme Corporation. Alla rättigheter reserverade. För ytterligare information var vänlig kontakta: Jonas Frick, CEO, Medivir, +46 8 608 31 00, +46 70 648 67 61 Rein Piir, CFO/VP IR, Medivir, +46 8 608 31 23, +46 708 53 7292 James Rasmussen, VP and CSO, Peptimmune, +1 617 761 8775 Tim Harris, VP and COO, Peptimmune, +1 617 374 7259 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00560/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/20/20011220BIT00560/bit0001.pdf

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar