Medivirs halvårsrapport 2002

MEDIVIR DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 juni 2002 · MIV-310 har visat kraftig antiviral effekt i patienter med multiresistent HIV. Resultaten från en fas IIa studie avrapporterades i maj. · Ett genombrott i forskningen om behandling av multipel skleros (MS) offentliggjordes under maj i Medivirs och Peptimmunes samarbete med Cathepsin S. · Extra bolagsstämma beslutade i maj att godkänna styrelsens förslag om nyemission av 301.478 B-aktier till Roche. · MIV-150 mot HIV: Chiron meddelade i april att man återlämnar projektet till Medivir. · MV026048 mot HIV: Medivir ingick i april ett globalt utlicensieringsavtal med Roche. · MIV-606 mot bältros: De amerikanska marknadsrättigheterna utlicensierades i februari till Reliant Pharmaceuticals. Medivir ingick även en strategisk allians med Reliant Pharmaceuticals gällande de europeiska och asiatiska marknadsrättigheterna. · Mediviraktien är sedan 1 juli noterad på Attract40-listan. · Resultat efter finansiella poster ökade till 4,3 (-68,0) Mkr. Nettoomsättningen uppgick till 165,5 (63,6) Mkr. · CCS ökade sin nettoomsättning till 76,7 (63,8) Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 9,7 (9,7) Mkr. Kommande informationstillfällen Delårsrapport för 9 månader publiceras den 4 november 2002 Helårsbokslut för 12 månader kommer att publiceras den 14 februari 2003 Rapporterna finns tillgängliga på Medivirs hemsida www.medivir.se per dessa datum under rubriken Finansiell information. För ytterligare information kontakta: Jonas Frick, VD och koncernchef, telefon +46 8 608 3117 Rein Piir, Finansdirektör och ansvarig för investerarkontakter, telefon +46 8 608 3123 Medivirkoncernen Medivir är ett innovativt och specialiserat forskningsföretag aktivt inom forskning och utveckling av läkemedel. Medivirs forskning är inriktad på att utveckla substanser till nya läkemedel baserade på proteaser och polymeraser som målenzym. Forskning och utveckling bedrivs i Cambridge (England) och Huddinge (Sverige). Koncernen består av Medivir AB, dotterbolagen Medivir UK Ltd och CCS AB, samt dotterdotterbolagen CCS (UK) Ltd och Nordic Care Sweden AB. 1996 listades Medivir på Stockholmsbörsens O-lista och sedan 1 juli 2002 finns bolaget på Attract40-listan. I forskningsportföljen återfinns projekt mot HIV, gulsot, bältros, munsår, benskörhet, astma, multipel skleros (MS) och reumatoid artrit (RA). Medivir har fyra projekt i klinisk utvecklingsfas. Två av dessa är efter avslutade fas II-studier på väg in i fas III. Ett befinner sig i fas I och ett i fas II. Inom den prekliniska forskningen finns ett antal projekt varav ett är på väg in i och två befinner sig i optimeringsfas. Ett projekt befinner sig i sen preklinisk utvecklingsfas. Dessutom finns ett tiotal specifika aktiviteter i tidig preklinisk forskning. Sammanfattning Under det gångna halvåret har licensavtal tecknats med Reliant Pharmaceuticals för MIV-606 (bältros) och med Roche för Medivirs substans MV026048 mot HIV. Dessa avtal inbringar 100 MSEK i s.k. "up-front payment" varav 80 MSEK redovisas som intäkter och 20 MSEK erhålls via en riktad nyemission. Affärsutvecklingsenhetens arbete är fortsatt inriktat på att finna partnerskap för Medivirs övriga kliniska projekt samt att utvärdera olika affärs- och forskningssamarbeten. Medivir avrapporterade nyligen mycket positiva data från fas IIa studien för MIV-310 (HIV) och lovande prekliniska forskningsresultat för Cathepsin S mot multipel skleros (MS) Under perioden har Chiron återlämnat MIV-150 till Medivir. Medivir fortsätter att bedriva en effektiv, högkvalitativ och kommersiellt driven forskning. Ambitionen är att återkommande ta fram nya läkemedelskandidater baserade på polymeraser och proteaser som målenzym och att utveckla dessa vidare i kliniska prövningar. [REMOVED GRAPHICS] Medivirs kliniska utvecklingsportfölj MIV-150 mot HIV Medivir hade två samarbeten med Chiron, inom HIV och hepatit C. Chiron beslutade i april att avsluta samarbetet med Medivir inom HIV. Projektet kommer att återgå till Medivir som ett resultat av Chirons regelbundet återkommande prioriteringar av sina utvecklingsprojekt. Medivirs nuvarande projektportfölj inkluderar nya och innovativa HIV substanser. Med hänsyn till att dessa pågående projekt ser mycket lovande ut kommer Medivir inte att avsätta resurser till MIV-150. MIV-606 mot bältros Avtalet som Medivir ingick med Reliant i februari är uppbyggt kring tre viktiga delar. Reliant kommer att vara Medivirs partner och ansvara för och finansiera de kliniska fas III-studierna, ansöka om marknadsregistrering i USA och andra länder samt efter godkännande marknadsföra och sälja MIV-606 i Nordamerika. Värdet av licens-rättigheterna till de nordamerikanska marknaderna uppgår till 17MUSD, varav 5MUSD betalas i en s.k. "up-front payment". Dessutom kommer Medivir att erhålla en tvåsiffrig royalty från försäljningen i Nordamerika. Medivir behåller marknadsrättigheterna för MIV-606 för de nordiska länderna. Vidare har bolagen ingått en strategisk allians där Reliant och Medivir gemensamt kommer att säkerställa marknadsföringspartners i samtliga länder utanför de egna territorierna. Framtida intäkter från partnerskap utanför Nordamerika kommer att delas, med undantag för att Medivir kommer att få en större andel i Europa till följd av sin närvaro i England och Sverige. Arbetet med överförande av data och dokumentation kring MIV-606 till Reliant är avslutat. Nu pågår planering av fortsatta studier, substansproduktion och syntesutveckling. Vidare har bolagen gemensamt utsett en s.k. "advisory board" bestående av världsledande kliniska forskare inom området. ME-609 mot labial herpes (munsår) Arbetet med att utlicensiera projektet fortskrider. MIV-310 mot multiresistent HIV Resultaten från denna konceptstudie visar att MIV-310 (NRTI) är effektiv och att den kan komma att ingå i framtida behandling av patienter med multiresistent HIV. Samtliga 15 patienter svarade positivt på behandlingen och MIV-310 tolererades generellt väl. Samtliga patienter genomgick behandling utan att några allvarliga biverkningar inträffade. Patienterna svarade på behandlingen med en sänkning av virusnivåerna i plasma med ett medianvärde om 1,13 log10, motsvarande en minskning med 92,6%. Patienter vars behandling inte innefattade d4T (stavudine) svarade med ett medianvärde om 1,88 log10 sänkning, motsvarande en minskning med 98,7% av virusnivåerna. Resultaten från denna fas IIa- studie presenterades vid XI International HIV Drug Resistance Workshop i Sevilla den 5 juli samt kommer att presenteras på XIV International AIDS Conference i Barcelona 11 juli 2002. Medivir kommer att använda erfarenheterna från denna och tidigare kliniska studier för att med vägledning av läkemedelsmyndigheter genomföra ytterligare kliniska studier av säkerhet och dosering. Medivir tilldelades nyligen av de amerikanska patentmyndigheterna patentnummer 6,358,840 vilket skyddar MIV-310 som antiviral substans mot HIV. Detta patent gäller till 2019. MIV-210 mot hepatit B (gulsot) och HIV Under 2001 rapporterades en fas I-studie som visar att MIV-210, administrerat i kapsel, har mycket bra oralt upptag och inga biverkningar observerades. MIV-210 har även visat god effekt mot multiresistent HIV i cellkulturstudier. Under första halvåret har fortsatta prekliniska effekt- och toxikologistudier utförts och har visat mycket god effekt mot hepatit. Sammanställning av samtliga data pågår för att utgöra underlag för inriktning på en framtida utlicensiering. Medivirs prekliniska forskning Projektens utveckling Medivir har ett 15-tal specifika aktiviteter i preklinisk forskning varav 4 beskrivs nedan. Det första är MV026048, en polymerashämmare av typen NNRTI som befinner sig i sen preklinisk utveckling. Medivir utlicensierade i april detta projekt till Roche. Under detta avtal kommer Roche att ansvara för utveckling till läkemedel och ha den exklusiva världs- omfattande marknadsrätten för MV026048, undantaget de nordiska länderna som behålls av Medivir. Roche kommer att göra "up-front" och "milestone" betalningar till Medivir på totalt 42MUSD om produkten når marknaden. "Up-front" betalningen från Roche uppgår till 5MUSD, inkluderande 2MUSD i nyemitterade aktier i Medivir. Dessa likvider har erhållits. Vidare kommer Roche att betala royalty på försäljningen. Roche som tagit över utvecklings- ansvaret avser att starta kliniska studier 2003. Medivir har tre personer avlönade av Roche under det första året för att optimalt och effektivt stötta projektet vars arbete nu är inriktat på förberedelser inför kommande kliniska studier. Det andra av Medivirs projekt i sen preklinisk fas är Cathepsin S hämmare mot autoimmuna sjukdomar vilket befinner sig i optimeringsfas. Projektet drivs gemensamt med amerikanska Peptimmune och inriktas bl.a. mot reumatoid artrit (RA) och multipel skleros (MS). I maj rapporterades att en lågmolekylär hämmare av proteasenzymet Cathepsin S, utvecklad av Medivir, undertrycker utvecklingen av multipel skleros (MS) i en modell för denna sjukdom. Detta är en stark utvidgning från tidigare avrapporterade positiva forskningsresultat gällande reumatoid artrit (RA). Cathepsin K proteas är inblandat i nedbrytning av benvävnad. Nedbrytningen av benvävnaden minskar markant om enzymet blockeras. Medivirs Cathepsin K projekt, inriktat mot osteoporos (benskörhet), är på väg in i optimeringsfas. Proteashämmare är den grupp av läkemedel mot HIV som är förenad med flest problematiska biverkningar och den enda grupp, som visar minskande försäljning. Medivir har mot denna bakgrund under våren beslutat att inrikta HIV proteasprojektet till att ta fram nya modellsubstanser, som kan uppfylla de stora krav vi ställer på nästa generation av HIV proteashämmare. Medivir har fler än 10 specifika aktiviteter i tidig preklinisk forskning, vilket på sikt kommer att resultera i fler projekt i sen forskningsfas. CCS CCS har fortsatt sin positiva försäljningsutveckling med en ökning om 20%, av främst CCS egenlanserade produkter. CCS största produktgrupper fria handelsvaror respektive läkemedel visar en ökning om 15% respektive 13%. Under perioden har intrimning av anläggningar för ögonprodukter och kontraktstillverkning av Nezeril avslutats. I slutet av andra kvartalet har produktion, leverans och därtill hörande intäkter av ögonprodukterna samt Nezeril kommit igång. Intäkterna från dessa produkter kommer att stärka CCS försäljningsutveckling ytterligare med start under andra halvåret. Rörelseresultatet har under perioden belastats med kostnader för omstruktureringen av Nordic Care AB samt kostnader avseende övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och kontraktstillverkningen av Nezeril. Rörelsemarginalen för CCS väntas återgå till tidigare nivå i takt med att försäljningen av ögonprodukter samt kontraktstillverkning av Nezeril startar i full skala. Extra bolagsstämma Extra bolagsstämma beslutade den 24 maj att godkänna styrelsens förslag att öka aktiekapitalet med 1.507.390 kronor genom nyemission av 301.478 B aktier, motsvarande 3,4% av Medivirs aktier efter full utspädning. De nya aktierna tecknas av Roche som en delbetalning för det ingångna licensavtalet för Medivirs MV026048. Emissionskursen för de nya aktierna var 68 kronor. Medivir har efter denna emission 8.589.600 utestående aktier och 8.903.000 efter full konvertering av de tre utestående optionsprogrammen 1998-2006. Medivirkoncernens intäkter och kostnader Koncernen Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 165 543 (63 589) kkr. Rörelsekostnaderna uppgick till -164 917 (-138 188) kkr. I dessa kostnader ingick goodwillavskrivningar på -1 683 (-1 683) kkr. Finansnettot uppgick till 1 814 (6 954) kkr. Resultat efter finansiella poster uppgick till 4 308 (-68 006) kkr. Medivir Nettoomsättningen i Medivirs forskningsverksamhet, som omfattar Medivir AB och Medivir UK Ltd, uppgick under perioden till 89 337 (153) kkr. Ökningen av intäkterna är hänförlig till utlicensieringen av MIV-606 mot bältros till Reliant samt utlicensieringen av MV026048 mot HIV till Roche. Rörelsekostnaderna uppgick till -94 945 (-83 089) kkr, fördelat på externa kostnader -50 907 (-43 371) kkr, personalkostnader - 36 554 (- 33 275) kkr samt avskrivningar -7 485 (-6 443) kkr. I externa kostnader ingår ca 7 500 kkr som avser kostnadsföring av del av posten varulager avseende MIV-606 i Medivir AB. Rörelseresultatet uppgick till -5 501 (-82 935) kkr. Resultatökningen är i huvudsak hänförlig till utlicensieringen av MIV-606 och MV026048. Resultat efter finansiella poster uppgick till -3 584 (-76 122) kkr. CCS I CCS-koncernen ingår CCS AB, Nordic Care Sweden AB (NCS AB) samt CCS UK Ltd. CCS nettoomsättning uppgick till 76 709 (63 783) kkr. CCS- koncernens rörelseresultat uppgick till 9 678 (9 658) kkr och resultat efter finansnetto uppgick till 9 575 (9 798) kkr. Försäljningsökningen förklaras av en fortsatt god försäljningsutveckling för CCS egenlanserade produkter. De två största produktgrupperna Fria handelsvaror och Läkemedel ökade med 15 % respektive 13 %. CCS engelska dotterbolag har under perioden påbörjat en lansering av CCS fotvårdsprodukter på Lloyds, och sedan tidigare distribueras CCS produkter även av Boots. Av CCS AB:s produktförsäljning utgör 32 (35) procent kontraktstillverkning och 17 (14) procent exportförsäljning. Rörelseresultatet har under perioden belastats med kostnader för omstruktureringen av NCS AB samt kostnader avseende övertagandet av AstraZenecas ögonprodukter och kontraktstillverkningen av Nezeril. Produktion, leverans och därtill hörande intäkter av ögonprodukterna samt Nezeril påbörjades i slutet av perioden. Personalkostnaderna i CCS-koncernen har ökat på grund av att drygt 40 anställda tillkom under 2001, bland annat till följd av CCS ökade andel kontraktstillverkning inom hudvårdsområdet, kommande tillverkning och försäljning av CCS nya ögonprodukt- sortiment, kontraktstillverkning av Nezeril samt via det förvärvade NCS AB. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 184 392 kkr (182 732 kkr per den 31 december 2001). Till detta kan läggas marknadsvärdet på noterade aktier, vilket uppgick till 10 958 kkr (15 554 kkr per den 31 december 2001). Per den 30 juni fanns 2 285 (691) kkr i räntebärande skulder. Det egna kapitalet uppgick till 384 401 (428 359) kkr. Koncernens soliditet uppgick till 87,9 procent att jämföras med 88,1 procent per den 31 december 2001. Investeringar Bruttoinvesteringar i koncernens materiella anläggningstillgångar uppgick under perioden till 3 370 (16 653) kkr. Investeringarna är framförallt hänförliga till anskaffandet av forskningsutrustning i Medivir samt anskaffande av produktionsutrustning i CCS. Redovisningsprinciper Koncernen har tillämpat årsredovisningslagen vid upprättandet av delårsrapporten. Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Redovisningsrådets (RR) rekommendationer och uttalanden. Framtidsutsikter Forskningskostnaderna för 2002 kommer att ligga i nivå med 2001. Efter nyligen ingångna avtal om utlicensieringar av MIV-606 samt MV026048 erhåller Medivir cirka 100 Mkr i likviditetstillskott varav 20 Mkr via nyemission. CCS försäljning förväntas utvecklas positivt på helårsbasis, likaså resultatet. Huddinge den 8 juli 2002 Medivir Styrelsen Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av Medivirs revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00100/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/08/20020708BIT00100/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen såväl som kommersialiseringen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Prenumerera

Dokument & länkar