Beslut vid Mekonomens årsstämma 2014

- Utdelning till aktieägarna om 7 SEK per aktie.

- Till styrelseledamöter omvaldes Fredrik Persson, Marcus Storch, Kenny Bräck, Helena Skåntorp samt Kenneth Bengtsson. Nyval av Caroline Berg och Christer Åberg som styrelseledamöter.

- Beslut om att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda dotterbolag skall kunna förvärva aktier i respektive butiks- och verkstadsbolag och därmed kunna bli delägare.

- Beslut om att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier.

Resultaträkning och balansräkning samt ansvarsfrihet

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för 2013.

Årsstämman beslutade bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2013.

Utdelning

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att dela ut 7 SEK per aktie till aktieägarna. Avstämningsdag för utdelning är den 11 april 2014. Utbetalning av utdelningen genom Euroclear Sweden AB beräknas ske den 16 april 2014.

Val av styrelse och revisor

Enligt valberedningens förslag beslutade årsstämman om att antalet styrelseledamöter skall vara oförändrat sju ordinarie ledamöter. Årsstämman beslutade därefter om omval av Fredrik Persson, Marcus Storch, Kenny Bräck, Helena Skåntorp och Kenneth Bengtsson samt nyval av Caroline Berg och Christer Åberg. Fredrik Persson omvaldes till styrelsens ordförande.

Caroline Berg är född 1968 och är utbildad i media och psykologi vid Middlebury College i USA. Hon har arbetat som HR- och Kommunikationsdirektör i Axel Johnson AB och varit medlem i koncernledningen 2006-2014. I sin roll har hon även ansvarat för hållbart företagande. Caroline Berg är vice ordförande i Axel Johnson AB, styrelseledamot i Axfood AB, Axstores AB, Åhléns AB, AxFast AB, Filippa K Group AB samt närvarande suppleant i Martin & Servera Aktiebolag. Hon är även styrelseordförande i Erik och Göran Ennerfelts fond för svensk ungdoms internationella studier.

Christer Åberg är född 1966 och är sedan 2013 VD för Orkla Confectionery & Snacks, med verksamhet i Norden och Baltikum. Under 2009 till 2013 var Christer Åberg VD för Arla Foods AB, med verksamhet i Sverige och Finland. Dessförinnan var han VD för Atria Scandinavia AB och har haft ledningsposter inom Unilever, i Norden och internationellt. Christer Åberg är styrelseledamot i AB Svenska Spel, SBAB Bank AB och MECA Scandinavia AB.

Antonia Ax:son Johnson och Anders G Carlberg har inför stämman undanbett sig omval.

Enligt valberedningens förslag nyvaldes PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Auktoriserade revisorn Lennart Danielsson har utsetts som huvudansvarig för revisionen.

Arvode åt styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvodet skall utgå med 400 000 (400 000) SEK till styrelsens ordförande, 300 000 (300 000) SEK till styrelsens vice ordförande samt vardera 250 000 (250 000) SEK till styrelsens övriga stämmovalda ledamöter. Vidare utgår 60 000 (0) SEK till ordföranden i revisionsutskottet, 35 000 (0) SEK vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 35 000 (0) SEK till ordföranden i ersättningsutskottet och 25 000 (0) SEK vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

Riktlinjer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om riktlinjer för utseende av valberedning.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Ersättningen skall bestå av fast grundlön, rörlig ersättning, pensionsförmåner, övriga förmåner och avgångsvillkor.

Beslutet innefattade ett nytt långsiktig rörligt ersättningsprogram som ska beräknas på koncernens resultat för räkenskapsåren 2014 – 2016. För hela perioden kan bolagets sammanlagda kostnad för det långsiktiga programmet uppgå till högst 24 miljoner SEK.

Anställdas förvärv av aktier i dotterbolag

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anställda butiks- och verkstadschefer i helägda butiks- och verkstadsbolag skall kunna förvärva högst nio procent av aktierna i respektive butiks- eller verkstadsbolag.

Bemyndigande avseende nyemission av aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av högst 3 590 149 aktier, d v s motsvarande högst 10 procent av aktiekapitalet.

Fullständiga förslag

Årsstämman godkände samtliga förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram inför stämman. Förslagen framgår i sin helhet av tidigare publicerad kallelse till stämman.

Konstituerande styrelsemöte

Styrelsen konstituerade sig efter stämman och valde Marcus Storch som vice ordförande.

För ytterligare information kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, 08-464 00 00

Fredrik Persson, Styrelseordförande Mekonomen AB, 08-701 61 00

Mekonomen AB (publ), org. nr 556392-1971
Box 6077, 141 06 Kungens Kurva.
Telefon: +46 (0)8-464 00 00, Fax: +46 (0)8-464 00 66
www.mekonomen.com

      Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2014 klockan 17.00.      

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, cirka 400 butiker och 2300 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Om oss

Mekonomen Group är Nordens ledande bildelskedja och består av de tre koncernbolagen MECA Scandinavia, Mekonomen Nordic och Sørensen og Balchen. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Mekonomen Group har cirka 400 butiker och över 2 300 anslutna verkstäder under koncernens varumärken.