BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2000

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari - december 2000 · Omsättningen ökade 24,4 procent till 800,2 Mkr (643,5) · Resultatet efter finansnetto ökade 23,6 procent till 73,4 Mkr (59,4) · Rörelseresultat före förvärvs- och etableringskostnader ökade till 96,8 Mkr (62,8) · Rörelsemarginalen steg till 9,3 procent (9,2) · Vinst per aktie efter full utspädning uppgick till 6,91 kr (8,28) · Föreslagen utdelning 2,50 kr per aktie · 31 nya butiker i Mekonomenkedjan under året ökar antalet till 134 · OMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen under året uppgick till 800,2 Mkr, en ökning med 24,4 procent mot föregående år (643,5). Av ökningen svarar förvärv för 18,0 procentenheter. Under det fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 224,9 Mkr, en ökning med 33,7 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år (168,2). Av ökningen svarar förvärv för 17,9 procentenheter. Omsättning per geografisk marknad, januari - december Tillväxt 2000 1999 i % Sverige 686,9 568,3 21,0 Norge 113,3 75,2 50,7 Totalt 800,2 643,5 24,4 Rörelseresultatet uppgick till 74,5 Mkr (59,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 73,4 Mkr, en ökning med 23,6 procent jämfört med föregående år (59,4). Årets resultat har belastats med kostnader för nyetableringar och förvärv med 22,3 Mkr (3,4). Rörelseresultatet före förvärvs- och etableringskostnader uppgick därmed till 96,8 Mkr (62,8). Rörelsemarginalen efter förvärvs- och etableringskostnader ökade under året till 9,3 procent (9,2). Vinst per aktie, efter full utspädning, uppgick till 6,91 kr (8,28). Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet efter finansnetto till 15,0 Mkr, en minskning med 4,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år (15,7). 8 tidigare förvärvade butiker har byggts om till fullvärdiga Mekonomenbutiker med Mekonomens butiksdatasystem och varusortiment. Kvartalets resultat har belastats med kostnader för nyetablering och förvärv på 8,2 Mkr (0,3). VERKSAMHETSÅRET Under året har Mekonomen fortsatt driva strukturomvandlingen i branschen och stärkt sin position ytterligare i Sverige. Förestående förändringar av bilhandelns struktur påverkar Mekonomen positivt. EU's gruppundantag som tillåter selektiv nybilsförsäljning upphör den 30 september 2002, vilket förväntas leda till att marknaden kommer att efterfråga bilvaruhus med flera bilmärken. Vinnare på eftermarknaden blir aktörer som Mekonomen med logistik och reservdelar för alla bilmärken. Under våren lanserades också Mekonomenkonceptet i Norge och kedjan har idag nått en stark ställning även på den norska marknaden. Mekonomen har under andra halvåret förstärkt organisationen med nya befattningar som tillsatts med erfarna medarbetare för att effektivisera och utveckla alltfler ägda butiker. En ny chefsbefattning för den svenska detaljistverksamheten har tillsatts under oktober. Under oktober har Mekonomens nya bildatabas med datakatalog på cd installerats i alla svenska butiker och ersatt dittillsvarande reservdelskatalog på 3 500 sidor. Antalet katalograder har ökat från 70 000 till 270 000 rader. Med hjälp av bilens registreringsnummer hittas snabbt och enkelt rätt reservdelsartikel. Från november installeras datakatalogen hos Mekonomens verkstadskunder och kommer att finnas tillgänglig på Mekonomens hemsida under våren 2001. Mekonomen har utvecklat samarbetskoncept med märkesoberoende bilverkstäder - Mekonomen Bilverkstad. En under året omfattande satsning på utbildning av verkstadskunder har varit framgångsrik. Bara under hösten deltog verkstadskunder och Mekonomenpersonal på 30 möten över hela landet för utbildning på av Mekonomen utvecklade dataredskap avsedda för Mekonomen Bilverkstad. Samtidigt har Mekonomen levererat 200 PC utrustningar till Mekonomen Bilverkstäder och blivande sådana. Under verksamhetsåret har antalet anslutna bilverkstäder ökat från 280 till 410. Mekonomen Bilverkstad kommer att lanseras i Norge under 2001. Dessutom har samarbete etablerats med Svenska Shell, bensinstationskedjan Bilisten och fordonstekniska skolor i Sverige. Produktsortimentet har under året utökats med 6 nya produktgrupper, vilket bland annat bidragit till att öka andelen inköp från den egna grossiströrelsen från 68 procent till 73 procent. FÖRVÄRV OCH ETABLERINGAR Under det fjärde kvartalet har 2 samarbetande butiker förvärvats och 1 butik har nyetablerats. 2 butiker har nedlagts. Under året har Mekonomenkedjan ökat med 31 nya butiker, varav 10 samarbetande. Koncernen har därmed ökat med 21 butiker, varav 16 förvärvade och 5 nyetablerad. Sammantaget uppgår antalet butiker i koncernen till 84 (59). Totalt antal butiker i kedjan var vid periodens slut 134 (103). INVESTERINGAR Under perioden har förvärv och investeringar i anläggningstillgångar gjorts med 80,0 Mkr (55,0). FINANSIELL STÄLLNING Den nyemission som genomfördes i maj 2000 har tillfört Mekonomen 193,0 Mkr efter emissionskostnader. Likvida medel och kortfristiga placeringar uppgick till 195,7 Mkr vid årets utgång, jämfört med 91,0 Mkr den 31 december 1999. Soliditeten vid periodens slut uppgick till 69,5 procent (60,9). ANSTÄLLDA Medelantalet anställda var under perioden 441. Antalet anställda i koncernen var vid periodens slut 531 (352) varav 78 kvinnor. Av de anställda fanns 439 i Sverige och 92 i Norge. Dessutom har ett tjugotal personer varit inhyrda från bemanningsföretag och arbetat i centrallagret i Strängnäs. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning för verksamhetsåret 2000 lämnas med 2,50 kr per aktie. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Den 1 februari förvärvades 2 samarbetande butiker i Alingsås och Ringön i Göteborg. Samma datum förvärvades en mindre butik i Ystad som flyttas till större lokaler och byggs ut. I januari 2001 övertogs en tidigare förvärvad butik i Oslo. JANUARIFöRSäLJNINGEN Mekonomenkoncernens omsättning uppgick under januari månad till 73,2 Mkr (49,6), en ökning med 47,6 procent jämfört med samma månad föregående år. MODERBOLAGET Moderbolagets omsättning uppgick till 6,9 Mkr (5,9) och resultat efter finansnetto uppgick till 2,2 Mkr (0,9). ORDINARIE BOLAGSSTäMMA Ordinarie bolagsstämma hålls den 2 maj i Stockholm. Årsredovisningen distribueras till aktieägare i vecka 16 och kommer samtidigt att finnas tillgänglig på www.mekonomen.se. KOMMANDE RAPPORTDATUM Delårsrapport för perioden januari - mars 2001 avges den 2 maj Delårsrapport för perioden januari - juni 2001 avges den 28 augusti Delårsrapport för perioden januari - september 2001 avges den 13 november Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2001 avges i februari 2002 Stockholm den 16 februari 2001 Mekonomen AB (publ) Owe Andersson Verkställande direktör För ytterligare information, se www.mekonomen.se Frågor besvaras av VD Owe Andersson, telefon 08-464 00 80 owe.andersson@mekonomen.se Mekonomen är en ledande bildelskedja som bedriver försäljning av bilreservdelar och biltillbehör till de flesta bilmodeller som förekommer på marknaden. Mekonomen erbjuder kvalitetsprodukter från samma tillverkare som levererar till bilindustrin. Mekonomens kunder består främst av märkesoberoende verkstäder samt bilägare. Verksamheten har sedan starten 1973 utvecklats i hög takt, med stabil omsättningstillväxt och hög lönsamhet. Idag är Mekonomen en integrerad grossist- och detaljistkedja, med ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige och Norge. Mekonomens mål är att utvecklas med fortsatt god lönsamhet. Detta ska uppnås främst genom att utöka antalet butiker, öka andelen egna butiker, tillföra nya produktgrupper till grossistverksamheten, utveckla strategiska samarbetskoncept samt etablera Mekonomen på nya marknader. Den totala marknaden för reservdelar uppskattas till cirka 16 Mdr i Sverige varav för Mekonomens nuvarande sortiment cirka 9 Mdr. Den norska marknaden uppskattas till hälften av den svenska. Strukturomvandlingen i branschen fortgår, där större, främst märkesoberoende kedjor som Mekonomen, tar en allt större marknadsandel. Idag finns cirka 400 bildelsbutiker i Sverige, av vilka Mekonomen driver 114. Aktien noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista sedan den 29 maj 2000. Mekonomen AB (publ) Utfall Utfall Proforma * KONCERNENS RESULTATRÄKNING (Tkr) 2000-12-31 1999-12-31 1999 Omsättning 800 170 643 529 683 297 Handelsvaror - 432 315 - 362 340 - 377 767 Övriga externa kostnader - 107 520 - 93 452 - 83 005 Personalkostnader - 157 807 - 114 293 - 124 840 Avskrivningar av materiella - 21 944 - 10 998 - 16 137 anläggningstillgångar Avskrivning av goodwill - 6 067 - 3 084 - 4 293 Rörelseresultat 74 517 59 362 77 255 Finansnetto - 1 155 -8 - 1 915 Resultat efter finansnetto 73 362 59 354 75 340 Skatt, bedömd - 23 653 - 17 961 - 22 801 Minoritetens andel av resultatet - 4 018 - 2 792 - 4 395 Resultat efter skatt 45 691 38 601 48 144 Utfall Utfall Proforma * KONCERNENS BALANSRÄKNING (Tkr) 2000-12-31 1999-12-31 1999 Tillgångar Immateriella tillgångar 68 097 28 223 28 223 Materiella tillgångar 221 891 215 672 215 672 Finansiella tillgångar 3 159 2 300 2 300 Varulager 215 200 158 932 158 932 Kortfristiga fordringar 87 306 75 899 75 899 Likvida medel och kortfristiga 195 737 90 987 90 987 placeringar Summa tillgångar 791 389 572 013 572 013 Eget kapital och skulder Eget kapital 549 113 348 438 348 438 Minoritetsintresse 20 382 17 505 17 505 Avsättningar 41 952 48 708 48 708 Långfristiga skulder 76 146 75 056 75 056 Kortfristiga skulder 103 796 82 306 82 306 Summa eget kapital och skulder 791 389 572 013 572 013 KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) Utfall Utfall 2000-12- 1999-12- 31 31 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 75 129 59 768 - Kassaflöde från förändringar i - 35 939 - 51 032 - rörelsekapital Kassaflöde från - 65 185 - 27 403 - investeringsverksamheten Kassaflöde från 130 745 31 894 - finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde 104 750 13 227 - NYCKELTAL Avkastning på eget kapital i % 10,0 11,6 14,6 Avkastning på sysselsatt kapital i % 14,8 14,2 18,6 Soliditet i % 69,5 60,9 60,9 Rörelsemarginal i % 9,3 9,2 11,3 Antal butiker i Sverige/varav egna 113/73 102/58 102/58 Antal butiker i Norge/varav egna 20/11 1/1 1/1 Antal årsanställda vid periodens slut 531 352 389 (exkl inhyrd personal) Antal aktier vid periodens utgång, 7 652 4 758 5 834 efter utspädning 626 611 444 Genomsnittligt antal aktier under 6 895 4 758 5 834 perioden 1) 050 611 444 Vinst per aktie efter utspädning, kr 6,91 8,28 8,54 Vinst per aktie före utspädning, kr 7,03 8,86 8,89 Eget kapital per aktie, kr 84,4 65,1 65,1 1) Justerat för full utspädning av konvertibellånet. Den 1 oktober 1999 förvärvades 70 procent av de tidigare samarbetande Primexxabutikerna i storstockholmsområdet och 100 procent av aktierna i fastighetsbolaget Bileko Konsult AB. För att illustrera detta har en proformaredovisning tagits fram. I resultaträkningen jämförs denna periods utfall både mot det faktiska utfallet och utfall mot proformaredovisningen. Mer detaljerad information om proformaredovisningen finns på sidan 27 i Mekonomens noteringsprospekt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00760/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/16/20010216BIT00760/bit0001.pdf

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera

Dokument & länkar