Delårsrapport januari – juni 2013

SAMMANFATTNING AV ANDRA KVARTALET, 1 april – 30 juni 2013

 • Intäkterna för kvartalet ökade med med 19 procent till 1 591 (1 341) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 20 procent.
 • Exklusive förvärvet av Meca (Meca exkl Danmark), justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, ökade intäkterna med 2 procent.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 26 procent till 195 (154) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 12 (12) procent.
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 18 procent till 166 (141) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 10 (11) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 21 procent till 160 (132) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning ökade till 3,24 (2,65) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 1 905 (2 186) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 875 MSEK vid årsskiftet.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 262 (120) MSEK.
 • Refinansiering om 700 MSEK med 5 års löptid har ingåtts under det andra kvartalet.

VD:s kommentar

Bra rörelseresultat under andra kvartalet 2013

 • Intäkterna ökade med 19 procent, rörelseresultatet ökade med 18 procent
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 262 (120) MSEK
 • Svagt resultat i Danmark med en rörelsemarginal på minus 12 procent
 • Ökad rörelsemarginal i Mekonomen Norden

Mekonomen Groups intäkter under andra kvartalet 2013 ökade med 19 procent till 1591 (1 341) MSEK och rörelseresultat ökade med 18 procent, till 166 (141) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 20 procent. Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent. Resultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 26 procent till 195 (154) MSEK.

Marknaden visade under perioden en svag ökning, efter sex kvartal med negativ tillväxt.

MECA Scandinavia, exklusive Danmark visade ett rörelseresultat på 45 MSEK, en rörelsemarginal på 11 procent och en nettoomsättning på 423 MSEK under det andra kvartalet. Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet om 15 MSEK. Integrationsarbetet har varit fortsatt framgångsrikt. Det totala rörelseresultatet för MECA, inklusive Danmark, uppgick till 33 MSEK och EBITA uppgick till 51 MSEK. Rörelseresultatet i Danmark minskade till -12 (-3) MSEK och rörelsemarginalen minskade till -7 (-2) procent. Resultatet i Danmark har påverkats av en lägre försäljning samt av negativa engångseffekter om 2 (0) MSEK. Den underliggande marknaden i Danmark var svag, kombinerat med fortsatt hård konkurrens. Genomförandet av åtgärdsplanen och vändningen av Danmark kommer att kräva ytterligare tid.

Sørensen og Balchens rörelseresultat minskade till 25 (27) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 13 (14) procent. EBITA minskade till 30 (31) MSEK. Nettoomsättningen ökade till 195 (194) MSEK. Den underliggande nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med 3 procent.

Mekonomen Nordens rörelseresultat ökade till 112 (103) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 14 (13) procent. EBITA ökade till 119 (107) MSEK och EBITA-marginalen ökade till 15 (14) procent. Den underliggande omsättningen ökade med 4 procent under det andra kvartalet. Mekonomen Sveriges rörelseresultat var 84 (70) MSEK, med en rörelsemarginal på 17 (16) procent. Mekonomen Norges rörelseresultat var 41 (37) MSEK, med en rörelsemarginal på 19 (17) procent. Tillväxten i egen ägda Mekonomen Bilverkstäder var 13 procent jämfört med det andra kvartalet 2012.

Kassaflödet har varit starkt under kvartalet, bland annat som en effekt av reducerat rörelsekapital.

Antalet anslutna verkstäder och försäljningen via anslutna verkstäder fortsatte att öka under perioden. Detta är ett resultat av vårt kundfokus och ett målmedvetet arbete med kvalitet. Detta gäller även våra egenägda verkstäder, som har en positiv utveckling.

Även om marknaden visat en svag ökning under kvartalet förväntar vi oss inte någon betydande förstärkning under resten av 2013. Vi vidtar därför successivt fortsatta åtgärder för att anpassa oss till en period av fortsatt svag marknad. Vi har under det första halvåret konsoliderat butiksnätet och reducerat antalet butiker med 13 stycken, vilket i kombination med övriga åtgärder haft en positiv effekt på lönsamheten under kvartalet.

Samtidigt som vi anpassar kostnaderna investerar vi för ytterligare tillväxt, i såväl digitala kanaler som i utveckling av våra verkstadskoncept. Vi vill göra BilLivet enklare och med det som målsättning i samtliga våra satsningar säkerställer vi att vi behåller ledarpositionen på den nordiska marknaden.

Håkan Lundstedt
VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 27 augusti 2013.

Taggar:

Prenumerera