Delårsrapport januari – mars 2013

• Intäkterna för kvartalet ökade med 36 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar. Innan justering ökade intäkterna med 28 procent till 1 405 (1 096) MSEK.
• Exklusive förvärvet av Meca (Meca exkl Danmark), justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, minskade intäkterna med 2 procent.
• Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 9 procent till 129 (119) MSEK och EBITA-marginalen uppgick till 9 (11) procent.
• Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 7 procent till 103 (111) MSEK och EBIT-marginalen uppgick till 7 (10) procent. Resultatet har påverkats negativt av engångseffekter i Danmark om 8 (0) MSEK.
• Exklusive förvärvet av Meca (Meca exkl Danmark) minskade rörelseresultatet till 70 (111) MSEK.
• Resultatet efter finansiella poster minskade med 18 procent till 87 (106) MSEK.
• Resultatet efter skatt uppgick till 65 (77) MSEK, har påverkats positivt av sänkt bolagsskatt i Sverige.
• Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 1,77 (2,29) SEK.
• Nettoskulden uppgick till 1 878 (611) MSEK vid periodens utgång, jämfört med 1 875 MSEK vid årsskiftet.

Viktiga händelser

• Förvärvet av Meca den 23 maj 2012 har under det första kvartalet 2013 påverkat nettoomsättningen positivt med 394 MSEK samt med 1 000 MSEK för perioden 23 maj – 31 december 2012. Rörelseresultatet har påverkats positivt med 33 MSEK under det första kvartalet 2013 och 130 MSEK för perioden 23 maj – 31 december 2012.

VD:s kommentar

Fortsatta satsningar i ett svagt första kvartal

* Intäkterna ökade med 28 procent, rörelseresultatet minskade med 7 procent
* Svagt resultat i Danmark, rörelsemarginalen var minus 8 procent

Mekonomen Groups intäkter för det första kvartalet 2013 ökade med 28 procent till 1 405 (1 096) MSEK och rörelseresultat minskade med 7 procent, till 103 (111) MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna med 36 procent. Resultatet före avskrivningar på immateriella tillgångar (EBITA) ökade med 9 procent till 129 (119) MSEK.

Den svaga underliggande marknaden har även påverkats av ett färre antal vardagar jämfört med det första kvartalet förra året.

MECA Scandinavia, exklusive Danmark visade ett rörelseresultat på 33 MSEK och en nettoomsättning på 394 MSEK under det första kvartalet. Rörelseresultatet har belastats med avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar identifierade i samband med förvärvet om 15 MSEK. Integrationsarbetet har varit fortsatt framgångsrikt. Det totala rörelseresultatet för MECA, inklusive Danmark, uppgick till 21 MSEK och EBITA uppgick till 38 MSEK. Rörelseresultatet i Danmark minskade till -13 (12) MSEK och rörelsemarginalen minskade till -8 (6) procent. Resultatet i Danmark har påverkats av en lägre bruttomarginal och försäljning, samt av engångseffekter om 8 MSEK. Vi har i Danmark en svag underliggande marknad kombinerat med fortsatt hård konkurrens. En ny ledning har tillsatts i Danmark för att genomföra åtgärdsplanen. Danmark är en viktig marknad och fokus är att åter vända Danmark. Ytterligare strukturkostnader bedöms påverka Danmarks resultat med 15 MSEK under det andra kvartalet 2013.

Sørensen og Balchens rörelseresultat ökade till 15 (11) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 8 (6) procent.  EBITA ökade till 19 (16) MSEK. Ökningen av resultatet har skett i en svag konsumentmarknad under det första kvartalet, där nettoomsättningen för Sørensen og Balchen minskade till 174 (186) MSEK. Den underliggande nettoomsättningen ökade med 2 procent, tack vare en fortsatt utveckling av Sørensen og Balchens starka varumärken och koncept samt den lyckade integrationen i Mekonomen Group.

Mekonomen Nordens rörelseresultat minskade till 75 (94) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 11 (13) procent. EBITA minskade till 80 (97) MSEK och EBITA-marginalen minskade till 12 (13) procent. Den underliggande omsättningen minskade med 2 procent. Mekonomen Sveriges rörelseresultat var 62 (72) MSEK, med en rörelsemarginal på 15 (16) procent. Mekonomen Norges rörelseresultat var 25 (30) MSEK, med en rörelsemarginal på 13 (15) procent.

Vi ser även under 2013 över vår kostnads-, butiks- och logistikstruktur och vidtar successivt åtgärder för att anpassa oss till en period av fortsatt svag marknad. Vi har under kvartalet konsoliderat butiksnätet och reducerat antalet butiker med 8 stycken. Mekonomen genomför investeringar för att stärka vår närvaro samt vår försäljning i digitala kanaler och vi breddar vårt produkt-, tjänste- och serviceutbud för att fortsätta ta marknadsandelar. Bilglas lanserades i februari och bilförsäkringar i mars. I april lanserades Mekonomen Nordens nya e-handelssite.

Med våra starka koncept och de satsningar som vi genomför ser jag med tillförsikt fram emot återstoden av 2013. Med ett starkt kvalitetsfokus som tydligt sätter kunden i fokus är Mekonomen Group vinnaren på den nordiska marknaden.

Håkan Lundstedt
VD och Koncernchef

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Per Hedblom, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, Chef Internationella Affärer Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2013.

Taggar:

Prenumerera