Delårsrapport januari-september 2011

1 juli – 30 september

 • Intäkterna ökade med 34 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Före justering ökade intäkterna med 33 procent till 1 117 (839) MSEK.

 • Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 163 (141) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 15 (17) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 15 procent till 161 (140) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 118 (100) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 3,53 (3,07) SEK.

1 januari – 30 september

 • Intäkterna ökade med 27 procent justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar.

Före justering ökade intäkterna med 23 procent till 3 149 (2 555) MSEK.

 • Rörelseresultatet ökade med 15 procent till 432 (375) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 14 (15) procent.
 • Resultatet efter finansiella poster ökade med 13 procent till 423 (374) MSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 309 (273) MSEK.
 • Resultat per aktie såväl före som efter utspädning uppgick till 9,24 (8,43) SEK.
 • Nettoskulden uppgick till 543 (87) MSEK vid periodens utgång.

Viktiga händelser

 • Mekonomen ingick den 12 oktober ett avtal om att förvärva Meca. Mecas prognos för omsättningen 2011 uppgår till cirka 1 500 MSEK och rörelseresultatet till cirka 180 MSEK.
 • Förvärvet av Sørensen og Balchen i Norge har påverkat nettoomsättningen med 190 MSEK för tredje kvartalet samt 427 MSEK för niomånadersperioden. Rörelseresultatet har påverkats med 25 MSEK i kvartalet samt 64 MSEK för niomånadersperioden.
 • Rörelseresultatet har påverkats med 10 MSEK i kvartalet och 35 MSEK i niomånadersperioden för förvärvskostnader kopplade till Sørensen og Balchen och övriga satsningar.

VD:s kommentar

Starkt tredje kvartal för Mekonomen

 • Lyckad integration av Sørensen og Balchen
 • Fortsatta framgångar i Danmark

Mekonomens rörelseresultat för tredje kvartalet 2011 ökade med 16 procent till 163 (141) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 15 (17) procent. Intäkterna, exklusive Sørensen og Balchen, ökade under perioden med 10 procent och de totala intäkterna ökade med 33 procent, till 1 117 MSEK. Justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar ökade intäkterna under perioden med 34 procent.

Under tredje kvartalet 2011 har Mekonomen haft starkt fokus på att fortsätta utveckla prioriterade områden såsom integrationen av Sørensen og Balchen och Danmark. I likhet med första halvåret har det tredje kvartalet präglats av en svag marknadstillväxt, i synnerhet avseende konsument- och tillbehörsförsäljning, vilket inneburit att Mekonomens försäljningsutveckling mattats något på samtliga marknader.

Rörelseresultatet i Danmark för tredje kvartalet steg till 18 (12) MSEK och rörelsemarginalen uppgick till 10 (6) procent. Vi har haft en stark utveckling på verkstadssidan och bygger sedan det andra kvartalet också upp butikskedjan BilXtra i Danmark.

I Sverige uppgick rörelsemarginalen till 20 (21) procent och omsättningen ökade med 4 procent. Satsningen på nya enheter och koncept, exempelvis Mega-anläggningen på Gärdet i Stockholm, innebär att Mekonomen når nya kundgrupper. Prisgarantin på originalservice, som lanserades i Sverige i juli, har varit framgångsrik och försäljningen i de anslutna verkstäderna har ökat väsentligt.

Mekonomen Norge uppvisade en rörelsemarginal på 17 (20) procent och omsättningen ökade med 5 procent. Satsningarna på Mekonomens koncept fortsätter med oförminskad kraft och under kvartalet har ett samarbete inletts med LeasePlan i Norge, vilket innebär ett genombrott för Mekonomen Fleet på den norska marknaden.

Sørensen og Balchens rörelseresultat under det tredje kvartalet uppgick till 25 MSEK. Rörelsemarginalen var 13 procent och integrationsarbetet är fortsatt framgångsrikt. Sørensen og Balchen drivs som en egen koncern i Mekonomen, med sina egna varumärken och butikskoncept, en modell som är mycket viktig för att säkerställa fortsatta framgångar på marknaden.

På den marina marknaden har Mekonomen efter periodens utgång ingått samarbete med Huges Marina, omfattande drift av fyra butiker och leveranser av reservdelar och tillbehör.

Efter periodens utgång har Mekonomen träffat avtal om att förvärva Meca, som har 66 egna butiker, 24 franchisebutiker och 482 samarbetande verkstäder i Sverige och Norge. Mecas prognos för helåret 2011 är en omsättning på cirka 1 500 MSEK och ett rörelseresultat om cirka 180 MSEK. Årliga synergier, som ett direkt resultat av förvärvet, beräknas till 80 MSEK från och med 2013. Meca kommer att drivas vidare som en egen koncern i Mekonomen, med sina egna varumärken och koncept. Affären gör att vi tillsammans blir starkare, även om vi i relation till de multinationella bilaktörerna, fortfarande är små. Förvärvet är villkorat av godkännande från de norska och svenska konkurrensmyndigheterna.

Kostnaderna för de prioriterade områdena, nya Mega-enheter, etableringen i Finland, satsningen på marint, egna verkstäder samt integrationen av Sørensen og Balchen, uppgick under det tredje kvartalet till sammanlagt 10 MSEK. Kostnaderna för dessa långsiktiga satsningar kommer påverka resultatet även under det fjärde kvartalet, med uppskattningsvis 10 MSEK. Dessutom beräknas engångskostnader i samband med förvärvet av Meca att påverka resultatet under det fjärde kvartalet med ytterligare 20 MSEK.

Det är helt nödvändigt att vi deltar i konsolideringen av vår bransch för att kunna möta konkurrensen från internationella och märkesbundna aktörer. Vi har en stabil underliggande affär, där Danmark nu också har en bra rörelsemarginal och integrationsarbetet med Sørensen og Balchen har gått över förväntan. Med våra starka koncept gör vi BilLivet enklare för våra kunder och Mekonomen fortsätter att vara vinnaren på en något svagare totalmarknad.

Håkan Lundstedt

VD och Koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Mekonomen AB, tel 08-464 00 00
Gunilla Spongh, CFO Mekonomen AB, tel 08-464 00 00

Informationen i denna delårsrapport är sådan som Mekonomen ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 november 2011.

Mekonomen gör BilLivet enklare. Det gör vi genom ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag. Vi är Nordens ledande bildelskedja med egen grossistverk­samhet, mer än 300 butiker och mer än 1600 verkstäder vilka arbetar under Mekonomens varumärken.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar