Kallelse till extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag

Kallelse till extra bolagsstämma i Mekonomen Aktiebolag (publ), org. nr 556392-1971, onsdagen den 26 september 2018 kl. 15.30 på bolagets kontor, Solnavägen 4 plan 10, 104 32, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 20 september 2018, och

          anmäla sig till bolaget senast torsdagen den 20 september 2018.

Anmälan kan göras skriftligen till Mekonomen Aktiebolag, ”Extra bolagsstämman”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 47 på vardagar mellan kl. 9.00 och 16.00. Aktieägare som är fysisk person har även möjlighet att anmäla sig på Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com. Vid anmälan ska anges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i bolagsstämman, tillfälligt registrera aktierna i eget namn i aktieboken (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i bolagsstämman. Sådan omregistrering ska vara verkställd torsdagen den 20 september 2018 och bör begäras hos banken eller förvaltaren i god tid före detta datum.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka behörighetshandlingar (fullmakt och/eller registreringsbevis) till bolaget på ovanstående postadress i god tid före stämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Mekonomens hemsida, www.mekonomen.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två personer att justera stämmans protokoll.

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. Beslut om:

A.      ändring av bolagsordningen

B.      nyemission av aktier

8. Stämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 2 – Ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Helena Skåntorp till stämmans ordförande.

Punkt 7 - Styrelsens fullständiga förslag till beslut om ändring av bolagsordningen och godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Som anges nedan föreslår styrelsen för Mekonomen att den extra bolagsstämman beslutar att godkänna den av styrelsen den 24 augusti 2018 beslutade företrädesemissionen av aktier. Avsikten är att nyemissionen ska inbringa en emissionslikvid om cirka 1 650 MSEK före emissionskostnader vid full teckning av nyemissionen.

För att möjliggöra genomförandet av nyemissionen föreslås den extra bolagsstämman även besluta om ändring av gränserna för antalet aktier och aktiekapitalet i bolagsordningen.

A. Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Med anledning av den nyemission som styrelsen beslutat om i enlighet med punkt 7 B nedan, under förutsättning av godkännande av bolagsstämman, föreslår styrelsen att gränserna i bolagsordningen för aktiekapitalet och antalet aktier (§ 3) ändras till lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor respektive lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 aktier. Bolagsordningens § 3 får därmed följande lydelse:

”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och högst 160 000 000.”

B. Beslut om nyemission

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 24 augusti 2018 om företrädesemission av aktier om cirka 1 650 MSEK på följande villkor:

1.        Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast fem vardagar före avstämningsdagen, fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut, det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

2.       Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.

3.       Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 1 oktober 2018.

4.       För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid tilldelning ska ske i följande ordning:

a.       De som tecknat nya aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) pro rata i förhållande till antalet nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter.

b.       Övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse.

c.       De som lämnat emissionsgaranti avseende teckning av aktier.

I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

5.       Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 3 oktober till och med den 18 oktober 2018, eller, vad avser de som garanterat nyemissionen, till och med den 26 oktober 2018. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.

6.       Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren.

7.       De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Handlingar enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen har upprättats. 

Särskilda majoritetskrav

Beslut fattade av bolagsstämman i enlighet med punkten 7 A och B ovan ska antas som ett gemensamt beslut. För giltigt beslut enligt ovan erfordras att beslutet biträds av aktieägare som representerar minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier i bolaget uppgår per dagen för kallelsen till 35 901 487 aktier med en röst vardera. Bolaget innehar inga egna aktier.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Styrelsens förslag samt övriga handlingar som ska finnas tillgängliga enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, på Solnavägen 4 i Stockholm, och på bolagets hemsida, www.mekonomen.com, senast tre veckor före stämman samt skickas till de aktieägare som särskilt begär det och uppger sin postadress. Sådan begäran kan göras per telefon 08-402 90 47.

Stockholm, 24 augusti 2018
Mekonomen Aktiebolag (publ)
Styrelsen

Non-Swedish speaking shareholders
This notice convening the Extraordinary General Meeting of Mekonomen Aktiebolag (publ) is available in English on www.mekonomen.com.

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.

Prenumerera