Mekonomen AB:s styrelse föreslår långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram

Report this content

Styrelsen i Mekonomen Aktiebolag har beslutat föreslå att årsstämman beslutar om att inrätta ett långsiktigt aktiebaserat incitamentsprogram (”LTIP 2018”). LTIP 2018 omfattar maximalt 16 anställda bestående av bolagsledningen i Mekonomen AB samt vissa andra nyckelpersoner i koncernen. 

De huvudsakliga motiven till att inrätta LTIP 2018 är att sammanlänka aktieägarnas respektive bolagsledningens och andra nyckelpersoners intressen för att säkerställa maximalt långsiktigt värdeskapande samt att uppmuntra till eget aktieägande i Mekonomen AB. LTIP 2018 bedöms vidare underlätta för Mekonomen AB att rekrytera och behålla personer i bolagsledningen och andra nyckelpersoner.

Incitamentsprogrammet innebär i korthet:

  • För att delta i LTIP 2018 krävs att deltagaren har ett eget aktieägande i Mekonomen AB som allokeras till LTIP 2018. Mekonomen AB:s verkställande direktör kan maximalt investera 2 250 aktier i Mekonomen AB och övriga deltagare kan maximalt investera 800 aktier i Mekonomen AB i LTIP 2018.
  • Efter den fastställda intjänandeperioden kommer deltagarna att vederlagsfritt tilldelas aktier i Mekonomen AB förutsatt att vissa villkor är uppfyllda. Dessa villkor är kopplade till fortsatt anställning i Mekonomenkoncernen fram till offentliggörandet av Mekonomen AB:s delårsrapport för första kvartalet 2021, att det egna aktieägandet i Mekonomen AB har bestått under perioden samt till vissa finansiella nyckeltal och prestationsmål som gäller under räkenskapsåren 2018-2020. De finansiella nyckeltalen och prestationsmålen avser totalavkastningen på Mekonomen AB:s aktie under mätperioden, Mekonomen AB:s soliditet samt ökning i vinst per aktie i Mekonomen AB under mätperioden jämfört med vinst per aktie för räkenskapsåret 2017.
  • Maximalt antalet aktier i Mekonomen AB som kan tilldelas enligt LTIP 2018 ska vara begränsat till 85 000.
  • Den årliga kostnaden för LTIP 2018 beräknas uppgå till cirka 2,2 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 1,0 miljoner kronor), baserat på antaganden om ett genomsnittligt uppfyllande av prestationsmålen om 50 procent, en årlig personalomsättning om 10 procent, en årlig ökning av aktiekursen om 10 procent samt genomsnittliga sociala avgifter om 33 procent. Vid ett antagande om uppfyllande av prestationsmålen om 100 procent beräknas den årliga kostnaden istället uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor (inklusive kostnader för sociala avgifter om cirka 1,3 miljoner kronor).

Styrelsens beslutsförslag kommer att presenteras i kallelsen till Mekonomen AB:s årsstämma som äger rum den 9 maj 2018 i Stockholm. Kallelsen kommer att utfärdas inom kort.

För ytterligare information, kontakta:

John S. Quinn, Valberedningens ordförande 
Telefon: +46 (0)8-464 00 00

Malin Persson, Ersättningsutskottets ordförande
Telefon: +46 (0)8-464 00 00