Mekonomen beslutar om företrädesemission om cirka 1 650 MSEK med anledning av förvärvet av FTZ och Inter-Team

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.

Styrelsen för Mekonomen AB (publ) (”Mekonomen” eller ”Bolaget”) har beslutat att, under förutsättning av godkännande av en extra bolagsstämma, genomföra en nyemission om cirka 1 650 MSEK med företrädesrätt för Mekonomens aktieägare.

  • Emissionen genomförs i syfte att återbetala en del av bankfinansieringen av Mekonomens förvärv av FTZ [1] och Inter-Team[2] i enlighet med låneavtalet med finansieringsbankerna

  • Mekonomens huvudägare LKQ har lämnat ett teckningsåtagande motsvarande 26,5 procent av emissionen. Resterande del av emissionen omfattas av garantiåtagande (s.k. standby underwriting agreement) från Nordea och SEB med förbehåll för sedvanliga villkor. I tillägg har aktieägare representerande sammanlagt 25,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget meddelat sin avsikt att rösta för styrelsens beslut om företrädesemission på bolagsstämman samt sin avsikt att teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen

  • Avstämningsdag är den 1 oktober 2018 och teckningsperioden löper under tiden 3-18 oktober 2018

  •  De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs och antal nya aktier, kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 24 september 2018.

  •  Mekonomens förvärv av FTZ och Inter-Team förväntas slutföras under första veckan i september 2018 

Bakgrund och motiv
Den 6 juli 2018 offentliggjordes Mekonomens förvärv av bildelsdistributörerna FTZ i Danmark och Inter-Team i Polen av HELLA[3] för en köpeskilling om 395 MEUR[4] (4 155 MSEK[5]) på kassa- och skuldfri basis. De tillträdesvillkor i form av konkurrensgodkännanden m.m. som gäller enligt aktieöverlåtelseavtalet med HELLA är nu uppfyllda och tillträdesdag planeras till någon gång under första veckan i september 2018. På tillträdesdagen ska Mekonomen erlägga köpeskillingen jämte vissa tillkommande poster och avdrag vilka fastställs i samband med tillträdet.

Genom förvärvet stärker Mekonomen sin position inom försäljning av bildelar i norra Europa och etablerar en stark marknadsposition i Danmark samt i Polen, där Mekonomen inte bedriver någon verksamhet idag. Förvärvet är i linje med Bolagets strategi om att vara en central del av den pågående konsolideringen i Europa. Förvärvet beräknas bidra positivt till Mekonomens resultat per aktie under nästa år och generera betydande synergier framöver.

Förvärvet har finansierats med säkerställd bankfinansiering från Nordea och SEB. En del av finansieringen utgörs av en bryggfacilitet om 158 MEUR som avses återbetalas, i enlighet med låneavtalet med finansieringsbankerna, genom den företrädesemission som Bolagets styrelse beslutat om idag.

För ytterligare information om bakgrund och motiv, innefattande ytterligare information om Bolaget, förvärvet samt Bolagets strategi och finansiella mål, hänvisas till pressmeddelandet den 6 juli 2018 och till kommande emissionsprospekt.

Villkor för emissionen
Mekonomens befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de sedan tidigare äger. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att teckna aktier med företrädesrätt är den 1 oktober 2018. Det kommer även att vara möjligt att teckna aktier utan företrädesrätt.

Ökningen av aktiekapitalet, antalet aktier som emitteras samt teckningskursen kommer att fastställas av styrelsen och offentliggöras senast den 24 september 2018. Teckningsperioden förväntas löpa från och med den 3 oktober 2018 till och med den 18 oktober 2018, eller det senare datum som beslutas av styrelsen. Handel i teckningsrätter förväntas pågå från och med den 3 oktober 2018 till och med den 16 oktober 2018.

Styrelsens beslut avseende företrädesemissionen är villkorat av godkännande av den extra bolagsstämman som äger rum den 26 september 2018. Företrädesemissionen förutsätter ändringar i bolagsordningen, varför bolagsstämmans beslut kräver bifall med 2/3 majoritet. För ytterligare information avseende den extra bolagsstämman vänligen se kallelse i separat pressmeddelande.

Teckningsåtagande och garantiförbindelser
Bolagets huvudägare LKQ Netherlands BV, som innehar 26,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Mekonomen, har åtagit sig att rösta för företrädesemissionen och teckna sin pro rata-andel i emissionen. Resterande del av företrädesemissionen omfattas av garantiåtagande (s.k. standby underwriting agreement) från Nordea och SEB med förbehåll för sedvanliga villkor. I tillägg har aktieägare representerande sammanlagt 25,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget meddelat sin avsikt att rösta för styrelsens beslut om företrädesemission på bolagsstämman samt sin avsikt att teckna sina respektive pro-rata andelar i emissionen.

Preliminär tidplan

24 september 2018 Offentliggörande av fullständiga villkor, inklusive teckningskurs och teckningsrelation
26 september 2018 Extra bolagsstämma för godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission
27 september 2018 Sista handelsdag i aktien inklusive rätt att delta i företrädesemissionen
28 september 2018 Första handelsdag i aktien exklusive rätt att delta i företrädesemissionen
28 september 2018 Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
1 oktober 2018 Avstämningsdag, det vill säga aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i emissionen
3-16 oktober 2018 Handel i teckningsrätter
3-18 oktober 2018 Teckningsperiod
3-30 oktober 2018 Handel i betalda tecknade aktier (BTA)
23 oktober 2018 Beräknad dag för offentliggörande av preliminärt utfall i emissionen
25 oktober 2018 Beräknad dag för offentliggörande av slutligt utfall i emissionen

Finansiella och legala rådgivare
Mekonomen har i samband med företrädesemissionen utsett Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd har utsetts till legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post:
pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post:
asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post:
helena.effert@mekonomengroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2018 klockan 18.00.

Mekonomen Group består av Nordens ledande bilservicekedjor med egen grossistverksamhet, med fler än 300 butiker och över 2000 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mekonomen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mekonomen kommer endast att ske genom det prospekt som Mekonomen beräknar kunna offentliggöra omkring den 28 september 2018.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Mekonomen har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Mekonomens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är finansiella rådgivare till Mekonomen AB (publ), och inte till någon annan, i samband med emissionen. Nordea och SEB ansvarar inte gentemot någon annan än Mekonomen för rådgivning i samband med emissionen. Informationen i det kommande emissionsprospektet lämnas av Mekonomen.


[1] FTZ Autodele & Værktøj A/S (”FTZ”).

[2] INTER-TEAM Sp.z.o.o. (”Inter-Team”).

[3] HELLA Holding International GmbH (”HELLA”).

[4] Utöver köpeskillingen om 395 MEUR betalas till säljaren en ersättning som motsvarar kassaflödet hänförligt till säljaren från de förvärvade verksamheterna (s.k. ”Locked box”) från den 30 november 2017 till slutförandet av transaktionen.

[5] Köpeskillingen om 395 MEUR motsvarar 4 155 MSEK med en valutakurs (EUR/SEK) om 10.52.

Om oss

Mekonomen operates in the car aftermarket and consists of leading car service chains in Northern Europe with a proprietary wholesale operation, more than 460 branches and over 3,400 affiliated workshops operating under the Group’s brands. Through its branch network, Mekonomen Group offers affordable spare parts and accessories to the affiliated workshops, other workshops, other B2B customers, as well as car owners. Around 90 per cent of sales are business to business, where 80 per cent of the orders are digital. The largest business to business customers are affiliated workshops operating under the Group´s concepts AutoMester, BilXtra, Din Bilpartner, Meca Car Service, Mekonomen Bilverkstad, O.K. Serwis, Speedy and others. The Group operates through four business areas – FTZ with operations in Denmark, Inter-Team with operations in Poland, MECA/Mekonomen with operations in Norway and Sweden and Sørensen og Balchen with operations in Norway.