Bokslutskommuniké 2017

2017-01-01 – 2017-12-31 MenuCard AB│559046–2759

Styrelsen och verkställande direktören för MenuCard AB avger härmed bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2017.

Med ”MenuCard AB” eller ”Bolaget” avses MenuCard AB med org.nr. 559046-2759 med säte i Malmö, Skåne län i Sverige. Benämningen ”MenuCard ApS” avser MenuCard ApS med CVR nr 33784872 beläget i Valby i Danmark. Med ”MenuCard” avses koncernen.

Sammanfattning av bokslutskommuniké

Dotterbolaget MenuCard ApS bildades under 2011. Verksamheten i MenuCard AB, koncernens moderbolag, inleddes den 8 januari 2016. Koncernens jämförelsesiffror är i överensstämmelse med årsredovisningen 2016-12-31 där koncernen upprättades enligt förvärv under samma bestämmande inflytande.

2017-10-01 – 2017-12-30 (fjärde kvartalet, koncern)

Koncernens nettoomsättning (provisioner) uppgick till 173.555 SEK.

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -4.184.018 SEK.

Koncernens resultat per aktie* uppgick till -0,44 SEK.

2017-01-01 – 2017-12-31 (tolv månader, koncern)

Koncernens nettoomsättning (provisioner) uppgick till 509.344 SEK. (2016: 270.076)

Koncernens resultat efter skatt uppgick till -10.318.818 SEK. (2016: -8.271.396)

Koncernens kassa och bank uppgick till 1.804.141 SEK. (2016: 321.329)

Koncernens resultat per aktie* uppgick till -1,21 SEK.

Soliditeten** uppgick till 55 %. (2016: 47%)

* Koncernens resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Genomsnittligt antal aktier under helåret uppgår till 8.506.566, och för fjärde kvartalet till 9.480.164. Per den 31. december 2017 uppgick totalt antal aktier till 11 099 347.

**Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Väsentliga händelser under 2017

 • Den 3 februari 2017 kunde MenuCard meddela en tillväxt i antal restaurangbesök, i relation till Bolagets tjänst, med cirka 180 procent under fjärde kvartalet 2016 i jämförelse med samma period under 2015. 
 • Den 6 februari 2017 noterades MenuCards B-aktier på AktieTorget med kortnamnet MENU B.  
 • Den 20 mars 2017 kunde MenuCard meddela att Bolaget tecknat ett samarbetsavtal med Copenhagen Concepts. Avtalet innebär att Copenhagen Concepts, med kvalitets-restaurangkedjan MASH, kommer att hantera sina avtal med företag via MenuCards system. MASH har i två år varit de mest populära restaurangerna hos MenuCards verksamhetspartners.
 • Den 7 april 2017 meddelade MenuCard att dotterbolaget MenuCard ApS ingått i ett strategiskt och kommersiellt samarbetsavtal med TAKEOUT ApS gällande utkörning av mat från kvalitetsrestauranger till företag. Avtalet gäller tills vidare och MenuCard erhåller cirka 10 % av intäkterna från varje transaktion inom ramarna för samarbetet, som därefter fördelas mellan rabatt till MenuCards medlemmar och provision till MenuCard.
 • Den 2 maj 2017 publicerade MenuCard AB sin årsredovisning och tydliggjorde samtidigt Bolagets primära intjäningsmodell.
 • Den 8 maj 2017 meddelade MenuCard att Bolaget lanserat en service för restaurangpersonal. Servicen är snarlik MenuCards ordinarie lösning, men anpassad för att användas av restaurangens personal när de äter på restaurangen med personalrabatt. MenuCard ingick även samma dag avtal med restaurangerna Sans Souci, Sult och Bistro Avenue om implementering av den nya lösningen.
 • Den 9 maj 2017 publicerade MenuCard en nulägesrapport. I denna meddelade Bolaget bland annat en positiv utveckling sedan noteringen på AktieTorget, en förväntan om fortsatt uppskalning och potentiell ytterligare kapitalanskaffning samt en sammanfattning av alla de avtal och samarbeten som Bolaget har ingått sedan noteringen.
 • Den 23 maj 2017, innan årsstämman som hölls samma dag, publicerade MenuCard en statusuppdatering om Bolagets utveckling i vilken det framgick att MenuCard upplever kraftig tillväxt på alla parametrar.
 • Den 1 juni 2017 meddelade MenuCard att Bolagets användare, under maj 2017, för första gången köpte för over 1 miljon DKK på de olika menyerna på MenuCard-restauranger på en månad.
 • Den 15 juni meddelade MenuCard att Bolagets styrelse, som ett led i Bolagets satsning på Business to Business-verksamheten, har beslutat att stänga ner möjligheten för privatpersoner att nyregistrera sig som användare i MenuCards tjänst.
 • MenuCard meddelade den 12 juli att Bolaget har ingått ett avtal med den rikstäckande danska butikskedjan Matas om att en partner-version av MenuCard-tjänsten ska göras tillgänglig för medlemmarna i Matas lojalitetsprogram, Club Matas i Q4 2017. Club Matas är en av Danmarks största medlemsorganisationer med över 1,7 miljoner medlemmar, vilket innebär att MenuCards kundunderlag (antal personer som är tillgängliga och som får MenuCards serviceerbjuden), som idag utgörs av cirka 400 000 medarbetare i företag som har ingått avtal med MenuCard, ökas till cirka 2 miljoner.
 • MenuCard meddelade den 7 september att styrelsen beslutat att, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, genomföra en företrädesemission av högst 2 920 880 B-aktier till ett pris om 2,60 SEK per B-aktie.
 • Den 11 september meddelade MenuCard att Bolaget har ingått ett exklusivt avtal med Nordens största presentkortsleverantör, GoGift A/S, om leverans av ett förberett restaurangprogram. GoGift är ägt av Egmont och Nordisk Film och levererar presentkort, produkter och upplevelser till företag och privatpersoner i hela Norden.
 • Den 25 september hölls extra bolagsstämma i MenuCard AB. Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att genom företrädesemission öka Bolagets aktiekapital.
 • Den 24 oktober meddelade MenuCard att Bolaget lanserat restaurang-appen MyRestaurant samt att Bolaget under samma vecka avser att lansera TAKEOUT-tjänsten. Härutöver meddelade Bolaget ett ökat antal anslutna restauranger och företag samt att Bolaget under oktober haft sin hittills högsta aktivitet i form antal restaurangbesök och aktiva användare.
 • Den 3 november 2017 meddelade MenuCard att Bolagets företrädesemission blivit fulltecknad.
 • Den 28 november 2017 meddelade MenuCard att Bolaget utsett Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant för Bolagets aktie.
 • Den 29 november 2017 lanserades MenuCards tjänster med TakeOut och Club Matas.
 • Den 30 november 2017 meddelade MenuCard att responsen av Club Matas-appen har varit större och starkare än vad bolaget förväntat. MenuCard kunde under de första 24 timmarna motta fler än 1 750 nya medlemmar, vilket överlägset är den största medlemsökningen på en dag sedan Bolaget startades.
 •  Den 4 december 2017 meddelade MenuCard att Bolaget har ingått sitt hittills största samarbetsavtal, med ett stort börsnoterat bolag. Därmed är MenuCard exklusivt restaurangprogram för 11 av de 20 största, noterade bolagen på börsen i Danmark. Det nya avtalet förväntas hjälpa MenuCard på väg mot de 50 000 aktiva användare som behövs för att nå break-even i Danmark under 2018.  

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • MenuCard meddelade den 8 januari 2018 att Bolaget anslutit Dragsholm Slot, Slotskøkkenet till sin lista över topprestauranger. Restaurangen innehar Michelin-stjärna och ingår i White Guides topp 10-lista. 
 • Den 15 januari 2018 lanserade MenuCard sin app för anställda på Bolagets senaste flaggskeppskund. Som ett resultat av detta realiserade MenuCard över 1 500 anmälningar till tjänsten under loppet av en dag. Detta innebär även att MenuCard nu har passerat bolagets milstolpe om 20 000 aktiverade användare. MenuCard arbetar mot målsättningen att vid slutet av 2018 ha 50 000 användare.
 • På lördagen den 20 januari 2018 uppnådde MenuCard en milstolpe om att uppnå 100 transaktioner på en dag. Den slutliga siffran för dagen uppgick till 130 transaktioner. Bolaget uppnådde samma dag också en ny högsta bruttoomsättning per dag (restaurangernas omsättning före rabatter) om 157 000 DKK (210 000 SEK).
 • Den 16 februari 2018 meddelade MenuCard att Bolaget har inlett ett samarbete med Danmarks Tekniske Universitet ("DTU"). DTU har infört MenuCard som en obligatorisk tjänst för sina 3 600 anställda att använda vid restaurangbesök på arbetstid.
 •  Den 20 februari 2018 meddelade MenuCard att kategorin lyxhotell blivit den enskilt mest använda MenuCard-kategorin, mätt i omsättning per vecka. MenuCard har därför ingått avtal med Danske Slotshoteller, som bland annat omfattar Sophiendal Slotshotel, Kokkedal Slotshotel, Vrå Slotshotel, Store Restrup Slotshotel, Hvedholm Slotshotel och Sauntehus Slotshotel, om inkludering i MenuCard-appen 

VD Kim Lykke Sommer kommenterar

Det har nu blivit dags för mig att summera år 2017 och den utveckling som har skett i MenuCard under året. Genom ett stort antal aktiviteter, nya avtal och andra initiativ har vi både kunnat etablera MenuCard som en stark aktör inom restaurangbranschen och dessutom skapat en stark grund för ytterligare acceleration mot break-even under 2018.

Jag og resten af teamet i MenuCard arbetar hårt på att skapa värde till våra kunder och i slutändan även till våra ägare. Dag för dag och sten för sten. Jag vill därför redan nu passa på att tacka för stödet från våra aktieägare.

MenuCard är en exklusiv marknadsplats med två typer av kunder. Kvalitetsrestauranger på den ena sidan, som uppnår mer omsättning och företag och deras medarbetare på den andra. Under 2017 skapade vi restaurangomsättning på 13.3 mSEK på våra restauranger (efter rabatter) vilket motsvarar mer än 15.3 mSEK före rabatt. Våra företagskunder och deras medarbetare har uppnått en samlad rabatt på över 2 mSEK, vilket betyder at vi för första gången kan avsluta ett år med att konstatera att vi på allvar gör en ekonomisk skillnad för våra kunder. Samtidigt har vi själv realiserat en omsättning på 0.8 mSEK från vår provision och andra intäkter under året.

2017 blev ett år då vi lyckades med flera saker. Vi etablerade partnerskap med ledande aktörer inom vårt fält:

-         Vi gick från 100 till 200 anslutna företag, varav många är bland de allra största i Danmark,

-         Vi ökade från 200 till över 500 anslutna restauranger, inklusive TAKEOUT

-         Vi indigo avtal med Club Matas, Danmarks största kundklubb, TAKEOUT och GoGIFT.

Under 2017 fördubblade vi aktivitetsnivån, men med till historien hör också att vi innan noteringen förväntade oss en ännu snabbare utveckling och att kapitalbehovet fram till break-even därför har visat sig vara större än förväntat.

Sammanfattningsvis är jag stolt över den kommersiella utvecklingen och även över utvecklingen som skett i vår organisation, teknik och service. Vi är nu er redo att ta stora steg på vägen mot break-even i slutet av 2018. Jag ser fram emot ett framgångsrikt år och mot en internationalisering av MenuCard.

Se textbox i bifogad PDF-version av pressmeddelandet.

Kim Lykke Sommer

VD, MenuCard AB

Om MenuCard         

MenuCard-tjänsten består av en betalningsapp som hanterar B2B-rabattavtal och skapar ett win-win-förhållande mellan företag och restauranger vid representation på kvalitetsrestauranger. De anslutna restaurangerna erhåller fler kunder och de anslutna företagen erbjuds lukrativa representationsmöjligheter samt möjlighet för privat användning. Appen fungerar på ett enkelt sätt och förenklar samt digitaliserar bägge parters administration på ett attraktivt sätt. Därmed ersätter MenuCard existerande och sällan fungerande manuella rabatt-avtal mellan företagen och diverse restauranger.  

MenuCard är bara i början av sin expansion och har etablerat konceptet i Köpenhamn och andra städer i Danmark. MenuCards nuvarande huvudfokus är således fortsatt tillväxt på den danska B2B-marknaden.

Fördelar för de anslutna företagen och deras medarbetare 

MenuCard förenklar företagens hantering av restaurangbesöken eftersom inspiration, bokning och rabatt ingår, medan betalningar och utlägg alltid görs genom MenuCards system som är kompatibelt med företagens administrativa system. Sålunda minimeras traditionell kvittohantering och minskar bolagets administrativa kostnader. MenuCard säkrar att de anslutna företagen uppnår sänkta kostnader genom att MenuCard skaffar en rabatt på upp till 30 procent på restaurangnotan. Systemet kan användas av företagens medarbetare för både representation och som personalförmån om tjänsten används privat. Från Q4 erbjuds utkörning av mat från kvalitetsrestauranger, inom ramarna för det samarbetsavtal som MenuCard har ingått med TAKEOUT.

Fördelar för de anslutna restaurangerna och deras medarbetare 

För de anslutna restaurangernas del medför systemet ökade intäkter för restaurangen då samarbetet med MenuCard medför ett ökat antal attraktiva företagskunder. MenuCards kunder betalar i genomsnitt över 1 200 SEK per transaktion efter rabatt. Dessutom medför systemet viktiga fördelar eftersom det väsentligt förenklar restaurangens hantering av rabattavtal med olika företagskunder genom att alla MenuCard-ansluta företag hanteras i samma system och genom ett enda avtal med MenuCard, istället för separata manuella avtal med de olika företagen.

Affärsmodell
MenuCard samarbetar idag med fler än 200 företag som tillsammans har nästan 500.000 anställda. MenuCard har dessutom avtal med omkring 500 kvalitetsrestauranger. MenuCards affärsmodell bygger på kommission, alltså en procentuell ersättning på en användarens konsumtion. Kommissionen uppgår i dagsläget till 3-5 procent. Såväl plattform som affärsmodell går att använda även på en internationell marknad. Genom att knyta avtal med attraktiva restauranger kan Bolaget locka till sig attraktiva företagskunder och därigenom bygga upp ett stort kundunderlag.

Marknad
Värdet av den totala danska marknaden för kvalitetsrestauranger är i kraftig tillväxt och uppgår till drygt DKK 10 miljarder[1], vilket är cirka hälften av den samlade danska restaurangmarknaden.

Koncernförhållande

MenuCard AB är moderbolag i en koncern innehållande det svenska moderbolaget och det helägda danska dotterbolaget MenuCard ApS samt Menuspot ApS som är ett passivt dotterbolag till MenuCard ApS. Moderbolaget bildades den 8 januari 2016. Utöver ovan har MenuCard inga ytterligare aktieinnehav i andra bolag. Verksamheten i MenuCard ApS förvärvades den 1 november 2016. 

Utveckling i siffror för koncernen under oktober – december 2017

Omsättning

Omsättningen under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 182.721 SEK och utgjordes av

Se tabell i bifogad PDF-version av pressmeddelandet.

Der har under Q4-2017 varit stort fokus på Bolagets nyemission samt utbyggnaden av kundportföljen. Samtidigt har det varit fokus på reaktivering av redan existerande kunder. Styrelsen bedömer därmed att Bolaget under 2018 kommer kunna se en ökning i antalet besök från enskilda kunder, vilket kommer att kunna ge en högre daglig omsättning.

Utvecklingen i nettoomsättningen (provisioner) från Q3 til Q4 2017 är positiv och motsvarar index 124.

Den samlade omsättningen för MenuCard-koncernen har ökat från året 2016 til året 2017 motsvarande index 183. Detta härleds huvudsakligen från teckning av nya kunder som Bolaget har förhandlat med under längre period under 2017.

Övriga intäkter påverkas av att det inte längre realiseras intäkter i relation till Eatcard.

Antalet besök på restauranger som MenuCard har ingått avtal med har fördubblats från 31.12.2016 till 31.12.2017 (index 200) och samtidigt har omsättningen per dag mer än fördubblats under samma period (index 218).

Se not 1 för specifikation av omsättningstermer som nyttjats i rapporten.

Utveckling för MenuCard ApS

Se graf i bifogad PDF-version av pressmeddelandet.

Resultat

Koncernens resultat före skatt för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till -4.184.018 SEK. Detta kan jämföras med resultatet före skatt för det tredje kvartalet 2017 på -2.309.427 SEK. Fjärde kvartal påverkas av en rad särskilda faktorer. Dessa inkluderar återbetalning av skattekredit om cirka 276 TSEK, emissionskostnader om cirka 417 TSEK, utvecklingsomkostnader hänförliga till bl.a. TAKEOUT och Matas om cirka 520 TSEK, revisionskostnader om cirka 130 TSEK samt försäljnings- och personalomkostnader som betalats under fjärde kvartalet, som räkenskapsmässigt endast delvis är hänförliga till fjärde kvartalet (cirka 393 TSEK). 

Sammanlagt uppgår resultatet för 2017 till -11.653.453 SEK jämfört mot ett resultat under 2016 på -8.271.396 SEK. Som framgår av nedanstående översikt har särskilt de externa omkostnaderna stigit från 2016 till 2017. Detta beror framförallt på:

-         De extra omkostnader som uppstått i samband med nyemissionen i slutet av 2016 samt företrädesemissionen i slutet av 2017. Det har under 2017 använts 1.064.444 SEK mer än under 2016 på grund av nyemissioner samt konsultavgifter.

-         Härutöver har det använts 352.884 SEK mer i utvecklingsomkostnader under 2017 jämfört med 2016. Dessa omkostnader är bland annat hänförliga till utveckling av MenuCards app i samband med Club Matas, TAKEOUT och nya avgiftsregler i Danmark.

-         Ökningen i personalomkostnader från 2016 till 2017 på 1.563.634 är hänförliga till en ökning i antalet anställda på grund av en långt större aktivitet på marknaden under 2017 jämfört med tidigare.

Kassa och bank

Per den 31 december 2017 uppgick koncernens kassa och bank till 1.804.141 SEK.

Aktien

MenuCard AB:s B-aktie noterades på AktieTorget den 6 februari 2017. Aktiens kortnamn är MENU B och ISIN-kod är SE0009383615. AktieTorget är en bifirma till ATS Finans AB, som är ett värdepappersbolag under Finansinspektionens tillsyn. AktieTorget driver en handelsplattform (MTF), vilket inte är en reglerad marknad. Per den 31 december 2017 uppgick antalet aktier i MenuCard AB till 11 099 347 stycken. Bolaget har två aktieslag (varav 3 532 966 A-aktier). A-aktien ger tio (10) röster per aktie. Varje B-aktie ger en (1) röst per aktie. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat.

Teckningsoptioner

MenuCard AB har tidigare haft tre utestående optionsprogram. Sammanlagt kunde maximalt 1.608.639 B-aktier tecknas med stöd av de tre optionsprogrammen. Efter 6 februari 2018 utestår endast optionsprogram 1 nedan, eftersom teckningsfristen för optionsprogram 2 och 3 har löpt ut och inga aktier tecknats i dessa program.

Optionsprogram 1

Nyckelpersoner och aktieägare som arbetat aktivt i Bolaget innehar teckningsoptioner som berättigar till teckning av sammanlagt 431 846 aktier. Aktierna kan tecknas till kursen SEK 4,42 per aktie. Löptiderna varierar för de olika befattningshavarna. Om optionerna utnyttjas tillförs Bolaget cirka 1 909 KSEK. 

Förslag till disposition av MenuCards resultat

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att ingen aktieutdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.

Årsstämma och årsredovisningens tillgänglighet

Årsstämma kommer att hållas den 14 maj 2018. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig för nedladdning på Bolagets hemsida (www.menucard.se) senast i samband med offentliggörande av kallelse till årsstämma. 

Verksamhetsrelaterade risker och osäkerhetsfaktorer

De risker och osäkerhetsfaktorer som MenuCards verksamhet exponeras för är sammanfattningsvis relaterade till bland annat konkurrens, teknologiutveckling, marknadsförhållanden, kapitalbehov, valutor och räntor. Under innevarande period har inga väsentliga förändringar avseende risk- eller osäkerhetsfaktorer inträffat. För mer detaljerad redovisning av risker och osäkerhetsfaktorer hänvisas till tidigare publicerat memorandum, offentliggjort i september 2017. 

Granskning av revisor

Bokslutskommunikén har, i enlighet med AktieTorgets regelverk, inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Principer för bokslutskommunikéns upprättande

Bokslutskommunikén har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd 2012:01, BFNAR 2012:1 (”K3”). För ytterligare information se Bolagets årsredovisning för 2016.

Kommande finansiella rapporter

Delårsrapport 1, 2018  25.05.2018
Halvårsrapport, 2018 31.08.2018
Delårsrapport 3, 2018 23.11.2018
Bokslutskommuniké, 2018 22.02.2019

Styrelsen och verkställande direktören intygar härmed att bokslutskommunikén

ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet.

Malmö, den 22 februari 2018

MenuCard AB 

Styrelsen och verkställande direktören[1] http://www.horesta.dk/da-DK/OekonomiStatistik/Tal-Statistik/~/media/Filer/Analyse/Bespisningserhvervet%202015%20-%20v2.ashx 


För ytterligare information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD
Telefon: +45 3131 6464
E-post: kim@menucard.dk

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30 procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto. MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5% och gör en avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar med fler än 200 företag, som har över 500 000 anställda. MenuCard har sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt. MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen.

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar