Kommuniké från extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ) samt styrelsens beslut om förlängd teckningstid

Idag, den 25 september 2017, hölls extra bolagsstämma i MenuCard AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut att genom företrädesemission öka bolagets aktiekapital med högst 365 110 kronor genom nyemission av högst 2 920 880 B-aktier envar med ett kvotvärde om 0,125 kronor till en teckningskurs om 2,60 kronor per B-aktie. Det totala emissionsbeloppet uppgår till högst 7 594 288 kronor.

För emissionen ska följande villkor gälla i övrigt: 

  1. Emissionen ska ske med företräde för aktieägarna i bolaget. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fjorton (14) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya B-aktier.

  2. Avstämningsdag i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt delta i emissionen ska vara den 29 september 2017. Även annan kan teckna i emissionen.
  3. För varje tecknad B-aktie ska erläggas 2,60 kronor kontant.
  4. *Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 5 oktober 2017 till och med den 19 oktober 2017. Teckning med stöd av företrädesrätt ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning som görs utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista och betalning ska erläggas senast fjärde bankdagen efter det att besked om tilldelning avsänts till tecknaren. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.
  5. För det fall inte samtliga B-aktier tecknas med företrädesrätt enligt ovan ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av B-aktier till annan som tecknat B-aktier utan stöd av företrädesrätt samt besluta hur fördelning mellan tecknare därvid ska ske.

I första hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat nya B-aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut, ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som utnyttjats för teckning av nya B-aktier och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

I andra hand ska tilldelning av nya B-aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter, och för det fall att tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal nya B-aktier som var och en tecknat och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. 

     6.  De nya B-aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som inträffar närmast efter det att de nya aktierna registrerats vid Bolagsverket.

Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, eller den styrelsen utser, att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig nödvändiga vid registrering av beslutet hos Bolagsverket.

*Förlängning av teckningstiden

På extra bolagsstämma framkom önskemål från aktieägare om att förlänga teckningstiden, varpå styrelsen, i enlighet med punkt fyra (4) i beslutet ovan, beslutade att förlänga teckningstiden till och med den 26 oktober 2017. Förlängning av teckningstiden görs i syfte att uppfylla aktieägares önskemål. Härutöver ges aktieägare, genom förlängning av teckningstiden, möjlighet att delta i nyemissionen efter att bolaget har presenterat på Sedermeradagen Göteborg den 18 oktober 2017, vilket styrelsen nyligen har beslutat om.

Malmö i september 2017

MenuCard AB (publ)

STYRELSEN 


För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB
Telefon: +45 23 83 20 25
E-post:
kim@menucard.dk
https://menucard.dk/ 

MenuCard grundades i Danmark och digitaliserar restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få inspiration och att boka bord till mobilbetalning med 10 - 30 procents rabatt och en redovisning av restaurangbesöket som passar in i företagets administrativa system. MenuCard samarbetar med fler än 150 företag som har över 400 000 anställda. MenuCard har även avtal med fler än 280 kvalitetsrestauranger. MenuCard erhåller en transaktionsavgift som baseras på hur mycket restauranggästen spenderar vid besöket och betaltjänsten är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den svenska Finansinspektionen. 

Om oss

MenuPay är ett internationellt teknologibolag, baserat i Danmark och noterat i Sverige på Spotlight Stockmarket, som digitaliserar förhållandet mellan restauranger, företag och deras anställda. Med MenuPay®-tjänsten får användarna inspiration, bokar ett bord, betalar diskret med upp till 30 procents rabatt vilket även medför en transaktionsavgift om mellan 3–10% för MenuPay. Mer än 450 företag har hittills gått med och mer än 60.000 anställda har hittills registrerat sig för tjänsten. MenuPay® skapar ett win-win-förhållande där användare genererar mer än 75.000 transaktioner årligen på mer än 650 kvalitetsrestauranger, vilket i sin tur leder till miljontals kronor i besparingar för användarna och miljontals kronor i extra intäkter för restaurangerna. MenuPay är registrerat hos danska Finanstilsynet. MenuPay® är ett registrerat varumärke och menupay.com är domännamnet för MenuPay.

Prenumerera

Dokument & länkar