Bokslutskommuniké för Diamyd Medical AB (publ)

Report this content

Bokslutskommuniké för Diamyd Medical AB (publ) 1 september 2001 - 31 augusti 2002 Försäljningen under året uppgick till 1 440 tkr (897 tkr). Resultatet för året uppgick till -19,2 Mkr (-13 Mkr). Bolagets likvida medel uppgick till 39,8 Mkr. (31,6 Mkr) per den 31 augusti 2002. Resultatet har påverkats positivt av en upplösning av en skuld avseende patent samt en återföring av en tidigare gjord nedskrivning i aktier och andelar. Den sammanlagda effekten av detta innebär en resultatförbättring om cirka 2 Mkr. · Den sista gruppen av totalt fyra patientgrupper har påbörjat behandling med diabetesvaccinet Diamyd i den pågående fas II-studien i Malmö och Stockholm. Utvecklingen av vaccinet går enligt plan. Resultatet avseende fas II-studien beräknas föreligga under 2003. · Nyemissionen i december 2001 tillförde bolaget 29,4 Mkr efter emissionskostnader. Därmed har totalt 135,9 Mkr investerats i bolaget. · Diamyd Medical noterades den 30:e maj på Stockholmsbörsens O-lista efter att tidigare varit noterat på NGM-listan. En handelspost omfattar 200 B-aktier. De direkta kostnaderna för noteringen har uppgått till 603 tkr. · Ett "Letter of Intent" har tecknats med BioServ AG, Tyskland, angående tillverkning av ett filter som kan komma att tillsammans med vaccinet användas för diabetes- och SMS-terapi. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan. Affärsidé Diamyd Medicals affärsidé har inför noteringen på O-listan reviderats och är att använda sin kompetens och sitt kontaktnät inom immunologi, bioteknik och affärsutveckling för att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Längst kommet av bolagets projekt är ett vaccin mot insulinberoende diabetes. Detta projekt befinner sig i klinisk fas II sedan maj 2001. Bolaget utvecklar och säljer diagnostiska kit och GAD-protein till forskare och industri. Händelser under 2001-2002 Kliniska studier Den sista gruppen av totalt fyra patientgrupper har påbörjat behandling med diabetesvaccinet Diamyd i den pågående fas II-studien i Malmö och Stockholm. Resultaten beräknas föreligga under 2003. De första diabetespatienterna i denna studie injicerades med vaccinet i maj 2001. Vaccinet testas på tablettbehandlade typ 2-diabetespatienter med antikroppar mot GAD (LADA-patienter). Dessa patienter befinner sig i riskzonen att utveckla insulinberoende diabetes. Studien är avsedd att undersöka både läkemedlets säkerhet och funktion. Bolaget avser efter slutförd fas II-studie att försöka utlicensiera eller avyttra den fortsatta kommersialiseringen av vaccinet till ett etablerat läkemedelsbolag . Genom ett sådant avtalsförhållande förväntas bolagets resultat bli positivt och kassaflödena positiva. Nyemission med företrädesrätt Bolaget genomförde under november och december 2001 en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionen tecknades till 79 % vilket innebär att 762 214 aktier nytecknades, varav 94 240 A-aktier och 667 974 B-aktier. Det totala antalet aktier i bolaget efter genomförd emission är 4 603 239, varav 471 200 A-aktier och 4 132 039 B-aktier. Bolaget tillfördes 29,4 Mkr efter emissionskostnader. Emissionslikviden skall främst användas till att driva Diamyd Medicals vaccin genom fas II-studien, söka en strategisk partner för vidareutveckling och utlicensiering av vaccinet, finna och utveckla nya projekt inom autoimmuna sjukdomar samt vidareutveckla diagnostikverksamheten som komplement till terapiverksamheten. O-listenotering Diamyd Medical noterades den 30:e maj 2002 på Stockholmsbörsens O-lista. Genom noteringen på O-listan ökas kännedomen kring bolaget, bolagets möjligheter till aktiv affärsutveckling breddas, ökade möjligheter att få in nytt kapital från marknaden bereds och därmed erhålls också bättre förutsättningar för bolagets fortsatta expansion. En handelspost omfattar 200 B-aktier. I samband med noteringen på Stockholmsbörsens O- lista lämnade bolaget NGM-listan där Diamyd Medical varit noterat sedan den 15:e januari 1997. Diamyd, Inc. adderar exklusiv produktportfölj Verksamhet i USA påbörjades i juni 2002 där dotterbolaget Diamyd, Inc. har öppnat ett kontor i Research Triangle Park i Raleigh. Under sommaren har två personer rekryterats. Diamyd, Inc. marknadsför ett tjugotal autoantigen till industri och forskare inom marknadssegmentet autoimmuna sjukdomar. Samarbete med BioServ AG Ett "Letter of Intent" har tecknats med BioServ AG, Tyskland, angående utveckling och tillverkning av ett filter för att avlägsna GAD- antikroppar. Ett sådant filter kan komma att tillsammans med vaccinet användas för diabetes- och SMS-terapi. Kliniska försök på patienter beräknas inledas om cirka 2 år. Under året har projektet varit kostnadsneutralt för Diamyd Medical då bolaget har sålt GAD-protein till projektet. Bioserve AG rapporterar preliminärt att prekliniska studier med filtret reducerar GAD- antikroppsnivåer med över 95 % utan att reducera IgG nivån i övrigt. Ett filter beräknas kunna användas till mer än fem behandlingar. Utveckling av IA-2 Diamyd Medical har tecknat avtal med Diarect AG, Tyskland, om utveckling och tillverkning av det diabetesrelaterade proteinet IA-2. En person med antikroppar mot både GAD och IA-2 löper större risk att utveckla insulinberoende diabetes än en person med bara GAD-antikroppar. Med produktion av IA-2 kompletterar bolaget sin produktportfölj av diabetesantigen. Försäljning till forskare av IA-2 proteinet beräknas kunna börja före kalenderårets slut. Utvecklingskostnaden för IA-2 proteinet beräknas belasta nästa års resultat med cirka 500 tkr. Den ekonomiska utvecklingen under 2001-2002 Försäljning Koncernens försäljning utgörs av GAD-protein samt diagnostiska kit för bestämning av antikroppar mot GAD. Intresset för Diamyd Medicals produkter är ökande och försäljningen under året uppgick till 1 440 tkr under räkenskapsåret 2001/2002 jämfört med 897 tkr under föregående år. Kostnader Koncernens löpande kostnader uppgick till 22,7 Mkr jämfört med 15,4 Mkr under föregående år. Ökningen är framförallt att hänföra till ökade FoU- kostnader för den pågående fas-II-studien. Den största kostnadsposten för Diamyd Medical avser de externa forsknings- och utvecklingstjänsterna. Den totala kostnaden för forskning och utveckling uppgick under det senaste räkenskapsåret till 11,2 Mkr (5,9 Mkr). Ökningen i FoU-kostnader beror på att allt fler patienter nu deltar i fas II-studien. Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till -19,2 Mkr (-13,0 Mkr). Resultatförändringen beror huvudsakligen på ökade forsknings- och utvecklingskostnader i samband med fas II-studien. Resultatet har påverkats positivt av en upplösning av en skuld avseende patent om 1 642 tkr. Värdet på andelen i Mercodia AB har ökat med 400 tkr till ursprungligt anskaffningsvärde om 800 tkr, då det bedömda verkliga värdet av bolagets innehav i Mercodia AB väsentligt överskrider det tidigare bokförda värdet samt detta värde bedömts uthålligt. Finansiell ställning och likviditet Koncernens likvida medel uppgick till 39,8 Mkr per den 31 augusti 2002 (31,5 Mkr). Med nuvarande resultatnivå samt kassaflöde bedöms dessa medel räcka ytterligare i 18 månader. Förändring av eget kapital Eget kapital för koncernen per den 31 augusti 2002 uppgick till 41,1 Mkr (30,9 Mkr), vilket ger en soliditet på 87,3 % (84,1%). Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar har upptagits till ett värde av 2 240 tkr (3 020 tkr) i balansräkningen. Värdet är i sin helhet hänförbart till patenträttigheter. Personal Företaget hade sju (fem) medarbetare per den 31 augusti 2002 varav fem män och två kvinnor. Transaktioner med närstående Det har ej förekommit några transaktioner med närstående under perioden som innebär upplysningsplikt. För ytterligare information kontakta: Informationschef Johannes Falk eller VD Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB (publ), org. nr. 556530- 1420, Djurgårdsbrunnsvägen 54, 115 25 Stockholm, Sverige. Tfn: 08-661 00 26, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00110/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00110/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Dokument & länkar