Diamyd Medical lägger bud på Tripep

Diamyd Medical lägger bud på Tripep Diamyd Medicals styrelse har beslutat föreslå bolagets aktieägare att lämna ett bud på samtliga aktier i Tripep AB. "Ett samgående mellan Tripep och Diamyd innebär att Tripeps aktieägare kan delta i att bygga upp det framgångsrika bioteknikbolag som avsågs då de en gång satsade sina pengar. Ett samgående är en framåtblickande och offensiv handling för båda bolagen och torde kunna bli till gagn för samtliga aktieägare" säger Anders Essen-Möller, VD i Diamyd Medical. Motiven till erbjudandet i korthet: Ett samgående mellan Tripep och Diamyd får till följd att flera läkemedelsprojekt adderas till samma bolag. Båda bolagen har medel för sina nu pågående verksamheter och ny finansiering behövs därför ej. Samordningsvinster kan påräknas vad gäller gemensam VD samt gemensamma ekonomi- och informationsavdelningar. Andra effekter på Diamyd Medical blir en förstärkning av kassan om minst 120 mkr samt en ökad likviditet i aktien. Utspädningseffekten blir omkring 30%. Båda bolagen uppvisar idag negativt resultat. Långsiktiga effekter av ett samgående blir att ett starkt bioteknikbolag byggs i Sverige med en bred kompetens och diversifierad produktportfölj med stora möjligheter. De huvudsakliga villkoren för erbjudandet inkluderar att för sju stycken Tripep aktier betala en Diamyd B-aktie. Erbjudandet förutsätter att mer än 50% av Tripeps aktieägare (både med avseende på kapital och röster) löser in sina aktier enligt erbjudandet samt att inga extraordinära aktiviteter (utdelningar etc) genomföres i Tripep fram till övertagandet. Diamyd Medical har ej försäkrat sig om accept hos ägare i Tripep. Båda bolagens bolagsstämmor skall godkänna erbjudandet. Tidsplan: Under förutsättning att Tripeps aktieägare antar Diamyds erbjudande under en extra bolagsstämma senast i augusti kan ett genomförande av fusionen mellan Tripep och Diamyd förväntas i september. Om Diamyd Medical: Diamyd Medicals affärsidé är att identifiera och utveckla läkemedelsprojekt fram till och med fas II. Därefter skall projekten avyttras eller utlicensieras till större läkemedelsföretag för fortsatt kommersialisering. Utveckling och marknadsföring av relaterade diagnostiska test och substanser kan bli aktuell för att främja kontakten med forskare och förbereda marknaden för de kommande läkemedlen. Bolaget har identifierat två terapi-projekt. Längst kommet är diabetesvaccinet Diamyd som befinner sig i kliniska fas II-studier. Bolagets andra projekt är ett filter för specifik eliminering av GAD- antikroppar. Filtret kan komma att användas som komplement till vaccinering mot diabetes samt för behandling av rörelsesjukdomen SMS. Diamyd Medicals diagnostiska verksamhet fokuseras på marknadsföring av ett egenutvecklat diagnostiskt kit för att identifiera patienter som löper risk att utveckla insulinberoende diabetes. Vidare marknadsföres den aktiva substansen i vaccinet, proteinet GAD till forskare. Nyligen har framställning av det likaså diabetesrelaterade proteinet IA-2 påbörjats. Bolaget planerar att viss försäljning av detta protein kan ske före kalenderårets utgång eller i början av 2003. Diamyd Medical AB (publ) utvecklar ett vaccin mot insulinberoende diabetes och är noterat på O-listan För ytterligare information, kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Tfn: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e- post: info@diamyd.com, hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller yttranden om historiska eller framtida resultat. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/20/20020620BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar