Stämmokommuniké från ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ)

Vid ordinarie bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ), fredagen den 10 december 2004 redovisades att bolaget har förstärkts både organisatoriskt och finansiellt samt att lyckade resultat från en fas II-studie med diabetesläkemedlet Diamyd™ givit grönt ljus att vidareutveckla produkten. Stämman beslutade att omvälja följande ordinarie ledamöter till styrelsen enligt förslag, Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau och Peter Rothschild. Maria Chambers har avböjt omval. Bolagsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, att enligt styrelsens förslag balansera den ansamlade förlusten samt att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet och att inte lämna utdelning för verksamhetsåret 2003/04. Styrelsens förslag till beslut om emission av 200 000 skuldebrev förenade med avskiljbara optionsrätter godkändes. Teckningskursen vid nyteckning av aktie med stöd av optionsrätt skall vara 50 kronor och programmet förfaller den 31 december 2007. Vid styrelsens konstituerande styrelsemöte omvaldes Tord Lendau som styrelsens ordförande. VD Anders Essen-Möller presenterade verksamheten och redogjorde för • Diamyd Medicals vision är att bota diabetes genom att möjliggöra återväxt av nya insulinproducerande betaceller utan att dessa angripes av immunforsvaret. • Under året har UCLA fått ett USA-patent beviljat. Patentet, som exklusivt licensieras av Diamyd Medical för terapeutiska ändamål, täcker ”composition of matter claims” det vill säga det innehåller villkor som skyddar användningen av GAD-genen. Patentet är giltigt till januari 2021. • Uppföljning av en fas II-studie med diabetesläkemedlet Diamyd™ visar på bestående förbättrade insulinproduktions- och blodglukosvärden 24 månader efter behandling. • Genom en nyemission tillfördes bolaget 148 Mkr före emissionskostnader. Bolagets likvida medel uppgick till 151,3 Mkr (24,7 Mkr) den 31 augusti 2004 och beräknas med nuvarande planer och verksamhet att räcka till december 2007. • Koncernens löpande kostnader var 19,5 Mkr (20,6 Mkr). Resultatet blev -16,0 Mkr (-17,2 Mkr). Kostnaden för forskning och utveckling uppgick till 4,2 Mkr (9,4 Mkr). Kostnaderna har minskat då fas II-studien befinner sig i ett uppföljningsskede, där kostnaderna är lägre än under den aktiva fasen. De kostnader som ökat är bland annat personalkostnader och konsultarvoden. Försäljningen uppgick till 1 730 tkr (2 246 tkr). Diamyd Medicals medicinska chef Dr. Ann-Sophie Bennet redogjorde för den nya studien som bolaget startat efter räkenskapsårets utgång. Diabetesläkemedlet Diamyd™ skall prövas på 160 typ 2-diabetespatienter med autoimmun diabetes. Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Den aktiva gruppen kommer att erhålla två injektioner med dosen 20 µg Diamyd™ med 30 dagars mellanrum. Målsättningen är att påvisa Diamyd™s förmåga att nedreglera det autoimmuna angrepp som leder till att de insulinproducerande betacellerna förstörs. Bennet meddelade att detta är en av nyckelstudierna inför ett marknadsgodkännande. FRAMTIDSUTSIKTER Med framgångsrika resultat från fas II-studien med diabetesläkemedlet Diamyd™ intensifierar nu bolaget den kliniska utvecklingen av Diamyd™ samtidigt som samarbete sökes med ett läkemedelsföretag för att driva utvecklingen av Diamyd™ vidare till en marknadsfärdig produkt. Diamyd Medicals årsredovisning finns tillgänglig på www.diamyd.com För ytterligare information kontakta Anders Essen-Möller, Diamyd Medical AB, Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com hemsida: www.diamyd.com Inga garantier kan ges för riktigheten vad gäller historiska, nuvarande eller framtida påståenden och resultat.

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar