Styrelsen i Diamyd Medical föreslår stämman att anta ett optionsprogram motsvarande maximalt en utspädning om 2,32% av a

Styrelsen i Diamyd Medical föreslår stämman att anta ett optionsprogram motsvarande maximalt en utspädning om 2,32% av aktiekapitalet och kallar till ordinarie bolagsstämma den 10 december 2004 Styrelsen i Diamyd Medical föreslog vid ett möte den 4 november att bolagsstämman fattar beslut om att ge ut 200 000 skuldebrev, vart och ett förenat med en (1) optionsrätt till nyteckning, fram till och med den 31/12 2007, av en (1) B-aktie utan företrädesrätt för tidigare aktieägare. Skuldebreven skall emitteras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB. Dotterbolaget äger inneha optionsrätterna med en instruktion att överlåta dessa till anställda, ledande befattningshavare och andra personer eller bolag som är betydelsefulla för bolaget. Aktiekapitalet kan maximalt ökas med 200 000 kr vilket motsvarar en utspädning om 2,32 procent. Varje skuldebrev emitteras till nominellt belopp av en (1) krona. Teckningskursen per aktie skall vara 30 % över två veckors genomsnittlig stängningskurs av B-aktiens notering vid Stockholmsbörsen efter styrelsens förslag från den 4 november 2004. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsen beslutade även att kalla till ordinarie bolagsstämma fredagen den 10 december 2004, klockan 15.00. Bolagsstämman hålls på Salén Konferens & Matsalar, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm. Aktieägare representerande ca 56,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat styrelseordföranden att de ämnar föreslå omval av styrelseledamöterna Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau, Peter Rothschild. Styrelseledamot Maria Chambers har avböjt omval på grund av tidsbrist. Kallelse till bolagsstämma i Diamyd Medical AB (publ) Diamyd Medical AB (556530-1420) som utvecklar ett läkemedel mot insulinberoende diabetes kallar härmed till ordinarie bolagsstämma fredagen den 10 december 2004, klockan 15.00. Bolagsstämman hålls på Salén Konferens & Matsalar, lokal Olympia, Norrlandsgatan 15, Stockholm Anmälan till stämman Aktieägare som önskar deltaga skall dels vara införda i den av VPC förda aktieboken senast den 30 november 2004, dels anmäla sitt deltagande per telefon 08-661 00 26, via www.diamyd.com eller per e-post info@diamyd.com senast den 8 december 2004. Vid anmälan skall uppges namn, adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt föras in i aktieboken hos VPC. Aktieägare måste underrätta förvaltaren i god tid före den 30 november 2004. Förslag till dagordning: 1. Val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Godkännande av förslaget till dagordning. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernrevisionsberättelse. 7.Beslut: a. Om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. b. Om dispositioner beträffande årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör. 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 9 Fastställande av antal styrelseledamöter. 10. Val av styrelse och revisorer med eventuella suppleanter. 11. Styrelsens förslag från den 4 november 2004 till beslut om utgivande av 200 000 skuldebrev, vart och ett förenat med en (1) optionsrätt till nyteckning av en (1) B-aktie utan företrädesrätt för tidigare aktieägare. 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen. 13. Övriga frågor 10. Val av Styrelse Aktieägare representerande ca 56,4 procent av rösterna i bolaget har meddelat styrelseordföranden att de ämnar föreslå omval av styrelseledamöterna Leif Ek, Anders Essen-Möller, Tord Lendau, Peter Rothschild. 11. Styrelsens förslag från den 4 november till beslut om utgivande av 200 000 skuldebrev, vart och ett förenat med en (1) optionsrätt till nyteckning av en (1) B-aktie utan företrädesrätt för tidigare aktieägare Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ge ut 200 000 skuldebrev, vart och ett förenat med en (1) optionsrätt till nyteckning, fram till och med den 31/12 2007, av en (1) B-aktie utan företrädesrätt för tidigare aktieägare. Skuldebreven skall emitteras till dotterbolaget Diamyd Therapeutics AB. Aktiekapitalet kan maximalt ökas med 200 000 kr vilket motsvarar maximalt en utspädning om 2,32 procent. Varje skuldebrev emitteras till nominellt belopp av en (1) krona. Teckningskursen per aktie skall vara 30 % över två veckors genomsnittlig stängningskurs av B-aktiens notering vid Stockholmsbörsen efter styrelsens förslag från den 4 november 2004. För beslut av stämman enligt styrelsens förslag enligt punkten 11 ovan fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att från och med måndagen den 1 december 2004 att hållas tillgängliga hos bolaget samt sändas till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Utdelning Styrelsen föreslår ingen utdelning. Stockholm den 4/11, 2004 Styrelsen För mer information vänligen kontakta: Anders Essen-Möller VD, telefon 08-661 00 26 Diamyd Medical AB (publ). Linnégatan 89 B, SE-115 23 Stockholm, Sverige. Tel: 08-661 00 26, 661 12 25, fax: 08-661 63 68 eller e-post: info@diamyd.com Org. nr. 556530-1420 Dokumentet innehåller vissa uppgifter om omvärld, nuläge samt framtid. Dessa uppgifter skall betraktas som enbart återspeglande rådande uppfattning och planer. Inga garantier kan lämnas att dessa är riktiga. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/05/20041105BIT20110/wkr0007.pdf

Om oss

Mertiva AB (former Diamyd Medical) primarily consists of holdings in liquid assets and holdings in Protein Sciences Corporation and Mercodia AB. Mertiva (former Diamyd Medical) shares are listed on Nasdaq OMX (segment Small Cap) in Stockholm (ticker: DIAM B) and on OTCQX in the US (ticker: DMYDY) administered by the Pink OTC Markets and the Bank of New York Mellon (PAL).

Dokument & länkar