Ackordsförslag

Stockholms tingsrätt har den 11 oktober 2017 beslutat om företagsrekonstruktion av såväl Metallvärden i Sverige AB (publ.) samt följande dotterbolag.

  •  Sala Bly AB
  •  Metallvärden i Lesjöfors AB
  •  M.V. Metallvärden AB
  •  Svensk Kabel- och Metallgranulering AB

Som rekonstruktör förordnades Christer Backman, Plana AB.

Metallvärden föreslår nu, efter samråd med rekonstruktören, följande ackordsförslag.

  •  Oprioriterade fordringsägare erbjuds ett underhandsackord med full betalning upp till 10 000 kr, därutöver betalning om 50 % av den del av fordran som överstiger 10 000 kr.
  •  Betalning utges i sin helhet senast den 30 september 2018.
  •  Fordringsägare som omfattas av ackord om 50 % erbjuds möjlighet att erhålla upp till 20 % av betalningen i form av nyemitterade aktier i Metallvärden till en kurs av 0,10 kr per aktie.

Metallvärden finansierar föreslaget ackord genom upptagande av ett konvertibellån, vilket avtalats med extern finansiär.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar