Ansökan om förlängd företagsrekonstruktion

Tingsrätten i Stockholm beviljade den 11 oktober 2017 Metallvärdens ansökan om att såväl moderbolag som dotterbolag i koncernen skulle försättas i företagsrekonstruktion.

Styrelsen i Metallvärden har den 10 januari 2018 ansökt om att företagsrekonstruktionen ges möjlighet att fortsätta ytterligare tre månader, dvs. fram till den 11 april.

Respektive styrelse i följande dotterbolag har också samma dag inlämnat ansökan om att rekonstruktionen även i dotterbolagen skall ges tillfälle att fortsätta ytterligare tre månader.

  •  Sala Bly AB
  •  Metallvärden i Lesjöfors AB
  •  M.V. Metallvärden AB
  •  Svensk Kabel- och Metallgranulering AB (SKM)

Den av Tingsrätten förordnade konstruktören, Christer Backman, har nu att yttra sig över bolagens ansökningar. Likaså ges större fordringsägare tillfälle att yttra sig varefter Tingsrätten kommer att fatta beslut.

Syftet med rekonstruktionerna är att skapa tidsutrymme för såväl moderbolag som dotterbolag att på ett tillfredsställande sätt kan fullgöra sina betalningsskyldigheter.

Verksamheten i koncernen har under den gångna tremånadersperioden utvecklats i enlighet med den ekonomiska plan som redovisades i den första ansökan med undantag för verksamheten i SKM där en viss nedgång i inleveranser av material kunde konstaterats i samband med att rekonstruktionsprocessen inleddes. Under december månad har dock inleveranserna till SKM åter ökat.

I enlighet med tidigare beslut har återuppstarten av verksamheten i Lesjöfors skjutits på framtiden till dess att koncernen kan säkerställa tillräckligt rörelsekapital för kontinuerlig drift.

Styrelsen

För mer information kontakta:

Björn Grufman, koncernchef

Tel: 08 – 440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera

Dokument & länkar