DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2012

Första kvartalet 2012

  • Omsättning för koncernen uppgick till 16.704 Tkr.
  • Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella kostnader samt avvecklingskostnader), inklusive andel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till 395 Tkr.
  • Resultat för koncernen, inkl. resultatandel av intressebolaget Eurovironment, uppgick till -1.727 Tkr
  • Kostnader för avveckling av tidigare verksamhet i Kilsta Metall belastar resultatet med ca 600 Tkr. På grund av höga amorteringar innebär denna aktivitet ett likviditetsdränage på ca 1.200 Tkr.
  • Dotterbolagen Sala Bly och Z-Skrot samt intressebolaget Eurovironment har utvecklats väl under perioden. Produktionen i dotterbolaget Metallvärden i Lesjöfors samt handelsverksamheten i M.V. Metallvärden har hämmats av brist på rörelsekapital.
  • Avvecklingen av tillgångar härrörande från den tidigare verksamheten i Kilsta Metall fortgår. Dessutom har ett antal aktiviteter för att stärka koncernens rörelsekapital initierats.
  • Bolagsverket har i mars månad avslagit bolagets begäran om ändring av moderbolagets namn till Metallvärden AB (publ.). Vid kommande årsstämma kommer förslag att ändra moderbolagets namn till Metallvärden i Sverige AB (publ.) att framläggas för beslut.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Under april månad har avtal tecknats om försäljning av kontorsfastigheten i Lesjöfors. Försäljningen innebär en marginell resultatpåverkan men medför minskade löpande driftskostnader med ca 250 Tkr per år.

 

Marknadsförutsättningar

Sala Bly AB

Utvecklingen har varit fortsatt positiv – bolaget har under första kvartalet uppvisat ett resultat på rekordnivå. Även orderingången har varit god och bolaget har en betydande orderstock som säkerställer hög produktionsbeläggning för kommande kvartal.

 

Metallvärden i Lesjöfors AB

Efterfrågan på slutprodukten, s. k.  dabs, har fortsatt varit god. Produktionen och utleveranser av färdig produkt har hämmats av brist på rörelsekapital, vilket inneburit att anläggningens produktionskapacitet inte kunnat utnyttjas som planerat.

 

Z-Skrot AB

Z-Skrot uppvisar en bra utveckling och bra resultat. Utförsäljning av vissa lagervolymer har fortsatt och beräknas kunna fortsätta även under innevarande kvartal.

 

Falu Bildemontering AB

Falu Bildemontering uppvisar för kvartalet en mindre förlust. Orsaken är i huvudsak en säsongvariation då intaget av krockskadade bilar under vintersäsongen varit ovanligt högt.

 

M.V. Metallvärden AB

Handelsverksamheten har fortsatt inte kunnat utvecklas som planerat på grund av koncernens bristande likviditet.

Eurovironment AB (intressebolag)

Efterfrågan på bolagets tjänster har varit fortsatt mycket god.  

 

VDs kommentar

Marknadsförutsättningarna för koncernens samtliga bolag har under det första kvartalet varit fortsatt gynnsamma. Fallande priser har kunnat noteras på vissa metallråvaror, men koncernens bolag har fortsatt bra avsättning av sina produkter tack vare sin specialisering och väl upparbetade kundrelationer.

Tyvärr har koncernens utveckling hämmats av bristande likviditet och tillgång på rörelsekapital. Avvecklingen av tillgångar i tidigare Kilsta Metall har visat sig vara betydligt svårare än vi ursprungligen planerat, vilket är huvudorsaken till den ansträngda likviditeten.

Avvecklingskostnader (bl.a. leasingkostnader och amorteringar) som är hänförbara till den tidigare verksamheten i Kilsta Metall belastar resultatet med ca 600 Tkr och likviditetsmässigt med ca 1.200 Tkr. Vi fortsätter med all kraft för att kunna avsluta denna avveckling samtidigt som vi också initierat ett antal andra åtgärder för att frigöra kapital i koncernen. Vi har goda förhoppningar om att vår likviditetssituation skall kunna väsentligt förbättras inom kort.

Som framgår av såväl årsredovisningen som av denna kvartalsrapport är koncernens totala finansierings-kostnader höga – en omstrukturering av koncernens totala belåning kommer att vara en prioriterad uppgift under de närmaste månaderna.

Koncernen har i grund och botten en sund affärsverksamhet som har bra potential för vidare utveckling – en förbättrad likviditet och ökning av vårt rörelsekapital kommer att ge oss goda möjligheter att utveckla denna potential.

Björn Grufman

VD

 

ÖVRIG INFORMATION

Likviditet Koncernens likvida medel var vid första kvartalets början 1.559 Tkr och uppgick vid dess slut till 1.245 Tkr varav spärrade medel 1.101 Tkr.

 

Aktien

Bolagets aktiekapital uppgår till 31 931 59:86 kr och antalet aktier till 15 965 793 st. Kvotvärdet är 2 kr per aktie

avrundat  till hela ören.  

 

Redovisningsprinciper

Koncernen har vid upprättande av denna rapport tillämpat årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd samma som tidigare perioder.

 

Granskningsrapport

Denna rapport har ej varit föremål för revisorns granskning.

 

Investeringar

Koncernbolagen har under första kvartalet 2012 inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar. Moderbolaget har inte gjort några investeringar i anläggningstillgångar.

 

Anställda

Antalet anställda i koncernen uppgick per 31 mars till 33 personer på heltid. Under perioden har även inhyrd personal anlitats i verksamheten. Moderbolaget bedriver ingen operativ verksamhet och har 1 anställd.

 

Transaktioner med närstående

Under perioden har inga transaktioner mellan något koncernbolag och närstående som väsentligen påverkat något koncernbolags ställning och resultat ägt rum.

 

KALENDER FÖR FINANSIELL  INFORMATION

29 augusti 2012 Rapport kvartal 2 2012

26 oktober 2012 Rapport kvartal 3 2012

 

KILSTA METALLVÄRDEN AB (PUBL.)

Styrelsen

 

(För fullständig rapport, se bifogad fil)

 

För mer information kontakta:

Björn Grufman, VD

Tel 08-440 84 60

bjorn.grufman@metallvarden.se

Prenumerera