Metsä Group: Blandkultur av tall och gran har snabbt blivit allmännare

Report this content

Metsä Group pressmeddelande 9.9.2021

Metsä Group inledde under hösten 2019 försäljning av blandkultur av tall och gran till skogsägarna. Före blandkulturen lyftes in i servicepaletten, lät man Naturresursinstitutet utföra en utredning av tillväxten på objekt som tidigare hade odlats med flera trädslag. Nya forskningsresultat stärker uppfattningen om god tillväxt i bestånd som odlas med flera trädslag.

”Skogsägarna har tagit väl emot blandkultur av tall och gran. Flera skogsägare har helt och hållet övergått till blandkultur på friska moar, vilka lämpar sig för odling av både gran och tall. Jag har också själv valt att göra så”, berättar Metsä Groups skogsvårdschef Teppo Oijala.

Blandkultur av tall och gran innebär att man planterar gran och samtidigt antingen sår eller planterar tall.

”I år har redan över 10 procent av de skogsodlingar som Metsä Group har utfört genomförts som blandkultur av tall och gran. Objekten med blandkultur har fördubblats sedan i fjol”, säger Oijala.

Blandkulturen har också ökat snabbt bland självverksamma skogsägare som själva utför sina odlingsåtgärder.

Tall och gran växer bra i samma takt

Naturresursinstitutet har forskat i hur snabbt gran och tall växer i blandade bestånd då man utnyttjar sådana odlingsmetoder som tillämpas idag. De nyligen publicerade resultaten visar, att gran och tall växer i jämn takt i välvårdade blandbestånd.

Granen odlingsmetoder har utvecklats mycket under de gångna årtiondena. Detta har lett till att garnens tidiga utveckling är snabbare än tidigare och till att skillnaderna i tillväxthastighet i plantskedet är mindre än förr mellan tall och gran.

På alla förnyelseobjekt uppstår det plantor också på naturlig väg, varvid man i regel kan åstadkomma ett blandbestånd också på objekt som har förnyats med endast ett trädslag. Med blandkultur åstadkommer man dock mycket snabbare och säkrare ett blandbestånd av god kvalitet som växer väl, då man använder sig av förädlat plantmaterial av både gran och tall. På lämpliga objekt uppstår det i regel ett inslag av lövträd på naturlig väg.

Mångfald och skadebeständighet

Genom att odla blandbestånd av gran och tall minskar man på klimatförändringens risker jämfört med odling av rena granbestånd. Blandkultur av gran och tall odlas också i syfte att minska skaderisken i områden med hög älgtäthet, då granen tryggar en tillräcklig täthet även om älgen skulle beta av en del av tallplantorna.

Naturresursinstitutets meddelande: https://www.luke.fi/uutinen/kuusta-ja-mantya-voidaan-kasvattaa-sekametsana-tasatahtiin/

Läs mera om blandkultur.

Tilläggsuppgifter:
Skogsvårdschef Teppo Oijala, Metsä Group, tfn 050 598 9209
Kommunikationschef Krista Kimmo, Metsä Group, tfn 050 526 4911

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster 
 
www.metsaforest.com 

Metsä Groups virkesanskaffning och skogstjänster tillhandahåller och utvecklar de tjänster som erbjuds medlemmarna i Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto. Andelslaget består av cirka 100 000 finska skogsägare som tillsammans äger cirka hälften av Finlands privata skogar. Vi tillhandahåller alla skogstjänster som behövs för att arbeta med hållbara skogstjänster och öka värdet på skogstillgångarna.  

Allt virke som används av Metsä Group köper vi in från hållbart skötta skogar i Östersjöregionen, och större delen av det från våra ägarmedlemmar i Finland. Vi tillhandahåller också stora volymer av energiskog, bark och spån för vidareförädling.  

2020 uppgick vår totala försäljning till 1,8 miljarder euro och vi har cirka 840 medarbetare. 

Metsä palvelee-tjänst: Twitter Facebook

Prenumerera

Media

Media