Båtförare i Skärgårdshavet och på Finska viken upplyses och övervakas

Båtförare i Skärgårdshavet och på Finska viken upplyses och övervakas Forststyrelsen ordnar den 14. - 15.6, tillsammans med övriga myndigheter en övervaknings- och upplysningsdrive i Skärgårdshavets, Ekenäs skärgårds och Östra Finska vikens nationalparker. Med den intensifierade övervakningen vill man påminna och upplysa båtfolk om naturvärdena i den sårbara skärgårdsnaturen. I övervakningen deltar Forststyrelsens vildmarkspoliser, polisen samt sjöbevakningen. Målet för övervakningen är bl.a. de år 2001 grundade sälskyddsområdena samt övriga begränsningsområden där vistelseförbud gäller. Vidare övervakas jakt och fiske, nedskräpning, lösa hundar och katter samt olovligt tältande och uppgörande av eld.. Till de områden som övervakas hör även några sälskyddsområden, vars uppgift är att skydda framförallt gråsälen och dess levnadsmiljö. En del av skyddsområdena har även betydelse för skyddet av östersjövikaren. Skyddsmässigt klassificeras gråsälen som en art som bör hållas under uppsikt. Även EU lagstiftningen förutsätter att man har skyddsområden för gråsäl. Genom skyddet garanterar man att sälarna kan vistas ostörda på bådarna. Därför är bådarna och deras omgivning fredade året runt på en radie om en halv sjömil och man får inte beträda områdena utan tillstånd av Forststyrelsen. På skyddsområdena är det tillåtet att vistas utanför dessa strikt skyddade områden under tiden 16.6. - 31.1. under övriga tider fordras även här tillstånd av Forststyrelsen. Längs officiella farleder, som går genom skyddsområdena, är det tillåtet att färdas även utan tillstånd. På holmar som hör till nationalparkerna är det tillåtet att landstiga och på vattenområdena får man vistas med undantag för begränsningsområdena. På dem får man vistas enbart med Forststyrelsens tillstånd. Begränsningsområdena är utmärkta i terrängen med skyltar och uppgifter om dem får man via informationspunkterna och via broschyrer. Det är synnerligen viktigt att man håller hundar och katter kopplade bl.a. för att det på många holmar finns boskap på bete. Det är tillåtet att slå läger och att göra upp eld enbart på för ändamålet anvisade platser. Eldstäderna får dock inte användas då varning för skogsbrand givits. Samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark besöks årligen av uppskattningsvis 100 000 besökare. Till nationalparken hör ca 1000 öar och skär, av vilka ett flertal är viktiga häckningsplatser för fåglar. Jordmånen på många holmar är mycket bördig och kalkrik varför det växer många sällsynta växtarter här. Till parken hör även värdefulla vårdbiotoper, d.v.s. lövängar, hagmarker, strandängar m.fl., som sköts enligt gammalt mönster och på dem betar skärgårdsbors boskap. Genom Ekenäs skärgårds nationalpark går den livligt trafikerade farleden mellan Helsingfors och Hangö och många båtfarare stannar upp för övernattning eller en vilopaus i parken. I södra delen av nationalparken häckar en riklig och mångsidig sjöfågelfauna. För att trygga häckningsfreden för många sällsynta fåglar har man belagt öarna i havszonen med landstigningsförbud under våren och sommaren. Även på Jussarö är det landstigningsförbud, frånsett de dagar som guiden finns på plats. Tilläggsuppgifter: - Den effektiverade övervakningen: vildmarkspolis Matti Siipola 0400 - 385 610 - Skärgårdshavets nationalpark: parkförvaltare Trygve Löfroth 0400 - 786 990 - Ekenäs skärgårds nationalpark: parkförvaltare Hans-Erik Nyman 0400 -161 573 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00400/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00400/wkr0002.pdf

Dokument & länkar