Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2002 * Förvärv av Biotics i Finland * Försäljning av fastigheter för cirka 40 MSEK * Försäljningen 564,1 (395,0) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 39,5 (26,8) MSEK * Resultat efter finansnetto 10,1 (0,1) MSEK Tredje kvartalet (jämförelse med föregående år inkluderar Active Capital) * Försäljningen 144,6 (206,6) MSEK * Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 14,1 (24,4) MSEK * Resultat efter finansnetto 9,6 (11,9) MSEK "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och egenvårdsprodukter" Första kvartalet som renodlat företag Det tredje kvartalet 2002 är Wilh. Sonessons första kvartal som renodlat Consumer Healthcare-företag. Det tredje kvartalet är koncernens starkaste och under det senaste kvartalet var rörelseresultatet 10,7 MSEK och försäljningsutvecklingen har varit positiv i flera verksamheter. Efter den framgångsrika avknoppningen av Active Capital under juli månad har fokus legat på en konsolidering av kärnverksamheterna. Detta har bland annat kommit till uttryck i en omlokalisering av vissa verksamheter, i samband med en i början av oktober effektuerad försäljning av fastigheter. Efter omlokaliseringen är flera nyckelverksamheter samlade till huvudkontoret i Lund. Förvärv av Biotics i Finland Som ett led i sin strategi att täcka hela den nordiska marknaden, avtalade Wilh. Sonesson den 28 oktober 2002 om förvärv av det finska företaget Biotics Oy. Säljare är företagets två grundare. Biotics är ett företag med god försäljnings- och lönsamhetstillväxt. Företaget har full marknadstäckning med distribution till såväl apotek och hälsofackhandel som dagligvaruhandel. Den existerande produktportföljen passar väl in i Wilh. Sonesson. Förvärvet av Biotics innebär att Wilh. Sonesson etablerar sig på den finska marknaden. Biotics kommer över tiden att samordnas med Wilh. Sonessons övriga verksamheter inom försäljning av läkemedel, naturläkemedel och egenvård, varvid betydande synergier kan förväntas. Förvärvet förväntas ge en ökning av vinsten per aktie och en förstärkning av kassaflödet från och med år 2003. Positiv påverkan av förvärvet av Bioglan Under tredje kvartalet har det i maj månad förvärvade Bioglan fortsatt att utvecklas positivt. Av de två verksamheterna i Bioglan har särskilt Bioglan Nordic Market haft en positiv utveckling i såväl försäljning som resultat. Totalt sett har förvärvet av Bioglan bidragit starkt positivt till koncernens resultat och finansiella ställning. Verksamhetsutveckling i övrigt Inom Hälsokostcentralen har nya kunder vunnits utanför hälsofackhandeln, vilket är strategiskt viktigt. Inom MaxMedica har lanseringarna påbörjats av de två produkterna Probiomax (tablett mot stressmage) och Sportonic (sortiment av energizers) och resultat av lanseringarna förväntas under första kvartalet 2003. I båda koncernens tillverkande verksamheter har verksamhets-utvecklingen varit svagare än förväntat, vilket resulterat i permitteringar och varsel av totalt cirka 15 anställda under oktober månad. Försäljningsutveckling Hälsokostcentralens omsättning under perioden uppgick till 299,5 (289,9) MSEK. Omsättningsutvecklingen har därmed varit positiv i jämförelse med föregående år. MaxMedicas omsättning under perioden uppgick till 93,9 (79,3) MSEK. Omsättningsutvecklingen under tredje kvartalet har varit positiv, bland annat till följd av framgångar med lanseringen av hudvårdsprodukten Jabu'she. Bioglan Nordic Markets omsättning uppgick till 19,8 MSEK (avser endast perioden från den 13 maj 2002), vilken är en stark försäljning till följd av bland annat sommarens försäljning av MyggA. Omsättningen för Bioglan AB, den producerande verksamheten i Bioglan, uppgick till 18,2 MSEK (avser endast perioden från den 13 maj 2002) vilket är något bättre än förväntat. Omsättningen för Australian Bodycare under perioden uppgick till 23,4 (26,5) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år ovan avser en period då Hälsokostcentralen, MaxMedica och Australian Bodycare ingick i koncernen under endast tre månader. Utförsäljning av Active Capital Utförsäljningen av Active Capital slutfördes vid halvårsskiftet 2002 och redovisades redan i föregående delårsrapport såsom fullt genomförd. Detta innebär att eget kapital-effekten av utförsäljningen redovisats såsom utdelning mot eget kapital per den 30 juni och att avkonsolidering av Active Capital också skett per detta datum. De i Active Capital ingående verksamheterna konsolideras i Wilh. Sonessons resultaträkning under perioden januari-juni 2002 och utvecklades under den perioden som följer, i jämförelse med verksamheternas utveckling under nio månader år 2001. Sonesson Inredningar koncernen hade under perioden en nettoomsättning om 128,6 (206,4) MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 (13,2) MSEK. SoftCenter hade en nettoomsättning om 22,2 (35,1) MSEK och ett rörelseresultat om 10,4 (16,6) MSEK. MW Trading hade en nettoomsättning om 35,6 (49,6) MSEK och ett rörelseresultat om 2,2 (- 2,2) MSEK. Tredje kvartalet 2002 Under tredje kvartalet ingår inte Active Capital, vilket påverkar jämförelsen med föregående år då Active Capital ingick. Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 144,6 (206,6) MSEK, en förändring med -31,8 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 16,5 (30,8) MSEK och rörelseresultatet till 10,7 (18,7) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 9,6 (11,9) MSEK. Koncernens omsättning och resultat januari-september 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 564,1 (395,0) MSEK, en ökning med 43 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 55,4 (43,2) MSEK och rörelseresultatet till 25,0 (17,6) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 10,1 (0,1) MSEK. I resultatet föregående år ingick reaförluster och kostnader av engångskaraktär om - 5,9 MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 23,8 (34,7) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 50,2 (37,3) % och i moderbolaget till 87,7 (85,1) %. Eget kapital uppgick till 288,1 (439,5) MSEK. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 138,6 (559,6) MSEK. Under perioden har eget kapital framför allt påverkats av utförsäljningen av Active Capital, vilken redovisats såsom utdelning direkt mot eget kapital, samt av överlåtelse av egna aktier om 3,5 MSEK i samband med företagsförvärv och förvärv av egna aktier om 8,2 MSEK. Räntebärande skulder har påverkats genom att verksamheterna i Active Capital avkonsoliderats men också genom amorteringar av skulder. Efter periodens utgång har fastigheter avyttrats för 40 MSEK, vilket påverkat den finansiella ställningen positivt. Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -80,7 (377,3) MSEK. Brutto investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (0,3) MSEK. Brutto investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 11,9 (23,2) MSEK, främst avseende maskiner och byggnader. Brutto investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 38,6 (16,7) MSEK, främst avseende kommersiellt lån lämnat till Active Capital samt aktier i och lån till Optilink. Nettoinvestering avseende förvärv av företag uppgick till -102,2 (348,9) MSEK, avseende utförsäljning av samtliga aktier i Active Capital AB, förvärv av Bioglan AB, samt förvärv av rörelse till MaxMedica AS i Norge. Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 255 (326). Förändringen om -71 har främst uppstått dels genom förvärv av nya företag inom Consumer Healthcare, dels genom försäljningen av Active Capital. Antalet anställda vid periodens slut var 165. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 10,5 (2,4) MSEK, avseende koncernintern fakturering för tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -4,3 (-15,5) MSEK. Brutto investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 37,7 (232,0) MSEK, främst avseende kommersiellt lån lämnat till Active Capital och aktier i Optilink. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -1,5 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till - 73,6. Egna aktier Under 2001 förvärvades totalt 600.000 egna aktier. Den 15 februari 2002 överläts 230.870 egenägda aktier av serie B såsom betalning för förvärv av rörelse till MaxMedicas i Norge. Styrelsen beslutade den 12 augusti 2002, med bolagsstämmans mandat den 24 april 2002, om förvärv av högst 1.000.000 egna aktier och under perioden från och med den 19 augusti till och med den 30 september förvärvades totalt 706.450 egna aktier till ett genomsnittligt pris av 11,67 SEK per aktie, innebärande att aktier för totalt cirka 8,7 MSEK förvärvats under perioden. Antalet egenägda aktier vid periodens utgång uppgick till 1.075.580 Styrelsen har efter periodens utgång beslutat om ytterligare förvärv av egna aktier. Optilink Optilink, i vilket företag Wilh. Sonesson tillsammans med Industrifonden är största ägare, ställde under andra kvartalet in ett publikt nyemissionserbjudande och sköt upp planerna på en marknadsnotering. Detta innebär att fortsatt stor osäkerhet råder om Wilh. Sonessons planer att skifta ut sitt innehav i Optilink till aktieägarna. Under tredje kvartalet har Wilh. Sonesson lämnat 2,2 MSEK i interimsfinansiering till Optilink, vilket tillsammans med ytterligare finansiering efter periodens utgång gör att Wilh. Sonessons totala investering i Optilink uppgår till 39,8 MSEK. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Under perioden träffades avtal om försäljning av fastigheter i Hälsokostcentralen och Bioglan, med tillträde efter periodens utgång. Köpeskillingen uppgick till cirka 40 MSEK kontant och försäljningen får en positiv inverkan på koncernens nettoskuld och övriga nyckeltal. Den 28 oktober träffades avtal träffats om förvärv av Biotics Oy, se ovan, med beräknat tillträde omkring årsskiftet 2002/2003. Efter periodens utgång har förvärv av ytterligare 204.500 egna aktier skett, varefter Wilh. Sonessons totala innehav av egna aktier uppgår till 1.280.080 aktier. Styrelsen fattade den 10 oktober beslut om förvärv av ytterligare högst 1.100.000 egna aktier. Utsikter 2002 Avknoppningen av Active Capital är en strukturförändring som innebär att den finansiella ställningen stärks och skapar förutsättningar för expansion. Koncernens resultat för år 2002 förväntas bli i paritet med år 2001. Resultatet i kärnverksamheten Consumer Healthcare förväntas bli bättre än föregående år. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som ersredovisningen för år 2001 och i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer och Uttalanden. Kommande rapporttillfällen 2003-02-12 Bokslutskommuniké 2002 2003-02-13 Malmö den 12 november 2002 Wilh. Sonesson AB (publ.) För ytterligare information kontakta: Anders Sjöholm, VD, 0705-23 86 24, anders.sjoholm@wilhsonesson.com, eller Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, 0705-61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/12/20021112BIT00150/wkr0002.PDF Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar