KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

Wilh. Sonesson AB (publ), org nr 556241-5322, kallar härmed aktieägarna att delta i extra bolagsstämma onsdagen den 22 december klockan 09.00 på Emdalavägen 16, 223 69 Lund. Klockan 08.30 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar.

Deltagande Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall dels p g a mellankommande helg vara införd i aktieboken som förs av VPC AB fredagen den 10 december 2004, dels anmäla sig till bolaget senast fredagen den 17 december 2004 klockan 16.00. Anmälan Anmälan att delta i bolagsstämman skall göras till bolaget på adress Emdalavägen 16, 223 69 Lund, fax 280 81 01, telefon 046-280 81 00, eller via e-post info@wilhsonesson.com. Vid anmälan skall antalet biträden uppges. Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att delta i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrera¬de genom banks notariatavdelning eller enskild fondhandlare tillfälligt låta omregistrera ak¬tierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB senast fredagen den 10 december 2004. Aktieägare måste i god tid före nämnda datum underrätta förvaltaren härom. Ärenden Förslag till dagordning 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning för stämman 5. Val av två personer att justera bolagsstämmans protokoll 6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna 8. Stämman avslutas Godkännande av styrelsens beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen har den 1 december 2004 beslutat – under förutsättning av bolagsstämmans godkännande - att öka bolagets aktiekapital med högst 41 028 738 kronor genom nyemission av högst 8 205 748 aktier av serie B, envar aktie om nominellt fem kronor. Aktieägarna skall äga före¬trädes¬rätt att teckna de nyemitterade aktierna. Bolagets aktieägare skall, oavsett om de äger aktier av serie A eller serie B, för varje jämt tretal ägda aktier av serie A eller serie B ha rätt att teckna en ny aktie av serie B. Vid överteckning skall aktier som inte tecknats med företrädesrätt erbjudas samtliga aktie¬ägare till teckning. Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker vid överteckning, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhål¬lan¬de till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan ske, genom lott¬ning. Av bolaget ägda egna aktier (1 875 341 B-aktier) skall inte ge rätt till teckning av nya aktier. Styrelsen äger rätt att enligt egen diskretion tilldela de aktier, som inte tecknas med stöd av företrädesrätt eller vid överteckning, till annan för teckning. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med före¬trä¬des¬rätt teckna nya aktier skall vara den 3 januari 2005. För envar tecknad aktie skall erläg¬gas 16 kronor. Teckning skall ske under tiden 7 – 21 januari 2005 med möjlighet för styrelsen att senarelägga eller förlänga teckningstiden. Teckning med stöd av företrädesrätt skall ske genom samtidig kontant betalning. Bolaget ombesörjer försäljning och redovisning av överskjutande teckningsrätter. Med de nya aktierna skall följa rätt till vinstutdelning från och med räkenskapsåret 2005. Godkännande av styrelsens beslut förutsätter för sin giltighet att godkännandet bifalls av 2/3-delar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Tillgängliga handlingar Styrelsens fullständiga beslut om nyemission av aktier finnas tillgängligt på bolagets kontor i Lund. Övriga enligt aktie¬bolagslagen erforderliga handlingar kommer att finnas tillgängliga på bolagets kontor i Lund senast onsdagen den 15 december 2004. Dessa handlingar sänds till aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Övrig information Aktieägarna Bo Håkansson med bolag (innehav av aktier motsvarande 25,6 % av aktierna och 32,4 % av rösterna) och Stena Adactum AB (”Stena”) (innehav av aktier motsvarande 22,6 % av aktierna och 27,3 % av rösterna) (nämnda röstetal beräknade utifrån att av bolaget ägda egna aktier inte äger rösta på bolagsstämman) har förklarat, dels att de åtar sig att rösta för godkännande av styrelsens ovannämnda beslut om nyemission, dels att de åtar sig att teckna sina respektive delar av den föreslagna nyemissionen. Bolaget har slutit avtal med Stena om så kallad nyemissionsgaranti (”Emissionsgarantin”), innebärande att Stena åtagit sig att teckna de nyemitterade aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt eller vid överteckning. Stena har enligt Emissionsgarantin rätt till en ersättning motsvarande 3 % av den nyemissionslikvid som Stena inte redan åtagit sig att inbetala för teckning med stöd av sin företrädesrätt. Styrelsen har enligt samma Emissionsgaranti erbjudit Stena en rätt att teckna sådana aktier som inte tecknas med stöd av företrädesrätt eller överteckning, innan dessa aktier erbjuds till utomstående. För det fall Stenas åtagande att teckna aktier infrias till fullo till följd av att andra aktieägare inte tecknar, dock att Bo Håkansson med bolag tecknar sig i enlighet med sitt åtagande att teckna, kommer Stena att äga aktier motsvarande 34,4 % av aktierna och 35,1 % av rösterna (beräknat utifrån att av bolaget ägda egna aktier inte äger rösta på bolagsstämman). Stena har från Aktiemarknadsnämnden erhållit beslut om undantag från den så kallade budplikten, som kan uppstå för det fall Stena genom infriande av sina åtaganden enligt Emissionsgarantin erhåller ett ägande överstigande 30 % av aktierna eller rösterna. Undantaget är förenat med villkoret att aktieägarna i kallelsen till bolagsstämman informeras om garantin och hur stor kapital- respektive röstandel som Stena skulle kunna få vid ett infriande av garantin samt att emissionsbeslutet, med bortseende från Stenas röster och aktier, stöds av aktieägare representerande två tredjedelar av avgivna röster och på stämman företrädda aktier. Lund i december 2004 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar