Kallelse till ordinarie Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie Bolagsstämma Wilh. Sonesson AB (publ) kallar härmed aktieägarna att deltaga i ordinarie bolagsstämma torsdagen den 8 maj klockan 17.00 på Emdalavägen 16, Edison Park, i Lund. Klockan 16.00 öppnas dörrarna och inregistrering till bolagsstämman börjar. Efter stämman serveras lättare förtäring. Deltagande Aktieägare som vill deltaga i bolagsstämman skall dels vara införd i aktieboken som förs av VPC AB per måndagen den 28 april 2003 dels anmäla sig till bolaget senast måndagen den 5 maj 2003 kl 16.00. Anmälan att deltaga i bolagsstämman Anmälan att deltaga i stämman skall ske senast måndagen den 5 maj 2003 kl 16.00 och kan göras skriftligen till bolaget adress Emdalavägen 16, 223 69 LUND, per telefon 046-280 81 00, fax 046-280 81 01, e-post info@wilhsonesson.com eller via vår hemsida www.wilhsonesson.com. Vid anmälan uppges namn, persnr/orgnr, adress och telnr samt antal aktier och aktieslag och ev biträden (högst två). Förvaltarregistrerade aktier För att äga rätt att deltaga i stämman måste aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC AB måndagen den 28 april 2003. Aktieägare måste i god tid före denna dag underrätta förvaltaren om detta. Ärenden 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av två justeringsmän 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Anförande av verkställande direktören 8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen 10. Beslut om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelning 11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören 12. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 600.000 egna aktier direkt eller genom syntetiskt återköp och att överlåta högst 2,6 miljoner egna aktier 17. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 5 miljoner aktier av serie B 18. Beslut om att a) utse nomineringskommitté b) ge styrelsen i uppdrag att utse en ersättningskommitté; och c) ge styrelsen i uppdrag att utse en revisionskommitté 19. Övriga frågor 20. Stämman avslutas Beslutsförslag Pkt 10: Beslut om disposition av bolagets vinst Styrelsen föreslår att vinstmedel till bolagsstämmans förfogande, 19.948.188 kr, överföres i ny räkning. Pkt 12: Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare, representerande ca 47 % av det totala röstantalet, har föreslagit nio (9) ordinarie ledamöter, inga suppleanter. Pkt 13: Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna Det föreslås att styrelsearvode skall utgå med 450.000 kronor för tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma, att fördelas enligt tyrelsens beslut mellan ledamöter som ej är anställda i bolaget. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning. Pkt 14 Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter Aktieägare, representerande ca 47 % av det totala röstantalet, har föreslagit omval av ledamöterna Bo Håkansson, Eva Ställdal, Greg Dingizian, Åke Fredriksson, Erik Gabrielson, Jörgen Johnsson, Conny Karlsson, Lars Lindegren samt nyval av Eva Vingård. Pkt 15: Val av revisorer och revisorssuppleanter Vid ordinarie bolagsstämma 2000 valdes auktoriserade revisorerna Mats B C Ohlsson och Stefan Holmström, båda KPMG Bohlins AB, till revisorer för en mandatperiod intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2004. Förslag föreligger att välja KPMG Bohlins AB med Mats BC Ohlsson som huvudansvarig för en mandatperiod intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2007. Förslag föreligger därutöver att inga revisorssuppleanter väljs. Pkt 16: Bemyndigande för styrelsen att förvärva högst 600.000 egna aktier direkt eller genom syntetiskt återköp och att överlåta högst 2,6 miljoner egna aktier Förslaget avser bemyndigande för styrelsen att intill tiden för nästa ordinarie bolagsstämma besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Förvärv får ske av högst 600.000 aktier, utöver redan förvärvade egna aktier, och får avse såväl A- som B-aktier. Direkt förvärv får ske genom erbjudande till samtliga aktieägare eller genom förvärv på Stockholmsbörsen. Syntetiskt förvärv får ske på lämpligt sätt och enligt vedertagna rutiner. Vid direkt förvärv skall kunna betalas en premie i förhållande till den börskurs som tillämpas enligt styrelsens beslut. Överlåtelse får ske av högst 2.600.000 aktier och får avse såväl A- som B-aktier. Överlåtelse skall kunna ske såväl på Stockholmsbörsen som, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till tredje man eller i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget. Ersättning för överlåtna aktier kan erläggas kontant eller genom apport eller genom kvittning, eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandet är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed kunna bidra till ökat aktieägarvärde, samt för att kunna överlåta aktier i samband med infriande av åtagande enligt gällande incitamentsprogram inom bolaget eller i samband med finansiering av eventuella företagsförvärv, genom betalning med bolagets egna aktier. Pkt 17: Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission om högst 5 miljoner aktier av serie B Styrelsen föreslås få bemyndigande att under tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma fatta beslut om ökning av bolagets aktiekapital genom nyemission av högst 5 000 000 aktier av serie B. Akties nominella belopp skall vara 5 kr. Aktiekapitalet kan ökas med högst 25 000 000 kr. Bemyndigandet skall även innefatta rätt för styrelsen att emittera aktier mot apport eller kvittning, eller eljest med villkor. Beslut skall kunna fattas vid ett eller flera tillfällen inom den angivna tiden. Emissionen skall enligt styrelsens beslut kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skälet för avvikelsen är att kunna bredda bolagets ägandekrets eller införskaffa kapital för genomförande av företagsförvärv. Vid beslut om nyemission skall de nya aktiernas teckningskurs fastställas till marknadsmässig kurs vid tidpunkten för varje emissionsbeslut. Pkt 18: Förslag till utseende av nominerings- ersättnings- och revisionskommitté Sveriges Aktiesparares Riksförbund har framfört förslag om att bolagsstämman skall utse en nomineringskommitté och ge styrelsen i uppdrag att utse såväl en ersättningskommitté som en revisionskommitté. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens fullständiga förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga på Wilh. Sonessons kontor i Lund minst två veckor före stämman för de aktieägare som önskar taga del av dessa samt sändas till aktieägare som så begär det och uppger sin postadress. Lund i april 2003 Wilh. Sonesson AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/08/20030408BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Midsona utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter som gör det lättare för människor att leva ett hälsosamt liv. Koncernen är ledande i Norden inom naturliga och ekologiska produkter, konsumenthälsa och hälsolivsmedel, med en vision att bli en av de ledande i Europa.Midsona omsatte 2 852 Mkr år 2018. Midsonaaktien (MSON) är noterad på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Midsona påwww.midsona.com

Prenumerera

Dokument & länkar