Wilh. Sonesson AB (publ.) Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002

Report this content

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2002 · Renodling till Consumer Healthcare klar · Förvärv av Bioglan · Framgångsrik lansering av Jabu'she · Försäljningen 419,4 (188,4) MSEK · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 25,4 (2,4) MSEK · Resultat efter finansnetto 0,5 (-11,8) MSEK Andra kvartalet · Försäljningen 217,5 (97,1) MSEK · Rörelseresultat före goodwillavskrivningar 13,1 (-2,8) MSEK · Resultat efter finansnetto 0,3 (-9,9) MSEK "Wilh. Sonessons vision är att bli ett ledande Consumer Healthcare- företag i Norden med utvalda och väl dokumenterade produkter inom läkemedel, naturläkemedel och egenvårdsprodukter" Renodling till Consumer Healthcare klar Under andra kvartalet har fokus legat på utförsäljningen till aktieägarna av samtliga aktier i Active Capital AB, i vilket bolag samtliga icke kärnverksamheter samlats. Beslut om utförsäljningen fattades vid bolagsstämman den 24 april och utförsäljningen genomfördes framgångsrikt under juni och juli månad. Erbjudandet blev fulltecknat och Active Capital noterades på Nya Marknaden den 22 juli. Genom utförsäljningen av Active Capital är Wilh. Sonesson renodlat till Consumer Healthcare och har en stärkt finansiell ställning. Ny styrelse och ledning stärker kompetensen Vid bolagsstämman den 24 april valdes tre nya styrelseledamöter; Åke Fredriksson, Lars Lindegren och Ewa Ställdal, samtidigt som Anders Sjöholm tillträdde som verkställande direktör. Förändringarna i ledning och styrelse innebär att kompetensen stärkts på området Consumer Healthcare. Förvärv av Bioglan Den 13 maj förvärvades Bioglan AB, som är verksamt inom produktion och marknadsföring av läkemedel inom områdena hud och smärta. I samband med Wilh. Sonessons förvärv genomfördes en omstrukturering av Bioglan, varvid bolagets FOU-verksamhet såldes ut till det engelska forskningsföretaget SkyePharma Plc. I slutet av juni fullföljdes ett vid förvärvet ingånget optionsavtal om försäljning av vissa produkträttigheter för den tyska marknaden. Förvärvet av Bioglan innebär att Wilh. Sonesson får en etablerad apoteksdistribution och ett strategiskt produktionskunnande inom dermatologi. Finansiellt medförde förvärvet en minskning av nettoskulden och förväntas ge en positiv resultatpåverkan redan under år 2002. Bioglans omsättning under perioden från 13 maj till 30 juni uppgick till 14,0 MSEK. Jämförbara siffror för föregående år saknas då bolagets verksamhet omstrukturerats i samband med Wilh. Sonessons förvärv. Nya produkter I MaxMedicas verksamhet har en betydande förstärkning av produktportföljen skett. Nya avtal på nya produktområden har ingåtts med BioGaia (avseende Reuteritabletter) och Novodieta (avseende sportenergizers). Förhandlingar i syfte att långsiktigt säkra rättigheterna till existerande produkter har genomförts med gott resultat. Lanseringen av hudvårdsprodukten Jabu'she, vars effektivitet visats i kliniska tester vid Karolinska sjukhuset, har överträffat förväntningarna. Försäljningsutveckling MaxMedicas omsättning under perioden uppgick till 57,9 (50,1) MSEK. I Hälsokostcentralen har ett nytt avtal ingåtts med Ferrosan som ger Hälsokostcentralen rätten att distribuera samtliga Ferrosans produkter inom egenvård och kosmetika. Hälsokostcentralens omsättning under perioden uppgick till 195,8 (196,0) MSEK. Australian Bodycare har haft fortsatt svag försäljningsutveckling på grund av strukturella förändringar i distributörsledet. En under första kvartalet påbörjad aktivitetsplan förväntas ge resultat under andra halvåret 2002. Omsättningen under perioden uppgick till 16,1 (17,7) MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år ovan avser en period då verksamheterna inte ingick i koncernen. Utförsäljning av Active Capital Per den 1 januari 2002 samlades samtliga icke kärnverksamheter i dotterbolaget Active Capital. Styrelsen föreslog och beslut fattades vid bolagsstämman den 24 april att samtliga aktier i Active Capital AB skulle säljas ut med företrädesrätt för de egna aktieägarna. Utförsäljningen genomfördes framgångsrikt under juni månad och inbringade en total försäljningslikvid om cirka 106 MSEK före försäljningskostnader. I samband med utförsäljningen och den då gjorda refinansieringen av Active Capital, har Wilh. Sonesson lämnat ett kommersiellt lån om 27 MSEK till Active Capital AB. Lånet löper med 6 % ränta, amorteras över 3 år och är säkrat genom pant i aktier. Active Capitals aktie noterades på Nya Marknaden den 22 juli med Erik Penser Fondkommission som sponsor och bolaget har ansökt om notering på Stockholmsbörsens O-lista. Då utförsäljningen slutfördes vid halvårsskiftet har transaktionen i denna delårsrapport redovisats såsom fullt genomförd. Detta innebär att eget kapital-effekten av utförsäljningen redovisats såsom utdelning direkt mot eget kapital per den 30 juni och att avkonsolidering av Active Capital-koncernen också skett per detta datum. Utförsäljningslikviden, efter avdrag för kommersiellt lån lämnat till Active Capital AB i samband med utförsäljningen samt minskning av räntebärande skulder, har redovisats som kortfristig placering. De i Active Capital ingående verksamheterna konsolideras i Wilh. Sonessons resultaträkning under perioden januari-juni 2002. Sonesson Inredningar koncernen hade under perioden en nettoomsättning om 128,6 (132,1) MSEK och ett rörelseresultat om 3,7 (4,8) MSEK. SoftCenter hade en nettoomsättning om 22,2 (23,5) MSEK och ett rörelseresultat om 10,4 (11,4) MSEK. MW Trading hade en nettoomsättning om 35,6 (32,6) MSEK och ett rörelseresultat om 2,2 (-4,6) MSEK. Andra kvartalet 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 217,5 (97,1) MSEK, en ökning med 124 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 20,6 (2,6) MSEK och rörelseresultatet till 7,6 (-4,6) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 0,3 (-9,9) MSEK. Koncernens omsättning och resultat januari-juni 2002 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 419,4 (188,4) MSEK, en ökning med 123 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 38,9 (12,4) MSEK och rörelseresultatet till 14,3 (-1,1) MSEK. Resultat efter finansnetto uppgick till 0,5 (-11,9) MSEK. I resultatet föregående år ingick reaförluster och kostnader av engångskaraktär om - 5,6 MSEK. Finansiell ställning Koncernens likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick till 35,8 (13,7) MSEK. Soliditeten i koncernen uppgick till 50,3 (39,6) % och i moderbolaget till 95,0 (82,5) %. Eget kapital uppgick till 291,3 (362,2) MSEK. Räntebärande avsättningar och skulder uppgick till 138,7 (403,3) MSEK. Under perioden har eget kapital framför allt påverkats av utförsäljningen av Active Capital, vilken redovisats såsom utdelning direkt mot eget kapital, samt av överlåtelse av egna aktier om 3,5 MSEK i samband med företagsförvärv. Räntebärande skulder har påverkats genom att verksamheterna i Active Capital avkonsoliderats men också genom amorteringar av skulder. Investeringar Nettoinvesteringarna under perioden uppgick till -84,7 (19,9) MSEK. Brutto investeringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,3 (0,2) MSEK. Brutto investeringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 10,8 (17,5) MSEK, främst avseende maskiner och byggnader. Brutto investeringar i finansiella anläggningstillgångar uppgick till 36,4 (12,2) MSEK, främst avseende kommersiellt lån lämnat till Active Capital och aktier i Optilink. Nettoinvestering avseende förvärv av företag uppgick till -102,7 (-10,6) MSEK, avseende utförsäljning av samtliga aktier i Active Capital AB, förvärv av Bioglan AB, samt förvärv av rörelse till MaxMedica AS i Norge. Medarbetare Genomsnittligt antal anställda under perioden uppgick till 257 (269). Förändringen om -8 har främst uppstått dels genom förvärv av nya företag inom consumer healthcare, dels genom försäljningen av Active Capital. Antalet anställda vid periodens slut var 168. Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning under perioden uppgick till 7,5 (1,6) MSEK, avseende koncernintern fakturering för tjänster. Resultatet efter finansiella poster uppgick till -3,9 (-12,7) MSEK. Brutto investeringar i anläggningstillgångar under perioden uppgick till 35,5 (12,7) MSEK, främst avseende kommersiellt lån lämnat till Active Capital och aktier i Optilink. Förändringen i likvida medel under perioden uppgick till -1,2 MSEK. Förändringen i räntebärande skulder under perioden uppgick till - 73,6. Egna aktier Under 2001 förvärvades totalt 600.000 egna aktier. Den 15 februari 2002 överläts 230.870 egenägda aktier av serie B såsom betalning för förvärv av rörelse till MaxMedicas i Norge. Antalet egenägda aktier vid periodens utgång uppgick till 369.130. Styrelsen har efter periodens utgång beslutat om ytterligare förvärv av egna aktier, se nedan. Optilink Optilink, i vilket företag Wilh. Sonesson tillsammans med Industrifonden är största ägare, har under perioden ställt in ett publikt nyemissionserbjudande och skjutit upp planerna på en marknadsnotering. Detta innebär att stor osäkerhet råder om Wilh. Sonessons planer att skifta ut sitt innehav i Optilink till aktieägarna. Efter periodens utgång har Wilh. Sonesson lämnat 1,2 MSEK i interimsfinansiering till Optilink och styrelsen har den 12 augusti 2002 beslutat att lämna ytterligare interimsfinansiering till Optilink, se nedan. Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har full likvid erhållits avseende utförsäljning av aktierna i Active Capital AB. Vidare har full likvid erhållits avseende Bioglans försäljning av vissa produkträttigheter för den tyska marknaden. Båda dessa transaktioner har beaktats i redovisningen per den 30 juni 2002. Styrelsen har vid styrelsemöte den 12 augusti 2002 beslutat att genomföra återköp av egna aktier. Mer information om detta beslut lämnas i särskilt pressmeddelande senare denna dag. Efter periodens utgång har Wilh. Sonesson lämnat 1,2 MSEK i interimsfinansiering till Optilink, varefter den totala investeringen i Optilink uppgår till 38,3 MSEK. Vid styrelsemöte den 12 augusti 2002 har styrelsen beslutat att lämna ytterligare 2 MSEK i interimsfinansiering till Optilink. Utsikter 2002 Utförsäljningen av Active Capital är en strukturförändring som innebär att den finansiella ställningen stärks och skapar förutsättningar för expansion. Koncernens resultat för år 2002 förväntas bli bättre än resultatet år 2001. Redovisningsprinciper Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper som årsredovisningen för år 2001 och i enlighet med Redovisningsrådets Rekommendationer och Uttalanden. Kommande rapporttillfällen 2002-11-12 Delårsrapport januari-september 2003-02-12 Bokslutskommuniké 2002 Malmö den 13 augusti 2002 Wilh. Sonesson AB (publ.) För ytterligare information kontakta: Anders Sjöholm, VD, 0705-23 86 24, anders.sjoholm@wilhsonesson.com, eller Fredrik Lindgren, vVD/Ekonomichef, 0705-61 61 77, fredrik.lindgren@wilhsonesson.com Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00140/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/13/20020813BIT00140/wkr0002.pdf Hela rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar